Министерство на здравеопазването
брой: 17, от дата 27.2.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Договор № РД-НС-01-2-1 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-2-1 от 20 февруари 2024 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

(ДВ, бр. 77 от 2023 г.)
Днес, 20.02.2024 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание § 13, ал. 1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК) (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) и чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. за следното:
§ 1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г. е на обща стойност 4 959 736,4 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска помощ – 558 038,5 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 567 208,1 хил. лв.;
3. медико-диагностична дейност – 261 845,4 хил. лв.;
4. болнична медицинска помощ – 3 572 644,4 хил. лв., както следва:
а) в т.ч. за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения по чл. 55, ал. 2, т. 3в, буква „а“ от ЗЗО за болнична помощ – 30 000 хил. лв.;
б) в т.ч. за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична помощ по чл. 55, ал. 2, т. 3в, буква „б“ от ЗЗО – 30 000 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2023 г. – 30.11.2024 г.
(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г. е на обща стойност 2 190 767,3 хил. лв. за следните видове дейност:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната; за дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, и финансиране на аптеки по критериите по чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 2 028 544,7 хил. лв.:
– в т.ч. за заплащане на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК и до 9 000 хил. лв. за финансиране на аптеки по критериите по чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО – 45 220,5 хил. лв.;
– в т.ч. за медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 43 888,9 хил. лв.;
– в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната – 1 029 425,7 хил. лв., от тях лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза – 698 994,5 хил. лв.;
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 910 009,6 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 162 222,6 хил. лв.
(4) Неусвоените средства към 30 септември 2024 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г. за медицински дейности и медицински изделия от списъка по групи по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се използват за плащания само за дейностите и изделията по същите редове при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС.
(5) По реда на настоящия договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г. се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност съгласно ЗБНЗОК за 2024 г.
(6) Разходите за здравноосигурителни плащания се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2024 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2024 г.“
§ 2. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между средствата за здравноосигурителните плащания за медицински дейности, посочени в чл. 12а, ал. 1, след становище на УС на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването.
(2) Размерът на средствата по чл. 12а, ал. 1 и 3 може да се променя със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2024 г.“
§ 3. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 – 22 и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.“
§ 4. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 5. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени до влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД.“
§ 6. В чл. 24, ал. 1 след думите „чл. 23, ал. 1“ се добавя „или чл. 23а, ал. 1“.
§ 7. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. През 2024 г. в съответствие с § 10 от ПЗРЗБНЗОК за 2024 г. сключването на договори и/или допълнителни споразумения с изпълнители на болнична медицинска помощ по реда на чл. 59, ал. 1а от ЗЗО е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗБНЗОК за 2024 г.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 23, ал. 3“ се добавя „или чл. 23а, ал. 3“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 23, ал. 2“ се добавя „или чл. 23а, ал. 2“.
§ 9. В чл. 29, ал. 4 след думите „чл. 23“ се поставя запетая и се добавя „чл. 23а“.
§ 10. В чл. 68, ал. 1 думите „и находящи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата“ се заменят с „без оглед на тяхното месторазположение или избора на изпълнител на ПИМП от ЗОЛ“.
§ 11. В чл. 71, ал. 2 думите „чл. 46, ал. 4“ се заменят с „чл. 49, ал. 4“.
§ 12. В чл. 81, ал. 2, т. 3 се създава изречение второ „ОПЛ издава „Медицинско направление за медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) само за ВСМДИ, посочени в чл. 150, ал. 8;“.
§ 13. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. (1) Индивидуалните договори по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, могат да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис (КЕП).
(2) В случаите по ал. 1 индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).“
§ 14. В чл. 154, ал. 5 след думите „ЗБНЗОК за 2023 г.“ се поставя запетая и се добавя „респ. чл. 3 от ЗБНЗОК за 2024 г.“.
§ 15. В чл. 181 се създава ал. 3а:
„(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2024 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2024 г. по ЗБНЗОК за 2024 г. съгласно чл. 182а, 183а и 184а.“
§ 16. Създава се чл. 182а:
„Чл. 182а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2024 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Капитационно плащане
 
