Министерство на земеделието и храните
брой: 4, от дата 12.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
(обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г.; доп., бр. 22 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2021 г.)
§ 1. Вчл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и групи на производители“.
2. В т. 2 след думата „признаване“ се добавя „, проследяване на съответствие с критериите за признаване“.
3. В т. 3 думите „в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)“ се заменят с „по Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/6.12.2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2115“ и контролът върху дейността и оттеглянето на признаването им“.
§ 2. Вчл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Организациите на производители на земеделски продукти, асоциациите на организации на производители, междубраншовите организации и групи на производители се признават от министъра на земеделието и храните по реда на настоящата наредба в един от секторите съгласно чл. 1, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671/20.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, и в сектор медицински и етеричномаслени култури, с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2.“
2. В ал. 2 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 3. Вчл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „В организацията на производители всеки член, както и свързаните лица заедно притежават не повече от 40 на сто от гласовете и дяловете.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членове на организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на продукта или продуктите, за които организацията кандидатства за признаване. Членовете физически лица, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, следва да са извън приложното поле на чл. 4а, ал. 1 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.).“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В организациите на производители на земеделски продукти могат да членуват и физически, и юридически лица, които не са производители на продуктите, за които организацията кандидатства за признаване, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Членовете, които не са производители, не са част от минимално изискуемия брой членове и не могат да бъдат повече от 25 на сто от общия брой членове и:
1. нямат право на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията;
2. не могат да се ползват пряко от интервенции, финансирани от Европейския съюз;
3. не се вземат предвид при оценка на критериите за признаване на организацията на производители.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 в изречение първо след думите „на земеделски продукти“ се добавя „по смисъла на чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
6. В ал. 7 думите „производители, търговци и/или преработватели“ се заменят с „представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението“.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Членовете на организацията, които са еднолични търговци или юридически лица, следва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите и да са вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Организациите на производители се признават, когато са създадени по инициатива на техните членове и към момента на признаване извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква „б“, за постигане на една или повече от целите по чл. 152, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
(2) Организация на производители, призната в един от секторите по чл. 2, ал. 1, може да посредничи на своите членове за предлагане на пазара на цялото или част от общото им производство, при условие че:
1. извършва една или повече от дейностите по чл. 152, параграф 1, буква „б“, т. i – vii от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители и дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;
3. основните елементи на доставките, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производители;
4. съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите по т. 1.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Организациите на производители на земеделски продукти се признават, когато:
1. устройственият акт (дружествен договор, учредителен договор или устав) на организацията урежда:
а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяване на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;
б) задължение на членовете да:
аа) членуват за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация на производители;
бб) прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда, и процедури за тяхното изменение;
вв) предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели;
гг) внасят финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производители;
дд) предлагат на пазара през организацията или с нейното посредничество 50 на сто или повече от 50 на сто от произведеното количество продукти, когато организацията е създадена за целта по чл. 152, параграф 1, буква „в“, т. ii от Регламент (ЕС) № 1308/2013;задължението може да не се прилага за членовете по чл. 3, ал. 4 и за календарната година, в случаите по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013(ОВ, L 435/6.12.2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“;
в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, както и нейните сметки и бюджет;
г) процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в буква „в“;
д) санкции за нарушаване на задълженията, заложени в устава;
е) задължение организацията да води счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството;
2. устройственият акт по т. 1 може да урежда възможността организацията да договаря доставки на селскостопански продукти от името на своите членове в случаите по чл. 4, ал. 2, при условие че е гарантирана концентрацията на предлагането и пускането на продукти на пазара от организацията и основните елементи на продажбите, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производителите;
3. имат не по-малко от 6 членове, отговарящи на изискванията на чл. 3, ал. 3;
4. представят доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно.
(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на организацията на производители по чл. 3, ал. 4.
(3) Производител може да членува за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация на производители.“
§ 6. Вчл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „по чл. 2“ се добавя „, ал. 1“, а накрая се добавя „, признати в същия сектор“;
б) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „организации на производители“;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. има устав, който урежда изисквания съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1;
6. поддържа интернет страница, която съдържа актуален списък на членовете й и поименен списък на техните членове.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. създадени са в един от секторите по чл. 2, ал. 1 и 2 по инициатива на юридически лица, които членуват в тях; в междубраншовите организации не могат да членуват физически лица, индивидуални производители, търговци и преработватели;“.
2. В т. 6 думите „не по-малко от трима“ се заменят с „най-малко двама“.
3. Създават се т. 8 и 9:
„8. стремят се към балансирано представяне на организациите на производители, представляващи отделните браншове;
9. поддържат интернет страница, която съдържа актуален списък на членовете им и поименен списък на техните членове.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.
2. В ал. 2 се създават т. 7 – 9:
„7. декларации от членовете на организацията, представляващия и управляващия организацията на производители за защита на личните данни; когато представляващите и управляващите са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава за всички лица от управителните органи на организацията, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива;
8. декларации по образец от членовете на организацията за свързани лица;
9. вътрешни правила за дейността на организацията на производители.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. доказателства, че при прилагане на чл. 8 така се постигат целите на асоциацията.“
5. В ал. 6 се създават т. 5 и 6:
„5. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията;
6. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга междубраншова организация, призната в същия сектор.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато представените документи по ал. 2, 5 и 6 са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация в срок до 15 работни дни от деня на получаване на писмото.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) Когато в срока по ал. 7 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Достоверността на заявените данни от организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации се проверява от компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (компетентното звено) включително чрез извършването на проверка на място за установяване на съответствие с изискванията за признаване на организации по чл. 2 – 5 и на асоциации на организации на производители и междубраншови организации по чл. 6 и 7.
(2) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисия, на която се докладват резултатите от проверката по ал. 1. Комисията дава становище за съответствие с критериите за признаване на организацията на производители, на асоциацията на организации на производители или на междубраншовата организация.
(3) В четиримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 на основание становището на комисията по ал. 2 министърът на земеделието и храните със заповед:
1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или
2. прави мотивиран отказ.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация е длъжна да уведоми компетентното звено в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.
(2) Всяка година на база риск анализ се проверяват най-малко 30 на сто от признатите организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации. Всяка призната организация на производители, асоциация на организации на производители и междубраншова организация се проверява най-малко веднъж на три години.
(3) Ежегодно в срок до 31 март компетентното звено писмено уведомява признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, които подлежат на проверка на място по ал. 2.
(4) Организацията на производителите, асоциацията на организации на производители и междубраншовата организация са длъжни да осигуряват достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на своите членове, както и да оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации се проверяват от компетентното звено включително чрез извършването на периодични проверки на място на база риск анализ за установяване на съответствието им с изискванията за признаване по чл. 2 – 5, 6 и 7.
(2) Резултатите от проверките по ал. 1 се докладват на комисията по чл. 10, ал. 2, която дава становище за съответствие/несъответствие на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация със съответните изисквания за признаване.
(3) Когато комисията по чл. 10, ал. 2 установи, че организация на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова организация не отговаря на изискванията за признаване по чл. 2 – 5, 6 и 7, не по-късно от два месеца от датата на проверката по ал. 1 изпраща уведомително писмо до организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация за констатираните нарушения и за предприемане на съответните корективни мерки.
(4) В срок до 4 месеца от датата на получаване на уведомителното писмо по ал. 3 организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация следва да предприеме корективни мерки, видно от които в рамките на посочения срок е постигнато съответствие с изискванията за признаване.
(5) В срока по ал. 4 организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация писмено уведомява компетентното звено за предприетите корективни мерки, удостоверени със съответните документи. Комисията по чл. 10, ал. 2 извършва преглед на представените документи и дава становище дали съответствието с изискванията за признаване е постигнато.
(6) Когато след изтичане на срока по ал. 4 установените несъответствия с изискванията не са отстранени, на основание становището по ал. 5 министърът на земеделието и храните издава заповед за временно спиране на признаването за срок до 12 месеца, който започва да тече от датата на получаване на заповедта от организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация.
(7) Организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация писмено уведомява компетентното звено за предприетите в рамките на срока по ал. 6 корективни мерки, след което се извършва проверка, включително проверка на място за установяване на съответствието с изискванията за признаване по чл. 2 – 5, 6 и 7.
(8) Резултатите от проверката по ал. 7 се докладват на комисията по чл. 10, ал. 2, която дава становище дали установените несъответствия с изискванията за признаване по чл. 2 – 5, 6 и 7 са отстранени.
