Министерски съвет
брой: 20, от дата 8.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 40 от 7 март 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 7 МАРТ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер 264 000 лв. за обезпечаване на дейности на Българския Червен кръст, свързани със засиления миграционен натиск на граждани от Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
1909