 
GP01 0-18Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години
1 183 404
4,50
GP01 18-65Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години
3 083 228
2,70
GP01 65-200Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
1 476 522
4,10
GP08
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 9 от 2019 г.
5 736 903
0,27
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
 
 
GP04 0-1Y
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско здравеопазване“
467 429
31,00
GP04 1-2Y
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско здравеопазване“
161 532
31,00
GP04 2-7Y
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско здравеопазване“
432 570
31,00
GP04 7-18Y
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско здравеопазване“
603 217
31,00
GP-N-01
Посещение за осъществяване на здравни грижи за новородено
153
18,50
GP03
Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години
674 427
15,50
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
 
10,00
GP06
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
1 738
29,50
Дейност по диспансерно наблюдение
 
 
NGP02
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване
1 869 896
29,00
NGP02-D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания
1 503 748
31,00
NGP03D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
1 091 069
36,00
GP05
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.
2 609 257
34,00
GP09
Имунизации на лица над 18 години
169 453
15,50
GP07
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
17 113
25,00
Средства за финансиране по раздел VIII
9 000 000,00

(2) Договорената в ал. 1 цена на ред GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“ се заплаща ежемесечно в сроковете и по реда на чл. 231.
(3) Процентът на обхванатите с годишни профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г. се определя за всеки ОПЛ въз основа на дейностите по ал. 2 за периода м. януари – м. ноември на съответната година, като съотношение между общия брой на одобрените за заплащане годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. в рамките на съответния период и средномесечния пропорционален брой прегледи за същия период, определен спрямо подлежащите на обхващане лица за този период.
(4) Подлежащите на обхващане лица се определят от броя на одобрените за заплащане лица по редове GP01 18-65Y „Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години“ и GP01 65-200Y „Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години“.
(5) През м. декември на съответната година в сроковете за заплащане на дейност за м. ноември на съответната година изпълнителите на ПИМП получават еднократно допълнително заплащане за извършени годишни профилактични прегледи ЗОЛ над 18 г., когато процентът по ал. 3 надвишава 53 %.
(6) Заплащането по ал. 5 се определя за броя на одобрените за заплащане за периода м. януари – м. ноември на съответната година GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.“ по цена от 5 лв.“
§ 17. Създава се чл. 183а:
„Чл. 183а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2024 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Първични посещения
 
 
SOMC-43 1
Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
6 311 507
46,00
SOMC-44 1
Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
969 839
48,00
SOMC-45 1
Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
100 009
46,00
SOMC-40 1
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
36 152
46,00
SOMC-42 1
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
33 647
46,00
Вторични посещения
 
 
SOMC-43 2
Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 993 948
17,00
SOMC-44 2
Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
680 780
19,00
SOMC-45 2
Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
89 998
17,00
SOMC-39
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
47 689
31,00
SOMC-40 2
Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
259 446
26,00
SOMC-41
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване
159
35,00
SOMC-42 2
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания
580 690
28,00
SOMC-55
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
10 675
35,00
Медицинска експертиза
1 014 057
17,00
Високоспециализирани дейности
 
