Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ – БАН), София   София
брой: 11, от дата 6.2.2024 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.228


Конкурс за главен асистент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ – БАН), София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна област „Теория и история на културата“ (История на българската култура XIX – XX в.), за нуждите на РЕМО – Етър, една щатна бройка, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ – БАН, София, ул. Московска № 45.
1073