Народно събрание
брой: 5, от дата 16.1.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стефан Неделчев Мирев за член на Комисията по околната среда и водите.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 11 януари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
394