 
05.31
Локално обезболяване – проводна анестезия
1
7,49
06.11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
1 137
28,36
14.24
Лазертерапия при очни заболявания
8 598
39,91
21.22
Вземане на биопсичен материал от нос
1
13,38
21.29
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
21.31
Отстраняване на полипи от носната кухина
18
26,75
22.01
Пункция и аспирация на максиларен синус
809
13,05
28.0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
419
13,05
31.48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
249
26,75
33.29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
38.50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
4
29,96
39.96
Венозна анестезия
111
25,00
40.11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
340
13,91
41.31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
1
16,05
45.13
Диагностична горна ендоскопия
3 505
40,00
45.23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
412
40,00
45.24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
691
40,00
57.32
Уретроцистоскопия (диагностична)
1 531
20,12
57.33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
58.0
Уретротомия при стриктура
3
14,98
58.23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
60.11
Вземане на биопсичен материал от простата
3
13,91
64.11
Вземане на биопсичен материал от пенис
1
13,91
67.11
Колпоскопия с/без прицелна биопсия
7 796
40,00
67.19
Абразио на цервикален канал
127
40,00
67.32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
1 685
13,91
68.16
Аспирационна ендометриална биопсия
17
8,03
75.39
Фетална морфология
105
60,00
81.91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
23 641
17,44
82.04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
642
40,77
83.13
Вагинотомия
3
8,56
85.0
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
398
16,05
85.11
Вземане на биопсичен материал от гърда
425
13,91
86.3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
11 800
13,91
88.71
Трансфонтанелна ехография
1 091
17,44
88.72
Ехокардиография
543 103
25,00
88.721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
1
28,90
88.73
Ехография на млечна жлеза
2 330
25,00
88.75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2 913
17,66
88.77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
42 026
25,00
88.79
Ехографско изследване на стави при деца
12 104
25,00
88.98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
1
20,33
89.01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
1
26,75
89.04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
26,75
89.06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
16
26,75
89.07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
2 954
14,00
89.08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
2
26,75
89.12
Назален провокационен тест с медиатори
9
28,89
89.14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
22 616
20,00
89.41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
5 418
20,12
89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
12 757
17,44
89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)
1 806
17,12
90.49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,84
93.08
Електромиография (ЕМГ)
37 420
20,00
93.13
Постизометрична релаксация
299
12,84
93.21
Екстензионна терапия
112
12,84
93.27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
41
27,82
93.75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения)
713
27,82
94.35
Сесия за кризисна интервенция
92
45,00
95.12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 188
36,06
95.23
Евокирани потенциали
262
20,33
95.47
Фонетография
1
16,05
96.53
Назален лаваж и обработка
1
18,19
99.88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
15 076
26,75
Z01.5
Кожно-алергично тестуване
627
8,03
Z01.5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
507
9,63
Физикална и рехабилитационна медицина
 
 
SOMC-56
Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
457 216
35,00
SOMC-36
Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация
4 565 478
8,00
SOMC-37
Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация
178 839
8,00
SOMC-38
Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация
4 368 216
8,00
SOMC-46
Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
452 668
13,00
Средства за финансиране по раздел VIII
1 200 000,00

§ 18. Създава се чл. 184а:
„Чл. 184а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2024 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
01
Клинична лаборатория
 
