Министерство на здравеопазването
брой: 17, от дата 27.2.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.218


Договор № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
(oбн., ДВ, бр. 77 от 2023 г.; изм., бр. 96 от 2023 г.)
Днес, 20.02.2024 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание § 13, ал. 1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2024 г. (ДВ, бр. 106 от 2023 г.), чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на НЗОК за 2024 г. се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г. (НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г.) за следното:
§ 1. Създава чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Финансовата рамка на НРД за 2024 г. съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г. – 358 882, 3 хил. лв., в т.ч. и за заплащане изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ – 3000,0 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за денталните дейности, извършени в периода 1.12.2023 г. – 30.11.2024 г., подлежащи на заплащане през 2024 г.
(3) Разходите за здравноосигурителни плащания се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2024 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2024 г.
(4) След приемане на бюджета на НЗОК за съответната година НЗОК и БЗС определят финансовата рамка за обемите и цените на дейностите, подлежащи на заплащане през съответната календарна година от периода на действие на настоящия НРД.
(5) В случай че при анализа на текущото изпълнение към 30 септември 2024 г. на здравноосигурителните плащания за дентални дейности се установи очаквано неизпълнение на предвидените разходи към 31 декември 2024 г. на средствата за здравноосигурителните плащания по съответния ред по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2024 г., след осигуряване на финансирането по § 9 от ЗБНЗОК за 2024 г. оставащите средства могат да се използват само за заплащане на дентални дейности по същия ред при условия и по ред, определени от НС на НЗОК и УС на БЗС.
(6) Размерът на средствата може да се променя със средства от „Резерва, включително за непредвидени неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК, но не по-рано от 1 септември на съответната година.“
§ 2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) През 2024 г. НЗОК сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, които отговарят на общите условия по чл. 16 и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част, глава седемнадесета, раздел І.“
§ 3. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на дентална помощ до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 4. В чл. 19, ал. 1, след думите „чл. 18, ал. 3“ се добавя „или чл. 18а, ал. 3“.
§ 5. В чл. 21, ал. 3 след думите „чл. 18“ се поставя запетая и се добавя „чл. 18а“.
§ 6. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г., изпълнителите на дентална помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия Договор за изменение и допълнение на НРД.“
§ 7. В чл. 77 думите „с неблагоприятни условия“ се заменят с „от списъка по чл. 126“.
§ 8. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Индивидуалните договори по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, могат да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис (КЕП).
(2) В случаите по ал. 1 индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).“
§ 9. В чл. 86 ал. 5 се изменя така:
„(5) За обстоятелствата, че му е поставена цяла плакова зъбна протеза и е информиран, че към цената на денталната услуга се добавя и цена за изработката на протезата, ЗОЛ попълва декларация съгласно приложение № 5.“
§ 10. В чл. 92 ал. 1 се изменя така:
„(1) При подмяна на ЗОК или притурката към нея РЗОК служебно вписва извършените и отчетените до момента на подмяна на ЗОК или издаване на притурка дентални дейности за настоящата и предходната календарна година, а за дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст – за настоящата и предходните четири календарни години.“
§ 11. В чл. 98 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извършените и отчетени дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ, както и изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“, са за срок от 4 последователни години от датата на извършване на дейността.“
§ 12. В чл. 104, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. обемът дейности по т. 1 и 2, както и до две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и изработка на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ – за период от 4 години, както и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата.“
§ 13. Създава се чл. 105а:
„Чл. 105а. (1) Страните договарят за периода на дейност 1.01 – 31.12.2024 г. следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (в лв.)
заплащана от НЗОК
заплащана от пациента
1
2
3
4
5
1
Първична дентална помощ
5 452 165
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК 
1 064 643
 
 
10111
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
301 597
28,50
0,00
30111
Обтурация с амалгама или химичен композит
568 364
77,68
0,00
50811
Екстракция на временен зъб с анестезия
85 275
31,21
0,00
50911
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
4 058
77,68
0,00
33211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
56 548
48,08
4,70
33311
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
48 801
155,04
6,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
4 373 303
 
 
10112
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
1 369 629
28,50
0,00
30112
Обтурация с амалгама или химичен композит
2 465 117
73,68
4,00
50912
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
538 557
73,68
4,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
1 500
 