(9) На основание становището на комисията по ал. 8 министърът на земеделието и храните издава заповед за отмяна на временното спирането на признаването или за оттегляне на признаването, ако в рамките на срока на временното спиране съответствието с изискванията по чл. 2 – 5, 6 и 7 не е постигнато.
(10) При неспазване на изискванията по чл. 2 – 5, 6 и 7 в случаите по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 ал. 3 – 9 не се прилагат. В тези случаи организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация представя документални доказателства в Министерството на земеделието и храните в срок до 30 работни дни от датата, на която обстоятелството по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е възникнало.
(11) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 6 или ал. 9 в срок от пет работни дни от нейното издаване.“
§ 13. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Министърът на земеделието и храните издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация:
1. при подадено писмено заявление от управителния орган;
2. при установено прекратяване, заличаване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1;
3. при обявяване в несъстоятелност на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация;
4. когато организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършено закононарушение, установени по съдебен ред;
5. когато организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация възпрепятства провеждането на проверката по чл. 12а, ал. 1, като в продължение на две години след изпращане на известие за уведомлението по чл. 11, ал. 3 не може да бъде осъществен контакт с нея и са получени най-малко две обратни разписки от лицензиран пощенски оператор за недоставени писма на Министерството на земеделието и храните.
(2) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 1 в срок пет работни дни от нейното издаване.
(3) В случаите по ал. 1 организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация се заличава от базата данни по чл. 15 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието и храните.
(4) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Отказите по чл. 10, ал. 3 и заповедите по чл. 12а, ал. 9 се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 15. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено създава, съхранява и поддържа база данни за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители, междубраншови организации, информацията от която се публикува на електронната страница на министерството.“
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага за организации на производители и асоциации на организации на производители в сектор мляко и млечни продукти и в сектор плодове и зеленчуци, както и за междубраншови организации в сектор мляко и млечни продукти.“
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, 2 и 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „компетентното звено“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Междубраншовите организации не участват в споразумения, решения и съгласувани практики, посочени в чл. 210, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.“
§ 18. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Ежегодно в срок до 31 март компетентното звено подава към Европейската комисия пълен и актуализиран списък на всички признати към 31 декември на предходната календарна година организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, наричани по-нататък „признати субекти“, съдържащ:
1. наименованието, идентификационния номер, ако има такъв, и датата на признаване на всички признати субекти, както и съответната разпоредба на Регламент (ЕС) № 1308/2013, съгласно която е признат всеки субект;
2. общия брой на членовете на всеки признат субект;
3. признатите субекти, които през предходната финансова година са изпълнявали оперативна програма;
4. броя на членовете на признатите организации на производители, които не са производители на продуктите, за които организацията е призната;
5. наименованието на признатите субекти, чието признаване е спряно или оттеглено, включително датата на решението и техния идентификационен номер, ако има такъв;
6. наименованието на признатите субекти, които са се слели с други признати субекти, включително датата на сливането, общия брой и наименованието на субектите, признати в резултат на сливането, и техния идентификационен номер, ако има такъв.
(2) Алинея 1 не се прилага за организации на производители и асоциации на организации на производители в сектор мляко и млечни продукти и в сектор плодове и зеленчуци, както и междубраншови организации в сектор мляко и млечни продукти.“
§ 19. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Ежегодно в срок до 15 ноември компетентното звено подава към Европейската комисия информация за предходната календарна година относно стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка призната организация на производители и асоциация на организации на производители, когато е целесъобразно по продукти, в случай че е предоставено такова признание. Когато за предлаганата на пазара продукция няма налични данни, се съобщава стойност „0“.
(2) Алинея 1 не се прилага за организации на производители и асоциации на организации на производители в сектор мляко и млечни продукти и в сектор плодове и зеленчуци, както и за междубраншови организации в сектор мляко и млечни продукти.“
§ 20. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Групи на производители се признават от министъра на земеделието и храните в един от секторите, посочени в чл. 2, ал. 1.“
§ 21. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. За признаване могат да кандидатстват групи на производителите, които отговарят на следните изисквания:
1. вписани са в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон или кооперация по Закона за кооперациите;
2. учредени са по инициатива на своите членове за реализация на произведените от тях продукти от секторите по чл. 2, ал. 1;
3. членовете на групата са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на продукта или продуктите, за които групата иска признаване;
4. членовете на групата, които са еднолични търговци или юридически лица, са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите и са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
5. всеки член на групата, както и свързаните лица заедно притежават не повече от 40 на сто от правата на глас; при определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия;
