Народно събрание
брой: 11, от дата 6.2.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

 

УКАЗ № 18
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, приет от 49-ото Народно събрание на 25 януари 2024 г.
Издаден в София на 1 февруари 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
(обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 51, 65 и 105 от 2020 г. и бр. 54 и 86 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „а за икономически оператори и централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз, и с договор за съхраняване“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. на територията на друга държава – членка на Европейския съюз – с документите по чл. 18, ал. 5;“.
3. В т. 3 накрая се добавя „а за запасите на други държави – членки на Европейския съюз, и с договор за съхраняване“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават нови т. 2 и 3:
„2. икономически оператори и/или съхранители, които имат възможност да предоставят нефт и нефтопродукти и/или разполагат със свободни съдови вместимости за съхраняване на запаси за извънредни ситуации на територията на други държави – членки на Европейския съюз; това право се прилага до 50 на сто от индивидуално определените нива на запаси за съответните категории нефтопродукти и нефт; всяко конкретно делегиране се допуска по искане на задълженото лице след предварително разрешение от компетентните органи на другата държава – членка на Европейския съюз, на чиято територия ще се съхраняват запасите, и последващо разрешение от агенцията; отговорността на икономическите оператори и съхранителите за вида, количеството и качеството на приетите за съхраняване запаси се определят съобразно законодателството на съответната държава – членка на Европейския съюз, а задълженото лице носи отговорност по съответното национално законодателство;
3. една или повече централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз, които предварително са изявили готовност да съхраняват такива запаси; това право се прилага до 50 на сто от индивидуално определените нива на запаси за съответните категории нефтопродукти и нефт; всяко конкретно делегиране се допуска по искане на задълженото лице след предварително разрешение от агенцията и от компетентните органи на другата държава – членка на Европейския съюз, на чиято територия ще се съхраняват запасите.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Централната структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз, може от свое име и за своя сметка писмено да предлага на агенцията делегиране на съхраняването на част от определените й нива на запаси, при условие че тя разполага със свободни съдови вместимости за съхраняване на запаси по този закон. При постъпване на две или повече предложения те се разглеждат по реда на постъпването им.“
§ 3. Създава се нов чл. 19:
„Чл. 19. (1) В случай че агенцията не разполага с достатъчно собствени съдови вместимости, Министерският съвет с решение може да делегира създаването и съхраняването на определените й запаси за извънредни ситуации на други държави – членки на Европейския съюз. Делегирането се допуска, в случай че условията за съхраняване на територията на други държави – членки на Европейския съюз, са по-изгодни от условията, предлагани от съхранители на територията на страната, притежаващи складове, регистрирани по чл. 38.
(2) Решението по ал. 1 се приема по предложение на председателя на агенцията съгласувано с министъра на енергетиката. Предложението се изготвя след предварително проучване на финансовата целесъобразност, качеството на предлаганата услуга по съхраняване и възможностите за срочно предоставяне на съответните количества на територията на страната.
(3) Задълженията за създаване и съхраняване на запаси по делегация не може да бъдат пределегирани на други лица.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ДВ, бр. 86 от 2023 г.) § 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г., бр. 12, 42, 52, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 8, 54, 66, 82, 86, 96, 102, 105 и 106 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 53, ал. 2 се създава т. 5:
„5. е установено повторно нарушение по чл. 115в.“
2. В чл. 115в думите „500 до 2000 лв.“ се заменят с „500 000 до 1 000 000 лв.“ и думите „от 1000 до 5000 лв.“ се заменят с „от 750 000 до 1 500 000 лв.“.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 25 януари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
972