 
101111
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
554
28,50
0,00
301111
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
646
101,89
0,00
508111
Екстракция на временен зъб с анестезия
74
31,21
0,00
509111
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
22
77,68
0,00
332111
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия
33
72,56
0,00
333111
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия
171
180,82
0,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
3 167
 
 
101121
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
1 541
28,50
0,00
301121
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
866
101,89
0,00
509121
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
760
77,68
0,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия
6 434
 
 
101112
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
297
45,82
0,00
301112
Обтурация с амалгама или химичен композит
4 098
101,92
0,00
508112
Екстракция на временен зъб с анестезия
331
47,87
0,00
509112
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
34
101,92
0,00
332112
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
1 522
84,45
0,00
333112
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
152
276,95
0,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания над 18 години под обща анестезия
3 118
 
 
101122
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
276
45,82
0,00
301122
Обтурация с амалгама или химичен композит
2 578
101,92
0,00
509122
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
264
101,92
0,00
2
Специализирана дентална помощ
186 464
 
 
 
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
28 908
 
 
10121
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
9 611
30,53
0,00
30121
Обтурация с амалгама или химичен композит
12 634
82,50
0,00
50821
Екстракция на временен зъб с анестезия
3 490
35,07
0,00
50921
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
6
82,50
0,00
33221
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
2 718
53,83
4,70
33321
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
449
172,58
6,00
 
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража
166
 
 
101211
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
64
30,53
0,00
301211
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
65
110,20
0,00
508211
Екстракция на временен зъб с анестезия
20
37,49
0,00
509211
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
2
82,50
0,00
332211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия
8
78,48
0,00
333211
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия
7
198,55
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
11 402
 
 
102214
Специализиран обстоен преглед
3 849
30,53
0,00
520214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
1 380
35,77
3,00
510214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
3 991
87,04
5,00
544214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
2 182
8,39
0,80
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
129 534
 
 
102224
Специализиран обстоен преглед
36 260
30,53
0,00
520224
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
16 641
31,27
7,50
510224
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
52 182
77,16
13,50
544224
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
24 451
8,39
0,80
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
6
 
 
1022114
Специализиран обстоен преглед
2
30,53
0,00
5202114
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
2
38,77
0,00
5102114
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
1
92,85
0,00
5442114
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
1
9,19
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
10
 
 
1022214
Специализиран обстоен преглед
3
30,53
0,00
5202214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
3
38,77
0,00
5102214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
3
92,85
0,00
5442214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
1
9,19
0,00
 
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия
15 804
 
 
101212
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
1 411
45,82
0,00
301212
Обтурация с амалгама или химичен композит
8 103
102,75
0,00
508212
Екстракция на временен зъб с анестезия
409
48,27
0,00
509212
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
23
102,75
0,00
332212
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
3 159
85,15
0,00
333212
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
308
279,22
0,00
520212
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
335
61,16
0,00
510212
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
1 748
135,27
0,00
544212
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
308
16,10
0,00
 
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания над 18 години под обща анестезия
634
 
 
102222
Специализиран обстоен преглед
101
45,82
0,00
520222
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
60
61,16
0,00
510222
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
444
135,27
0,00
544222
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
29
16,10
0,00
3
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица, в т.ч. контролни прегледи
114 477
 
 
832
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата
36 539
287,28
0,00
834
Изработка на медицинско изделие тотална горна цяла плакова зъбна протеза
27 708
60,75
 
833
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата
28 556
287,28
0,00
835
Изработка на медицинско изделие тотална долна цяла плакова зъбна протеза
21 674
60,75
 
4
Обща анестезия за лица с психични заболявания
9 934
 
 
901
Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение
8 968
82,44
0,00
902
Обща анестезия в болнично лечебно заведение
48
82,44
0,00
903
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
918
50,56
0,00
5
Медицинска експертиза
4
 
 
261
Подготовка за ЛКК
1
13,89
0,00
262
ЛКК
1
13,89
0,00
263
По искане на ЛКК
1
13,89
0,00
264
По искане на ТЕЛК
1
13,89
0,00
6
Заплащане по реда на чл. 127, ал. 2
общо 3 866 530 лв.