6. всеки член на групата, който произвежда два или повече земеделски продукта от секторите по чл. 2, ал. 1, може да участва с всеки отделен вид продукт като член само на една група или организация на производители;
7. членовете на групата, за които е приложимо, следва да отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
8. имат не по-малко от 4 членове, отговарящи на изискванията на т. 3;
9. предлагат всяка година на пазара продукция, произведена от нейните членове, на стойност не по-малко от 25 000 лв.;
10. водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството;
11. имат учредителен акт (дружествен договор/устав), както и вътрешен правилник за дейността си.“
§ 22. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява през първата година от създаване на групата на производители като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година земеделски продукти от отделните членове, а от втората година – като стойност на предлаганите на пазара продукти през предходната година от нейните членове, самостоятелно, чрез групата на производители или с нейното посредничество, за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни документи съгласно Закона за счетоводството.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато е разрешено в устава, стойността на предлаганата на пазара продукция от група на производители може да включва и стойността на продукцията, която групата договаря от името на нейните членове.“
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“, а думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заедно със заявлението по ал. 1 групите на производители представят и:
1. списък на членовете на групата;
2. вътрешен правилник за дейността на групата;
3. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция през предходната година, съгласно чл. 21, ал. 2;
4. справка-декларация за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата продукция през предходната календарна година;
5. декларации от членовете на групата, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една организация или група на производители;
6. декларации от членовете на групата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
7. декларации от членовете на групата, представляващия и управляващия групата на производители за защита на личните данни; когато представляващите и управляващите са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава за всички лица от управителните органи на групата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива;
8. декларация по образец от членовете на организацията за свързани лица;
9. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато представените документи по ал. 2 са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация в срок до 15 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 24. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Достоверността на заявените данни от групата на производители се проверява от компетентното звено по реда на чл. 10, ал. 1, включително чрез извършването на проверка на място на база риск анализ за установяване на съответствието им с изискванията за признаване по чл. 19 – 21.
(2) Резултатите от проверката по ал. 1 се докладват на комисията по чл. 10, ал. 2, която дава становище по признаването на групата на производители.
(3) В четиримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 22, ал. 1 въз основа на становището на комисията по чл. 10, ал. 2 министърът на земеделието и храните със заповед признава групата на производители или прави мотивиран отказ. Заповедите се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 25. Член 25 се изменятака:
„Чл. 25. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, групата на производители е длъжна да уведоми компетентното звено в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.
(2) Всяка година на база риск анализ се проверяват най-малко 30 на сто от признатите групи на производители. Всяка призната група на производители се проверява най-малко веднъж на 3 години.
(3) Ежегодно в срок до 31 март всяка година компетентното звено писмено уведомява признатите групи на производители, които подлежат на проверка на място по ал. 2.
(4) Групата на производители е длъжна да осигурява достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и да оказва съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.“
§ 26. Член 25а се изменя така:
„Чл. 25а. (1) Признатите групи на производители се проверяват от компетентното звено включително чрез извършването на периодични проверки на място на база риск анализ за установяване на съответствието им с изискванията за признаване по чл. 19 – 21.
(2) Резултатите от проверките по ал. 1 се докладват на комисията по чл. 10, ал. 2, която дава становище за съответствие/несъответствие на групата на производители със съответните изисквания за признаване.
(3) Когато комисията по чл. 10, ал. 2 установи, че група на производители не отговаря на изискванията за признаване на чл. 19 – 21, не по-късно от два месеца от датата на проверката по ал. 1 изпраща уведомително писмо до групата на производители за констатираните нарушения и за предприемане на съответните корективни мерки.
(4) В срок до 4 месеца, който започва да тече от датата на получаване на уведомителното писмо по ал. 3, групата на производители следва да предприеме корективни мерки, видно от които в рамките на посочения срок е постигнато съответствие с изискванията за признаване.
(5) В рамките на определения по ал. 4 срок групата на производители писмено уведомява компетентното звено за предприетите корективни мерки, удостоверени със съответните документи. Комисията по чл. 10, ал. 2 извършва преглед на представените документи и дава становище дали съответствието с изискванията за признаване е постигнато.
(6) Когато след изтичане на срока по ал. 4 установените несъответствия с изискванията не са отстранени, въз основа на становището по ал. 5 министърът на земеделието и храните издава заповед за временно спиране на признаването за срок до 12 месеца, който започва да тече от датата на получаване от групата на производители на заповедта.
(7) Групата на производители писмено уведомява компетентното звено за предприетите в рамките на срока по ал. 6 корективни мерки, след което се извършва проверка, включително проверка на място за установяване на съответствието с изискванията за признаване по чл. 19 – 21.
(8) Резултатите от проверката по ал. 7 се докладват на комисията по чл. 10, ал. 2, която дава становище дали установените несъответствия с изискванията за признаване по чл. 19 – 21 са отстранени.
