Министерство на здравеопазването
брой: 6, от дата 19.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на Експертния съвет по биоциди е директор на ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването, определена да осъществява техническото обслужване на Експертния съвет по биоциди съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), заместник-председател е експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, а секретар – експерт от ресорната дирекция в Министерството на здравеопазването.“
2. Алинея 6 се отменя.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „техническите сътрудници“ се заменят със „секретаря“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Секретарят на Експертния съвет по биоциди изготвя протоколи за заседанията на съвета, които се подписват от него и се утвърждават от председателя.“
§ 3. В чл. 9, ал. 1 запетаята след думата „съвета“ и думите „техническите сътрудници“ се заличават.
§ 4. В чл. 12, ал. 3 запетаята след думата „секретаря“ и думата „юриста“ се заличават.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дейностите по чл. 11 се извършват при спазване на утвърдени от министъра на здравеопазването вътрешни правила за достъп и работа с информационните системи към Европейската агенция по химикали.“
§ 6. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Секретарят на Експертния съвет по биоциди подпомага дейността на членовете на съвета, като:
1. въз основа на становищата по чл. 15, ал. 2 изготвя проект на писмо до заявителя, с което го уведомява за установените непълноти и за срока за тяхното отстраняване;
2. участва в изготвянето на проектите на актовете по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18;
3. изготвя проекти на придружителните писма, с които актовете по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18 се изпращат до заявителите.
(2) Секретарят на Експертния съвет по биоциди:
1. подготвя справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от председателя;
2. изготвя копия на документи, свързани с изготвянето на проекти на актовете по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18, и ги предоставя на председателя, юриста или членовете на съвета, когато е необходимо;
3. изпраща по електронен път до регионалните здравни инспекции издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения;
4. води регистър на разрешените биоциди.“
§ 7. В т. V от приложението към чл. 8 думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията“.
Министър: Христо Хинков
350