(2) В съответствие с чл. 55а от ЗЗО НЗОК и БЗС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в рамките на договорените обеми по ал. 1 за 2024 г., както и в съответствие с параметрите на разходите по ЗБНЗОК за 2024 г.
(3) Цените по ал. 1, редове 901 и 902 се определят за час обща анестезия при спазване на максималната продължителност по чл. 103.
(4) Текущо през 2024 г. в зависимост от оказаната на ЗОЛ дентална помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният брой дейности на годишна основа, преди да е извършена корекцията на цените по чл. 122, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по бюджета на НЗОК.“
§ 14. В чл. 122 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Обемите и цените могат да бъдат променяни в съответствие със ЗБНЗОК за 2024 г. по реда на приемане на НРД, когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември надхвърля с повече от 20 на сто от три четвърти от предвидените в ЗБНЗОК за 2024 г. средства за заплащане на ИДП, в срок до 25 септември НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, относими за съответната календарна година, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да бъде съобразен с определените средства за дентална помощ по методиката по § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за 2024 г.
(4) Когато текущото изпълнение към 30 септември 2024 г. и очакваното изпълнение към 31.12.2024 г. на бюджета на НЗОК за 2024 г. показват неусвояване на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, в срок до 25 септември НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по чл. 105а, заплащани от НЗОК в рамките на прогнозно изчислените неусвоени средства до края на календарната година, така че очакваният разход по бюджета за дентална помощ до края на годината да бъде съобразен с определените средства за дентална помощ по ЗБНЗОК за 2024 г.“
§ 15. В приложение № 2 „Първични медицински документи“, в частта:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) и указанията за попълването му се изменят така:

