Министерски съвет
брой: 15, от дата 20.2.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 23 от 15 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ,
приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

(обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г., бр. 22 от 2016 г.; Решение № 12532 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2020 г. и бр. 87 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С наредбата се определят и критериите за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на чл. 45, ал. 2а от Закона за здравното осигуряване, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“ се заменят с „НЗОК“.
§ 3. Създава се раздел VI „Приоритетни лечебни заведения за болнична помощ“ с чл. 34:
„Раздел VI
Приоритетни лечебни заведения за болнична помощ
Чл. 34. Приоритетно многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 45, ал. 2а от Закона за здравното осигуряване е болница, която отговаря едновременно на следните критерии:
1. е многопрофилна болница за активно лечение;
2. има структури по поне три от четирите направления на лечебната дейност – терапевтични, хирургични, акушеро-гинекологични и педиатрични, съгласно чл. 7а, ал. 2 от Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, като задължително има структура по направление „педиатрично“;
3. поне 80 на сто от структурите по т. 2 са с второ или трето ниво на компетентност, когато такова е определено с утвърден с наредба на министъра на здравеопазването медицински стандарт по съответната медицинска специалност (вземат се предвид структурите по медицинските специалности, по които има утвърдени медицински стандарти); когато структура по т. 2 няма определено ниво на компетентност в съответствие с утвърден с наредба на министъра на здравеопазването медицински стандарт по съответната медицинска специалност, то се определя въз основа на проверка от съответната регионална здравна инспекция;
4. има договор с НЗОК за изпълнение на медицински дейности, които се осъществяват в структурите по т. 2;
5. има действащо спешно отделение;
6. изпълнени са поне четири от следните шест критерия:
а) има структура/структури, които са единствени за съответния район за планиране (статистически райони NUTS-2) съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие и/или осъществяват дейност по клинични пътеки и клинични процедури, за които са единствен изпълнител на същата територия;
б) има структура по съдебна медицина и деонтология;
в) има структура по трансфузионна хематология;
г) има структура по инфекциозни болести;
д) има структура/структури за дългосрочна грижа (за продължително лечение и/или за палиативно лечение) съгласно чл. 7а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, или планира разкриването на такава през 2024 г.;
е) има разкрита и функционираща ТЕЛК;
7. ако лечебното заведение не отговаря на критериите по т. 6, то следва да отговаря едновременно на следните критерии:
а) има структура/структури, които са единствени за съответния район за планиране (статистически райони NUTS-2) съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие и/или осъществяват дейност по клинични пътеки и клиничните процедури, за които са единствен изпълнител на същата територия;
б) има структура по съдебна медицина и деонтология;
в) има разкрит поне един експертен център за рядко заболяване/редки заболявания;
г) има структура, която осъществява дейности по трансплантация и наблюдение на трансплантирани пациенти;
8. има поне 10 на сто свободни легла за спешен прием в 24,00 часа всеки ден във всяка болнична структура с изключение на структурите по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, като същевременно са осигурени не по-малко от 30 на сто от легловата база на всяка една от структурите на Спешния болничен комплекс (СБК), делегирана за ползване от пациенти на Спешното отделение, за оказване на медицинска помощ в техния спешен компонент;
9. няма медицински необосновани откази за хоспитализация на спешни пациенти по данни на център за спешна медицинска помощ или установени по друг неоспорим начин;
10. има персонал, с който се гарантира непрекъснато 24-часово осигуряване на медицинската дейност.“
§ 4. В § 2 от заключителните разпоредби думите „чл. 83, ал. 2 и 8 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване“ се заменят с „чл. 83, ал. 2 и 8 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 3 и чл. 45, ал. 2а от Закона за здравното осигуряване“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
1466