 
01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
3 163 826
3,59
01.03
Скорост на утаяване на еритроцитите
876 592
1,56
01.04
Време на кървене
53 707
2,65
01.05
Протромбиново време
207 662
3,83
01.06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
33 654
3,83
01.07
Фибриноген
62 748
3,83
01.08
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
1 626 081
1,72
01.09
Седимент – ориентировъчно изследване
1 699 676
1,72
01.10
Окултни кръвоизливи
6 701
4,21
01.11
Глюкоза
2 023 132
2,58
01.12
Кръвно-захарен профил
314 827
7,01
01.13
Креатинин
2 317 984
2,65
01.14
Урея
384 485
2,65
01.15
Билирубин – общ
110 521
2,65
01.16
Билирубин – директен
63 091
2,65
01.17
Общ белтък
95 028
2,65
01.18
Албумин
70 560
2,65
01.19
Холестерол
408 742
2,65
01.20
HDL-холестерол
495 578
2,65
01.21
Триглицериди
569 187
2,65
01.22
Гликиран хемоглобин
600 912
17,14
01.23
Пикочна киселина
1 586 758
2,65
01.24
AСАТ
1 494 362
2,65
01.25
АЛАТ
1 498 274
2,65
01.26
Креатинкиназа (КК)
35 782
2,65
01.27
ГГТ
451 564
2,65
01.28
Алкална фосфатаза (АФ)
131 113
2,65
01.29
Алфа-амилаза
63 832
2,65
01.30
Липаза
23 964
3,12
01.31
Натрий и калий
279 506
5,30
01.33
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)
1 372 349
7,79
01.34
Калций
107 602
2,65
01.35
Фосфати
59 114
2,65
01.36
Желязо
338 258
2,65
01.37
ЖСК
118 952
3,90
01.38
CRP
704 029
7,33
01.39
LDL-холестерол
448 923
3,43
01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
260 112
3,90
01.41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
17 976
3,90
01.42
Орален глюкозо-толерантен тест
25 909
7,33
01.43
Oпределяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест
143 471
15,58
01.44
Oпределяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест
123 427
17,14
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
13 966
7,33
02.10
Изследване на ревма фактор (RF)
16 471
7,18
05.12
Тест за откриване антиген на SARS-CoV-2
14 903
16,28
09.01
Криоглобулини
63
12,22
09.02
Общи имуноглобулини IgM
920
19,14
09.03
Общи имуноглобулини IgG
1 067
19,14
09.04
Общи имуноглобулини IgA
906
19,14
09.05
С3 компонент на комплемента
366
19,14
09.06
С4 компонент на комплемента
350
19,14
10.08
fT4
347 506
19,54
10.09
TSH
656 726
19,54
10.10
PSA – общ
363 838
20,24
10.11
CA-15-3
4 322
21,02
10.12
СА-19-9
8 161
21,04
10.13
СА-125
13 704
21,02
10.14
Алфа-фетопротеин
2 270
21,02
10.15
Бета-хорионгонадотропин
2 040
22,58
10.16
Карбамазепин
183
22,58
10.17
Валпроева киселина
1 194
22,58
10.18
Фенитоин
1
22,58
10.19
Дигоксин
28
22,58
10.20
Изследване на урина – микроалбуминурия
179 538
14,95
10.21
Progesteron
13 690
18,70
10.22
LH
21 231
18,70
10.23
FSH
26 650
18,70
10.24
Prolactin
35 166
18,70
10.25
Estradiol
19 169
18,70
10.26
Testosteron
21 233
18,70
10.27
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO
83 658
19,54
10.32
Феритин
12 063
17,14
10.34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
4 536
22,58
10.61
СЕА
6 407
22,58
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
43
11,40
10.77
Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)
1 671
70,09
10.78
Фибрин деградационни продукти: D-димер
6 298
31,15
10.79
Фекален калпротектин
2 096
31,15
10.80
PSA – свободен
305 922
23,36
10.81
Витамин D
46 980
26,40
10.82
Натриуретичен пептид (BNP)
120
36,00
10.83
Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT)
864
36,00
10.84
Сърдечен тропонин
1 644
30,00
02
Клинична микробиология
 
 
02.07
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs).
34 870
6,96
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
13 780
7,33
02.10
Изследване за ревматоиден фактор (RF)
16 013
7,18
02.11
Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
3 172
6,96
02.12
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
68 177
15,64
02.13
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
160 614
11,74
02.15
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
4 227
16,62
02.17
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
12 859
16,62
02.19
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
157 677
8,95
02.21
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
129 365
13,84
02.22
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
3 334
13,84
02.23
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
1 023
13,84
02.24
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
115
13,84
02.25
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
4 193
13,84
02.26
Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)
113 470
13,84
02.27
Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
83 903
13,84
02.28
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
2 977
13,84
02.29
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
3 499
13,84
10.63
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
1 130
5,64
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
29
57,00
04
Медицинска паразитология
 
 
04.01
Микроскопско изследване за паразити
110 755
7,33
04.02
Серологично изследване за трихинелоза
171
19,54
04.03
Серологично изследване за токсоплазмоза IgM
3 165
17,92
04.04
Серологично изследване за ехинококоза
1 620
19,54
04.05
Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis
48
2,29
04.06
Серологично изследване за токсоплазмоза IgG
1 468
17,92
05
Вирусология
 
 
05.01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
30 323
15,47
05.02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM
233
15,97
05.03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
37
15,97
05.04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
778
16,62
05.05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
46 998
16,62
05.06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
21 454
18,58
05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В вирус
1 201
21,28
05.09
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG
187
15,97
05.10
Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус
780
21,28
05.12
Тест за откриване антиген на SARS-CoV-2
12 859
16,28
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
247
57,00
10.75
Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18
1 808
107,47
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
18
11,40
06
Образна диагностика
 