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Електронният „Амбулаторен лист“ е предназначен за попълване от лекар по дентална медицина при посещение на лице, получило дентална помощ.
Документът е месечен и съдържа информация за извършените дентални дейности при всяко посещение от пациента за дадения календарен месец. Издава се в един екземпляр. При поискване от страна на пациента се издава втори екземпляр.
1. Данни за пациента:
1.1. ЕГН (ЛНЧ) – за български граждани се попълва единен граждански номер. За чуждестранните граждани, дългосрочно пребиваващи в Република България, се попълва личен номер на чужденеца. Съответният чекбокс се маркира с Х.
1.2.РЗОК No, здравен район – вписват се кодовете на областния център и здравния район по настоящ адрес на пациента, съгласно здравната карта на Република България.
1.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящ адрес.
1.4. Идентификационен номер на чужденеца – попълва се:
1.4.1. Идентификационен номер на лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на §1, т.22 от ДР на ЗЗО; лица, за които се прилага законодателството на Република България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно материалния и персоналния им обхват и се маркира с Х съответния чекбокс.
1.4.2. Идентификационен номер на осигурени в Република България лица, издаден от НАП (ССН) и се маркира с Х съответния чекбокс.
1.5. Дата на раждане – попълва се за здравноосигурени лица по т. 1.4. и за лица с ЛНЧ.
1.6. Код на държавата – вписва се кодът на държавата. Задължителен е за попълване само за лицата по т. 1.4.1.
1.7. Отдалечени, труднодостъпни райони или такива с единствен изпълнител на дентална помощ (ДП) – маркира се с „Х“ в случаите, когато ЗОЛ има постоянен или настоящ адрес в отдалечени, труднодостъпни райони или такива с ЛЗ, което е единствен изпълнител на съответната дейност в общината.
2. Данни за лекаря по дентална медицина:
2.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът, издаден от ИАМН/РЗИ на титуляря на лечебното заведение.
2.2. ЛПК на лекаря по дентална медицина –вписва се личният професионален код на лекаря по дентална медицина.
2.3. ЛПК на заместващия лекар по дентална медицина – вписва се личният професионален код на заместващия лекар по дентална медицина.
2.4. Код за ПИДП/СИДП – вписва се кодът на специалността, съгласно приложена номенклатура.
2.5. Име и фамилия – вписват се имената на лекаря по дентална медицина.
3. Амбулаторен лист № – в поле № на Амбулаторен лист се попълва национален референтен номер (НРН), издаден от НЗИС.
4. Номер на здравноосигурителната книжка – вписва се осемцифреният номер на здравноосигурителната книжка.
5. Медицинска информация:
5.1. Алергия, минали заболявания, настоящи заболявания – вписват се всички медицински данни, отнасящи се до състоянието на пациента.
5.2. Орален статус на пациента – отразява се оралния статус на пациента, при първото му посещение при лекар по дентална медицина. Последният чекбокс във всеки квадрант се използва при наличие на свръхброен зъб.
5.3. Дата, диагноза, код зъб, дейност, код дейност, брой минути – вписва се само датата, когато окончателно е завършена денталната дейност, а не отделните нейни етапи; поставената диагноза и кодът на зъба, за който се отнася; име и код на окончателно извършената дентална дейност по договорените с НРД дейности. Броят минути се отразява при отчитане на код 901 (92514-99) и 902 (92514-99).
5.3.1. При отчитане кодове на дейности 832 (97710-00) и 833 (97710-01) се вписва само датата, когато е поставена горната и/или долната цяла плакова зъбна протеза, а не отделните нейни етапи.
5.3.2.В диагноза се посочва Dsn и код на зъб. При изписване на код на свръхброен зъб квадрантите с номера 1,2,3,4 се заместват с букви A,B,C,D. Напр. свръхброен зъб на 11-зъб се изписва A1, на 21-зъб– B1, на 31-зъб– C1, на 41-зъб – D1.
6. Пациентът удостоверява с подписа си информираност за извършените дентални дейности, назначената терапия и очакваните резултати.
7. Пациентът декларира с подписа си поставянето на горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, като вписва дата когато окончателно е завършена денталната дейност.
8. Насочване за лечение:
8.1. Вид на издаденото направление – маркира се с „Х“ видът на издаденото направление (бл. МЗ-НЗОК № 3, МЗ-НЗОК № 3А или бл. МЗ-НЗОК № 6, бл. МЗ-НЗОК № 7).
8.2. Медицинско направление бл. МЗ-НЗОК № 3 – към специалист психиатър – вписват се № на направление, дата на издаване, код на специалността за СИМП.
Медицинско направление бл. МЗ-НЗОК № 3А – към специалист анестезиолог – вписват се № на направление, дата на издаване, код на ВСД и КСМП код.
Талон за МЕ (медицинска експертиза) бл. МЗ-НЗОК № 6 – вписват се № на талона, дата на издаване, код СИДП, МКБ код на заболяването се попълва само в случаите за нуждите на медицинската експертиза.
Направление за хоспитализация бл. МЗ-НЗОК № 7 при необходимост от насочване на здравноосигурено лице към лечебно заведение за болнична помощ – вписват се дата на издаване и МКБ код на заболяването.
8.3. Направление за МДД бл. МЗ-НЗОК № 4 при необходимост от извършване на секторна рентгенография и/или ортопантомография – вписват се № на направление, дата на издаване, код на дейност, КСМП код.
8.4. Направление за консултация бл. МЗ 119А – към лекар по дентална медицина – вписват се код на специалист, съгласно приложена номенклатура, дата на издаване.
8.5. Експертиза на работоспособността – маркира се с „Х“ при преглед по този повод.
Болничен лист № – вписва се номерът на болничния лист, ако е издаден такъв по време на посещението, брой дни, срок (от дата до дата), МКБ код на заболяване, вид (първичен, продължение).
8а. Вписва се ИАМН № на изпълнителя, изработил тоталната зъбна протеза – за дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат.
9. Лекарят по дентална медицина подписва амбулаторния лист. 
10. Кодовете на дейностите, за които НЗОК заплаща, са както следва:

11. При интактно съзъбие чекбоксовете за орален статус не се попълват.“
2. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и указанията за попълването му се изменят така:

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Първичният медицински документ „Направление за медико-диагностична дейност“ – бл. МЗ-НЗОК № 4, се съставя електронно от лекар по дентална медицина/от изпълнител на ПИМП/СИМП.
„Медицинско направление“ – бл. МЗ-НЗОК № 4, се регистрира в Националната здравно-информационна система (НЗИС), откъдето получава национален референтен номер (НРН).
Резултатите се изпращат от медико-диагностичната лаборатория в НЗИС.
1. Общи данни:
1.1. Направление за медико-диагностична дейност № – НРН, издаден от НЗИС.
1.2. Амбулаторен лист – вписва се номерът на амбулаторния лист, на базата на който лекарят, извършил прегледа, е издал направлението.
2. Данни за пациента:
2.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Република България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с „Х“ ЛНЧ и се въвежда дата на раждане.
2.2. РЗОК №, здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравният район по настоящ адрес на пациента, съгласно здравната карта на Република България.
2.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.
2.4. Идентификационен номер – вписва се персонален идентификационен номер на осигурено в друга държава лице.
2.5. Код на държавата – вписва се кодът на държавата за осигурено в друга държава лице.
3. Данни за лекаря, издаващ направлението:
3.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от ИАМН или РЗИ на ЛЗ, в което работи титулярят, и НЗОК номер (НЗОК номер се отнася за ЛЗ, които имат един ИАМН №/РЗИ № и сключени договори в различни РЗОК или ЛЗ по чл. 5 от ЗЛЗ).
Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, назначил МДД, според приложената номенклатура на специалностите.
3.2. УИН – вписва се УИН на лекаря титуляр/ЛПК на лекаря по дентална медицина.
3.3. УИН – вписва се УИН на лекаря заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се с „Х“ заместник или нает персонал.
4. Изпраща се за – изпращащият лекар, издал направлението, вписва:
4.1. Кода на диагнозата по МКБ 10 (1. основен код на главна диагноза; 2. допълнителен код).
4.2. НЗОК кодовете и КСМП кодовете на назначените МДД. Кодовете в едно направление са от един пакет.
4.3.Посочва се типът на направлението, съгласно приложена номеклатура, както следва: тип 1 – по повод остро заболяване или състояние извън останалите типове, издава се от ОПЛ/лекар специалист/лекар по дентална медицина; тип 2 – по повод хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение, издава се от ОПЛ/лекар специалист/лекар по дентална медицина; тип 4 – за диспансерно наблюдение, издава се от специалист или ОПЛ само на лица, включени в диспансерната им листа за медико-диагностични изследвания в хода на диспансерното наблюдение; тип 6 – за медицинска експертиза, издава се от ОПЛ/лекар специалист/лекар по дентална медицина за МДД, необходими в хода на експертизата; тип 7 – издава се от ОПЛ за профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст или от ОПЛ/специалист за профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст с рискови фактори за развитие на заболяване; тип 8 – по искане на ТЕЛК/НЕЛК, издава се само от ОПЛ за ВСМДИ по искане на ТЕЛК или НЕЛК; тип 9 – по програма „Майчино здравеопазване“, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист АГ; тип 10 – по програма „Детско здравеопазване“, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист педиатрия.
4.4. Попълва се номер на зъб само от лекар по дентална медицина при назначаване на МДД с код 06_01/57930-00 (секторна рентгенография).
5. Изпращащият лекар/лекар по дентална медицина вписва датата на издаване на направлението и го подписва.
6. Данни на лекаря, извършил изследванията:
6.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от ИАМН или РЗИ на ЛЗ, в което работи титулярят, и НЗОК номер (НЗОК номер се отнася за ЛЗ, които имат един ИАМН №/РЗИ № и сключени договори в различни РЗОК или ЛЗ по чл. 5 от ЗЛЗ).
6.2. Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, извършил МДД, според приложената номенклатура на специалностите.
6.3. УИН на лекаря – вписва се УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина, извършил МДД, и подпис. Повече от един УИН се вписва само в случай, че назначените МДД се извършват от повече от един лекар.
6.4. Отбелязват се с „Х“ кодовете на извършените МДД.
6.5. Вписва се дата на завършване на дейността по направлението.
7. Лекарят, извършил дейността, отразява начина на финансиране със съответната цифра от посочените възможности, в зависимост от източника на финансиране.
8. Вписва се датата, на която пациентът с подписа си удостоверява, че е взет биологичен материал или е извършено образно изследване. (Не се отнася за МДД от пакет „Обща и клинична патология“).“
§ 16. В приложение № 5 „Притурка към здравноосигурителна книжка и декларации“, в частта „Декларация по чл. 86, ал. 5 от НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г.“ изречението „Информиран съм, че цената на денталната услуга не включва медико-техническата дейност за изработката й.“ се изменя така: „Информиран съм, че към цената на денталната услуга се добавя и цена за изработката на протезата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 1, 6, 12 (в частта без изработка на медицинското изделие „тотална зъбна протеза“) и 13 (в частта на чл. 105а, ал. 1, 2 и 3, с изключение на колона 5 „цена, заплащана от пациента“ и редове с кодове 834 и 835), които влизат в сила от 1 януари 2024 г.;
