Народно събрание
брой: 6, от дата 19.1.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Анна Василева Александрова като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
2. Избира Радомир Петров Чолаков за член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 12 януари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
452