 
06.01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
26 245
3,20
06.02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
416
16,81
06.03
Рентгенография на лицеви кости
1 959
16,81
06.04
Рентгенография на околоносни синуси
52 071
16,81
06.05
Специални центражи на черепа
2 610
16,81
06.06
Рентгенография на стернум
589
16,81
06.07
Рентгенография на ребра
11 158
16,81
06.08
Рентгеноскопия на бял дроб
589
16,81
06.09
Рентгенография на крайници
8 281
16,81
06.10
Рентгенография на длан и пръсти
41 191
16,81
06.11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
410
16,81
06.12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 444
16,81
06.13
Рентгенография на тазобедрена става
38 590
16,81
06.14
Рентгенография на бедрена кост
6 248
16,81
06.15
Рентгенография на колянна става
137 330
16,81
06.16
Рентгенография на подбедрица
18 440
16,81
06.17
Рентгенография на глезенна става
41 379
16,81
06.18
Рентгенография на стъпало и пръсти
54 566
16,81
06.19
Рентгенография на клавикула
1 905
16,81
06.20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
780
16,81
06.21
Рентгенография на скапула
893
16,81
06.22
Рентгенография на раменна става
45 485
16,81
06.23
Рентгенография на хумерус
4 100
16,81
06.24
Рентгенография на лакетна става
13 336
16,81
06.25
Рентгенография на антебрахиум
8 079
16,81
06.26
Рентгенография на гривнена става
30 539
16,81
06.28
Рентгенография на череп
2 868
27,44
06.29
Рентгенография на гръбначни прешлени
230 176
27,44
06.30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
428 918
27,44
06.31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
594
27,44
06.32
Обзорна рентгенография на корем
11 256
27,44
06.33
Рентгенография на таз
61 354
27,44
06.34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
108 152
27,44
06.35
Томография на гръден кош и бял дроб
45
43,36
06.37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
8 321
43,36
06.38
Рентгеново изследване на тънки черва
163
43,36
06.39
Иригография
1 015
43,36
10.01
Компютърна аксиална или спирална томография
116 203
152,66
10.02
Ядрено-магнитен резонанс
71 093
415,59
10.03
Мамография на двете млечни жлези
178 725
70,80
10.04
Ехография на млечна жлеза
125 616
35,40
10.58
Хистеросалпингография
5
43,36
10.59
Интравенозна холангиография
1
43,36
10.60
Венозна урография
137
43,36
10.62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
115 315
27,44
10.92
Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца
1
885,00
10.93
Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при деца
1
531,00
07
Обща и клинична патология
 
 
07.01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
19
35,40
07.02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
7
35,40
07.03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
149
35,40
07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
3
35,40
07.05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
2
35,40
07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
4
35,40
07.07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
10
35,40
07.08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
29
35,40
07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
226 648
53,10
07.10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
21
35,40
07.11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
3
35,40
07.12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
138
35,40
07.13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
35,40
10.38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
112
70,80
10.39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
74
70,80
10.40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
21
70,80
10.41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
19
70,80
10.42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
5
70,80
10.43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
204
70,80
10.44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
1
70,80
10.45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
70,80
10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
19
70,80
10.47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 126
70,80
10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
24
70,80
10.49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 701
70,80
10.50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
147
70,80
10.51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
329
70,80
10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
3
70,80
10.53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
27
70,80
10.54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
2
70,80
10.55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
5
70,80
10.56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
3
70,80
10.57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
70,80
09
Клинична имунология
 
 
01.38
Изследване на С-реактивен протеин
31
7,33
02.09
Определяне на антистрептолизинов титър
71
7,33
02.10
Изследване на ревматоиден фактор
93
7,18
09.01
Определяне на криоглобулини
35
12,22
09.02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
261
19,14
09.03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
291
19,14
09.04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
235
19,14
09.05
Определяне на С3 компонент на комплемента
145
19,14
09.06
Определяне на С4 компонент на комплемента
143
19,14
10.05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
83
227,98
10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
5
63,50
10.07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
1
89,57
10.08
fT4
862
19,54
10.09
TSH
1 427
19,54
10.27
Определяне на -Anti – TPO
263
19,54
10.29
Определяне на общи IgE
960
81,42
10.30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
864
81,42
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
3
11,40
10.85
Анти – dsDNA антитела
96
30,00
10.86
Панел АNА профил (nR, NP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, ScI70, PM-ScI100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, ribP, AMA-M2, DFS70)
264
102,00
10.87
Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгГ клас
72
30,00
10.88
Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгМ клас
48
30,00
12
Трансфузионна хематология
 