2. параграфи 9, 11, 12 (в частта за изработка на медицинското изделие „тотална зъбна протеза“), 13 (в частта на чл. 105а, ал. 1, редове с кодове 834 и 835), 15, т. 1 и 16, които влизат в сила от 1 май 2024 г.
§ 18. (1) Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила, както следва:
1. от датата на подписване, при условие че изпълнителят е работил по договор с НЗОК, но е договорил дейност, която не е извършвал по договор с НЗОК до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. – за новата по вид дейност;
2. от датата на подписване на договора, в случай че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор не е работил по договор с НЗОК.
(2) Допълнителните споразумения по чл. 20а към договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила от 1 януари 2024 г.
§ 19. (1) Договорените цени в чл. 105а, ал. 1 от този договор за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности за 2023 – 2025 г. влизат в сила от 1.01.2024 г., с изключение на § 13 (в частта на чл. 105а, ал. 1, редове с кодове 834 и 835).
(2) За дейност от 1.01.2024 г., за която съгласно чл. 54, ал. 8 от ЗЗО финансовоотчетните документи по чл. 115 от НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. са формирани с цени по чл. 105 от същия договор, ал. 1 се прилага, както следва:
1. След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на отчетените месеци с договорените цени в този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Известия след контрол“, съдържащи одобрените за заплащане за съответния месец дейности и допълнителната стойност на цената за всеки вид дейност, равна на договорените цени по ал. 1 и цените по представените финансово-отчетни документи за месеца.
2. Изпълнителят на дентална помощ представя електронен финансов документ – дебитно известие към фактурата за всеки месец, в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1.
3. Електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и заплащане по реда на раздел „Методика за закупуване на дейностите в извънболничната дентална помощ“.
§ 20. Сумите за дейностите по § 19, ал. 1 по започнатите и неприключили преди обнародването в „Държавен вестник“ на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. контролни производства по реда на чл. 76а и 76б от ЗЗО се определят по цените, действали преди този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г.
§ 21. (1) В изпълнение на ЗБНЗОК за 2024 г. представителите по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО извършват текущо наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както и за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за дентални дейности към 31.10.2024 г. и очаквано изпълнение към 31.12.2024 г., като БЗС получава информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(2) Представителите по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния на базата на информацията от отчетите на изпълнителите на дентална помощ анализират договорените цени и обеми и очакваното изпълнение по параметрите на разходите за здравноосигурителните плащания за дентална помощ към края на 2024 г.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 се установи очакван преразход на средства за здравноосигурителни плащания за дентална помощ към 31.12.2024 г., НЗОК и БЗС договарят коригирани цени в рамките на оставащите средства по бюджета за дентални дейности за 2024 г., но не по-късно от 30-о число на месеца, в който е констатиран преразходът, за периода до края на 2024 г.
(4) Националната здравноосигурителна каса осъществява контрол на изпълнителите на дентална помощ за дейностите, за които при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение на средства за здравноосигурителни плащания спрямо първоначално определените и планирани такива.
§ 22. В срок до 1 април 2024 г. НЗОК и БЗС се задължават да приемат по реда на чл. 54 от ЗЗО Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г., с който да регламентират начина на предписване/назначаване от страна на лекаря по дентална медицина на изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ и цената, заплащана от пациента за тази изработка.
§ 23. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 24. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се сключи на основание § 13, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2024 г., чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравноосигурителна каса:
За Българския зъболекарски съюз:
Председател на НС на НЗОК:
Доц. Михаил Околийски
Председател на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков
Членове на НС на НЗОК:
Проф. Илко Гетов
Георги Клисурски
Румен Спецов
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Проф. Григор Димитров
Тодор Воденичаров
Пламен Таушанов
Членове на УС на БЗС:
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Георги Габровски
Д-р Константин Даков
Д-р Трифон Антонов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Мартин Найденов
Управител на НЗОК:
Станимир Михайлов
 
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Христо Хинков

1562