Народно събрание
брой: 7, от дата 23.1.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Анастас Василев Анастасов за срок от 9 години.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 19 януари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
649