 
10.35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
21
22,98
10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
150
45,60
10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
634
31,92
12.01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
23 630
13,84
12.02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
3 609
8,15
12.03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
306
61,73
12.04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
434
41,15
12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
7 464
61,73
12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
96
57,00
Средства за финансиране по раздел VIII
1 200 000,00

§ 19. В чл. 185 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 182, 183 и 184 за 2023 г.“ се добавя „и чл. 182а, 183а и 184а за 2024 г.,“.
2. В ал. 5 след думите „чл. 182, 183 и 184“ се добавя „за 2023 г. и чл. 182а, 183а и 184а за 2024 г.,“.
§ 20. В чл. 216, ал. 3 думите „чл. 206“ се заменят с „чл. 231“.
§ 21. В чл. 217 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ПИМП, СИМП и МДД,“ се добавя „които имат регистрирани адреси по реда на чл. 40 от ЗЛЗ, в“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 182, 183 и 184“ се добавя „за 2023 г., респ. чл. 182а, 183а и 184а за 2024 г.,“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Средствата за финансиране по ал. 3 се разпределят по месеци за периода месец януари – декември 2024 г., за видовете медицински дейности, както следва:
1. за изпълнителите на ПИМП – 750 000 лв.;
2. за изпълнителите на СИМП – 100 000 лв.;
3. за изпълнителите на МДД – 100 000 лв.“
§ 22. В чл. 218 се създава ал. 5:
„(5) Управителят на НЗОК утвърждава списъците по ал. 1 – 3.“
§ 23. В чл. 220, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Изречение първо се изменя така: „Лечебно заведение по ал. 1 се включва в списъка, ако отговаря на някой от критериите по ал. 1, т. 1, 2 или 3.“
2. В таблицата:
2.1. на ред 1.1. в колона „Условия на работа“ думите „25 км“ се заменят с „20 км“.
2.2. на ред 1.2. в колона „Условия на работа“ думите „и 15 км за селища, разположени в хълмиста или планинска местност“ се заменят с „и 10 км за селища, разположени в планинска местност“.
2.3. на ред 1.3. в колона „Условия на работа“ думите „30 км“ се заменят с „20 км“, а думите „и 20 км за селища, разположени в хълмиста или планинска местност“ се заменят с „и 10 км за селища, разположени в планинска местност“.
§ 24. В чл. 222 след думите „чл. 217, ал. 4, т. 1“ се поставя запетая и се добавя „съответно сумата по чл. 217, ал. 5, т. 1,“.
§ 25. В чл. 224, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Лечебно заведение по ал. 1 се включва в списъка, ако отговаря на някой от критериите по ал. 1, т. 1, 2 или 3.“
§ 26. В чл. 226 след думите „чл. 217, ал. 4, т. 2“ се поставя запетая и се добавя „съответно сумата по чл. 217, ал. 5, т. 2,“.
§ 27. В чл. 228, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Лечебно заведение по ал. 1 се включва в списъка, ако отговаря на някой от критериите по ал. 1, т. 1, 2 или 3.“
§ 28. В чл. 229, ал. 1, т. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „с изискване за отработени минимум 5 часа седмично при условията на критериите по ал. 1, т. 1, 2 или 3, на които отговаря лечебното заведение.“
§ 29. В чл. 230, ал. 1 след думите „чл. 217, ал. 4, т. 3“ се поставя запетая и се добавя „съответно сумата по чл. 217, ал. 5, т. 3,“.
§ 30. В чл. 231:
1. В ал. 3 думите „чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕУУ“ се заменят с „чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ“.
2. В ал. 11 думите „чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕУУ“ се заменят с „чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ“.
§ 31. В чл. 232, ал. 8 думите „чл. 206, ал. 1“ се заменят с „чл. 231, ал. 1“.
§ 32. В чл. 234, ал. 5 думите „чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕУУ“ се заменят с „чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ“.
§ 33. Член 254 се изменя така:
„Чл. 254. (1) Индивидуалните договори по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, могат да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с КЕП.
(2) В случаите по ал. 1 индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната ССЕВ по чл. 26, ал. 2 от ЗЕУ.“
§ 34. В чл. 264 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2023 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2024 г.“.
2. В ал. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2023 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2024 г.“.
