Национална здравноосигурителна каса
брой: 4, от дата 12.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
(ДВ, бр. 1 от 2024 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-100 от 1.11.2023 г. и Решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз от 19.04.2023 г., приемат следния акт: Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред“:
§ 1. Приложение № 5 към Условия и ред, озаглавено „Декларация към чл. 6, т. 6“, се изменя така:
1. В т. 1 след думите „Не съм“ се поставя наклонена черта и се допълва „съм“.
2. След текста на т. 1 на нов ред се поставят скоби и в тях се създава следното изречение:
„(Вярното се подчертава, като в случаите на свързаност се посочват свързаните лица:
.........................................................................................
................................................................................)“.
Текстът на т. 1 придобива следния вид:
„1. Не съм/съм свързано лице по смисъла на § 1 от Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ, търговци на едро и лечебни заведения.
(Вярното се подчертава, като в случаите на свързаност се посочват свързаните лица:
..............................................................................................
.................................................................................)“.
§ 2. Всички останали клаузи на Условия и ред остават непроменени.
§ 3. Настоящото изменение и допълнение на Условията и реда влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

За НЗОК:
 
За БФС:
Владимир Афенлиев
 
маг.-фарм. Светослав Крумов
Зоя Вълева
 
маг.-фарм. Анжела Мизова
Милена Цонева
 
маг.-фарм. Валентин Петков
Вирджиния Вълкова
 
маг.-фарм. Маргарита Грозданова
Кирил Обрешков
 
маг.-фарм. Димитрия Стайкова
Светла Димитрова
 
маг.-фарм. Ростислав Курдов
Евгения Стойчева
 
маг.-фарм. Вергиния Лазарова
Сашо Ганов
 
маг.-фарм. Йордан Славчев
Антон Величков
 
маг.-фарм. Стефан Минков

345