Народно събрание
брой: 15, от дата 20.2.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД

 

РЕШЕНИЕ
за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 52, ал. 3 от Конституцията на Република България и предвид Решение № 316 от 8 май 2020 г. на Министерския съвет на Република България, Решение № 868 от 2 ноември 2022 г. на Министерския съвет на Република България и Решение № 191 от 16 март 2023 г. на Министерския съвет на Република България
РЕШИ:
1. В 7-дневен срок от приемането на това решение министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание отчет, изготвен след цялостен одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства за дейностите за създаване, изграждане и оборудване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ЕАД.
2. В 30-дневен срок от приемането на това решение министърът на здравеопазването да представи на Народното събрание план за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ЕАД, отговаряща на действащите стандарти за качество в областта на детското здравеопазване в Европейския съюз, включително програма за кадрово обезпечаване на структурите и звената в Националната детска болница.
3. След представянето на плана по т. 2 на Народното събрание министърът на здравеопазването ежемесечно да предоставя на Комисията по здравеопазването доклад за неговото изпълнение.
4. В срок до един месец от приемането на това решение министърът на здравеопазването да създаде специализирана интернет страница, на която да се публикува цялата информация, свързана с изграждането на Национална детска болница.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 февруари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
1439