§ 35. Член 291 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При сключването на договор при условията на ал. 1 за лечебните заведения от списъка по чл. 399, ал. 2 и 5 се допуска съответните медицински специалисти да могат да бъдат назначени и на непълно работно време, но на не по-малко от половината от законоустановеното работно време за съответната длъжност, с цел достигане на изискванията за необходим брой лекари от съответната специалност в съответствие с диагностично-лечебните алгоритми на КП/АПр/КПр.“
§ 36. Член 299 се изменя така:
„Чл. 299. (1) През 2024 г. общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва допълнително споразумение по чл. 23б, не може да надвишава общия брой легла, посочен в договора през 2023 г., с изключение на случаите, в които лечебните заведения са преминали през процедурата по чл. 37б от ЗЛЗ.
(2) За лечебните заведения, които до влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2023 – 2025 г. не са били изпълнители на медицинска помощ, общият брой на леглата, с които се сключва договор/допълнително споразумение, не може да надвишава общия брой легла, посочени по реда на чл. 37а и 37б от ЗЛЗ.“
§ 37. Член 301 се изменя така:
„Чл. 301. (1) Индивидуалните договори по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, могат да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с КЕП.
(2) В случаите по ал. 1 индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната ССЕВ по чл. 26, ал. 2 от ЗЕУ.“
§ 38. В чл. 312 се създава ал. 1а:
(1а) Времевият график за извършване на определени основни процедури, посочени в диагностично-лечебния алгоритъм на съответната КП/АПр/КПр, обхваща само тези процедури, които са задължителни за изпълнение и със същите се завършва КП/АПр/КПр.“
§ 39. В чл. 316 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 40. Създава се чл. 316а:
„Чл. 316а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ отчитат медицинските изделия от списъците по чл. 387, ал. 3, които НЗОК заплаща извън стойността на КП/АПр/КПр, като в отчетните файлове отразяват – код на производител или търговец на едро с медицински изделия или техни упълномощени представители и код на медицинското изделие.
(2) При грешно отчетен от лечебното заведение код на производител/и или търговец/ци на едро с медицински изделия или техни упълномощени представители и/или код на медицинско/и изделие/я в отчетните файлове НЗОК/РЗОК извършва проверка в лечебното заведение.“
§ 41. В чл. 318, ал. 7 думите „чл. 405, ал. 2“ се заменят с „чл. 406, ал. 2“.
§ 42. В чл. 323 се създава ал. 3:
„(3) Документите по ал. 2, в които е предвиден подпис на пациента, се подписват от него по един от следните начини:
1. чрез подписване от пациента във формата на електронен документ с КЕП;
2. посредством генериран от НЗИС и изпратен на посочен от пациента телефонен номер еднократен код, който има силата на положен електронен подпис от лицето;
3. чрез техническо средство за полагане на електронен подпис (електронна писалка, таблет, който пренася подписа в цифров вид върху електронен документ и подписът може да се приравни на саморъчно положен такъв, и др.);
4. чрез подписване от пациента на отпечатан на хартиен носител документ.“
§ 43. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Амбулаторни процедури № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 27, 32 и 45“ се заменят с „Амбулаторни процедури № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 27, 32, 45, 46 и 47“.
2. В ал. 3 думите „Амбулаторни процедури № 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 46 и 47“ се заменят с „Амбулаторни процедури № 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 и 34“.
§ 44. В чл. 336 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 299, ал. 4“ се заменят с „чл. 328, ал. 4“.
2. В ал. 3 думата „две“ се заменя с „три“.
§ 45. В чл. 367 се създава ал. 3а:
„(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2024 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2024 г. по ЗБНЗОК за 2024 г. съгласно чл. 368а, 369а и 370а.“
§ 46. Създава се чл. 368а:
„Чл. 368а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01 – 31.12.2024 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена за периода 1.01. – 29.02.2024 г.
(лв.)
Цена за периода 1.03. – 31.12.2024 г. (лв.)
1
2
3
4
5
001
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
24 165
795,71
836,00
002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
5 137
1 242,00
1 310,00
003
Оперативни процедури за задържане на бременност
381
378,00
410,00
004
Преждевременно прекъсване на бременността
 
