Народно събрание
брой: 13, от дата 13.2.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 

УКАЗ № 23
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от 49-ото Народно събрание на 31 януари 2024 г.
Издаден в София на 7 февруари 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.; бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 18, 32 и 62 от 2022 г. и бр. 8, 13, 64, 66, 82, 84 и 106 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 18а и 18б:
„(18а) Индивидуалните договори по ал. 17, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис.
(18б) В случаите по ал. 18а индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление.“
2. Алинея 29а се изменя така:
„(29а) В случаите по ал. 29, когато няма действащи рамкови споразумения за съответната година, НЗОК не може да заплаща лекарствените продукти на стойност по-висока от най-ниската стойност между средно претеглената стойност, заплатена от НЗОК през предходните 6 месеца за всеки лекарствен продукт, и стойността, на която лекарственият продукт е доставен на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки. Средно претеглената стойност се определя и оповестява на интернет страницата на НЗОК при условия, по ред и критерии, определени в наредбата по ал. 9.“
3. Създават се ал. 29б, 29в и 29г:
„(29б) Когато за конкретен лекарствен продукт не може да бъде определена стойност, заплащана от НЗОК по реда на ал. 29а, НЗОК заплаща съответния лекарствен продукт на стойност не по-висока от максималната стойност по ал. 30.
(29в) Стойностите, на които НЗОК заплаща лекарствените продукти по ал. 29а и 29б, се актуализират и публикуват на всеки 6 месеца на интернет страницата на НЗОК по ред и в срок, определени в наредбата по ал. 9.
(29г) В случаите, когато стойността на конкретен лекарствен продукт, заплатена от НЗОК по реда на ал. 29а, е по-ниска с над 20 на сто от стойността, на която лекарственият продукт е доставен на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки, разликата между двете стойности се възстановява на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ от съответния притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Условията и редът за възстановяване на разликата по изречение първо се определят в договора, който се сключва между изпълнителя на болнична медицинска помощ и притежателя на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.“
§ 2. В чл. 59 се създават ал. 3а и 3б:
„(3а) Договорите по ал. 1, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис.
(3б) В случаите по ал. 3а договорите, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление.“
Заключителни разпоредби
§ 3. (1) В срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 45, ал. 9 в съответствие с изискванията на този закон.
(2) От 1 юли 2024 г. НЗОК заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б.
§ 4. (1) В срок до 1 юли 2024 г. договорите, сключени до влизането в сила на този закон между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, се привеждат от тях в съответствие с изискванията на този закон.
(2) От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.
§ 5. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.; изм., бр. 87 от 2023 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 15а се отменя.
§ 6. Законът влиза в сила от 31 януари 2024 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 31 януари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
1095