Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 18, от дата 1.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.99


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енер-гийните характеристики на сгради

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
(обн., ДВ, бр. 92 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 37, ал. 1 след таблица 6 се добавя забележка:
Забележка. За електрическите локални топлоизточници стойностите в таблица 6 се умножават с коефициент 2,5. Максималната стойност на топлинната ефективност на електрическите локални топлоизточници при крайното потребление на енергия е 100 %.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 31 се изменя така:
„31. „Сграда с близко до нулата потребление на енергия“ е сграда съгласно определението в § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ.“
2. Точка 41 се изменя така:
„41. „Техническа неосъществимост“ в нови и съществуващи сгради за изпълнение на мярка за енергоспестяване или мярка за оползотворяване на възобновяема енергия е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания за енергийни характеристики е възпрепятствано от специфика на сградата или спецификата на урегулирания поземлен имот, което прави невъзможно физическото изпълнение на дадена мярка, за която няма алтернатива или изпълнението й е възпрепятствано от технически или функционални пречки, като: невъзможност да се осигури достъп до елементи на конструкцията или на конкретна сградна инсталация, невъзможност да се осигурят изискванията за безопасност; недостатъчна площ или пространство.“
3. В т. 46, изречение второ думите „преносната или“ се заличават.
4. Създава се т. 49:
„49. „Ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ са районни отоплителни или охладителни системи по смисъла на § 1, т. 24в от Закона за енергетиката.“
§ 3. В приложение № 1 към чл. 5, в част втора се правят следните изменения:
1. В т. 3.7.1 в обяснението на формула (3.37) думите „Fsh;obst;wi;m е безразмерният коефициент на намаляване на засенчването от външни препятствия“ се заменят с „Fsh;obst;wi;m е безразмерен коефициент на засенчване от външни препятствия“.
2. В т. 3.9.3 думите „таблица 4“ се заменят с „таблица 5“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 5, в част седма, в т. 3, в изречението след формула (3.6) думата „водомер“ се заменя с „ротор“.
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) При прилагане на изискването по чл. 21, ал. 1, т. 1 се допуска до 31.12.2027 г. за новите сгради, за които със заданието за проектиране е предвидено проектиране и изграждане на сградна отоплителна и/или охладителна инсталация с присъединяване към централизирано топлоснабдяване от ефективна районна отоплителна и охладителна система или с присъединяване към газоразпределителна мрежа, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, да има дял най-малко 15 % от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата.
(2) При доказана техническа неосъществимост за изпълнение на изискването по чл. 21, ал. 1, т. 1 новите жилищни сгради се проектират с потребление на енергия най-малко в клас „В“ съгласно изискванията на тази наредба. Техническа неосъществимост за нови жилищни сгради, за която на етапа на проектиране се установи, че възпрепятства изпълнението на нормативните изисквания за енергийни характеристики, се доказва в обяснителната записка на част енергийна ефективност на инвестиционния проект.“
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Андрей Цеков
1618