 
 
004.1
Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
5 194
383,89
403,00
004.2
Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
961
581,37
611,00
005
Раждане
 
 
 
005.1
Нормално раждане
18 926
1 566,00
1 847,88
005.2
Раждане чрез цезарово сечение
22 951
1 080,00
1 296,00
006
Грижи за здраво новородено дете
27 949
648,00
842,40
007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
13 467
1 478,58
1 553,00
008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
3 849
2 202,79
2 313,00
009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
2 669
1 807,50
1 900,00
010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
2 650
2 383,84
2 510,00
011
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
627
6 548,02
7 202,82
012
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
2 965
2 383,84
2 622,22
013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
1 719
3 651,20
3 834,00
014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
843
6 306,62
6 700,00
015
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
 
 
 
015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
272
6 502,76
8 453,59
015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
1 309
11 602,36
15 083,07
016
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
2 959
702,00
780,00
017
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
 
 
 
017.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
16 854
1 134,00
1 247,40
017.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
92
1 458,00
1 676,70
018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
 
 
 
018.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
18
1 944,00
2 235,60
018.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години
62
2 592,00
2 980,80
019
Постоянна електрокардиостимулация
 
 
 
019.1
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
4 342
1 080,00
1 188,00
019.2
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
1 137
1 836,00
2 019,60
020
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
 
 
 
020.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
19 170
4 536,00
4 626,72
020.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
2
5 940,00
7 128,00
021
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
 
 
 
021.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години
1 908
4 438,10
4 526,86
021.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години
17
5 400,00
5 508,00
022
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
 
 
 
022.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години
2
4 438,10
5 325,72
022.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години
1
5 940,00
7 128,00
023
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
 
 
 
023.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години
2
4 300,56
5 160,67
023.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години
39
6 372,00
7 646,40
024
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
2
1 620,00
2 025,00
025
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
25 179
1 404,00
1 474,20
026
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
16 421
4 320,00
4 536,00
027
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
28
3 304,80
3 470,00
028
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
8 824
5 724,00
6 010,00
029
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
66 926
1 004,40
1 034,53
030
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
 
 
 
030.1
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
1 037
2 294,17
2 753,00
030.2
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години
2
2 642,25
3 170,70
031
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
 
 
 
031.1
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
306
6 480,00
8 100,00
031.2
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години
1
7 560,00
9 450,00
032
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
 
 
 
032.1
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
3 822
928,11
980,00
032.2
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години
55
1 067,10
1 173,81
033
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
30 069
702,00
723,06
034
Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
181
1 188,00
1 306,80
035
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
27
2 488,09
2 736,90
036
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
3 124
1 150,63
1 323,22
037
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
267
3 949,21
5 133,97
038
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
10 147
1 080,00
1 188,00
039
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
38 495
1 404,00
1 516,32
040
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
 
 
 
040.1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
7 325
972,00
1 049,76
040.2
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
2 194
1 188,00
1 306,80
041
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
 
 
 
041.1
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1 339
669,60
736,56
041.2
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
15 780
885,60
974,16
042
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
 
 
 
042.1
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
12 880
1 546,48
1 701,13
042.2
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
61
2 455,30
3 191,89
043
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
1 165
525,02
682,53
044
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
3 976
1 404,00
1 516,32
045
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
12 046
1 154,87
1 270,36
046
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
19
2 105,27
2 736,85
047
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
 
 
 
047.1
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
261
2 700,00
3 510,00
047.2
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
9
3 135,91
4 076,68
048
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
33 999
1 512,00
1 663,20
049
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
16 937
1 226,33
1 348,96