(9) На основание становището на комисията по ал. 8 министърът на земеделието и храните издава заповед за отмяна на временното спиране на признаването или за оттегляне на признаването, ако в рамките на срока на временното спиране съответствието с изискванията по чл. 19 – 21 не е постигнато.
(10) При неспазване на изискванията по чл. 19 – 21 в случаите по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 ал. 3 – 9 не се прилагат. В тези случаи групата на производители представя писмени доказателства в Министерството на земеделието и храните в срок 30 работни дни от датата, на която обстоятелството по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е възникнало.
(11) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 6 и 9 в седемдневен срок от нейното издаване.“
§ 27. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. (1) Оттегляне на признаването на групи на производители се извършва при условията и по реда на чл. 13, ал. 1.
(2) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 1 в седемдневен срок от нейното издаване.
(3) В случаите по ал. 1 групата на производители се заличава от базата данни по чл. 27 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието и храните.“
§ 28. Вчл. 26 думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят с „чл. 24, ал. 3“, а думите „чл. 25, ал. 4“ се заменят с „чл. 25а, ал. 6 и по чл. 25б, ал. 1“.
§ 29. Вчл. 27 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“, а накрая се добавя „която се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните“.
§ 30. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. „Предлагана на пазара продукция“ е продукцията, реализирана на пазара от организация на производители или група на производители, както и продукцията, която е договорена от организация на производители или група на производители от името на нейните членове, на етап „пресни продукти“, на който продуктът обикновено се предлага на пазара, в насипно състояние, както и продукцията, която е изтеглена от пазара или е обект на интервенционно изкупуване, по реда на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.“
2. В § 2 думите „Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487/20.12.2013 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/2115“.
§ 31. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
I. Образец на заявление за признаване на организация на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(управител, председател или друго)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
                     (улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
с предмет на дейност ........................................................................................................................................ ,
район на дейност ............................................................................................................................................... ,
(област)
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля, представляваната от мен ................................................................................................................  
(посочва се съответната форма на учредяване – кооперация/събирателно дружество/ дружество с ограничена отговорност)
да бъде призната за организация на производители в сектор „……………………………“ за следните видове продукти:
...............................................................................................................................................................................
                           (изброяват се продуктите1)
...............................................................................................................................................................................
                             (изброяват се продуктите)
...............................................................................................................................................................................
                         (изброяват се продуктите)
Организация на производители ........................................................................................................................
                               (изписва се името на ОП2, както е записано в търговския регистър)
включва ........................... броя членове – производители на .......................................................................
___________
1 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2 ОП – Организация на производители.
 
Организацията ще изпълнява поне една от следните дейности (отбелязват се избраните дейности):
1. Съвместна преработка
  
2. Съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране
  
3. Съвместно пакетиране, етикетиране или реклама
  
4. Съвместна организация на контрола на качеството
  
5. Съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение
  
6. Съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството
  
7. Съвместно снабдяване със суровини
  
8. Други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от долуизброените цели – ……………………………
  
 
Организацията е създадена за постигане на поне една от следните цели (отбелязват се избраните цели):

1. Вземане на мерки продукцията да е планирана и приспособена към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството
  
2. Концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара
  
3. Планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството
  
4. Оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите
  
5. Провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите
  
6. Насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните
  
7. Насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработванена продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество
  
8. Управление на вторичните продукти и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие
  
9. Допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата
  
10. Развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара
  
11. Управление на взаимоспомагателните фондове
  
12. Предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане
  

Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):
1. Вътрешни правила за дейността на организацията;
2. Списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители (таблица 1 към заявлението);
3. Декларация по образец от членовете на организацията, че за всеки отделен вид продукти членуват само в една организация на производители (декларация 2 към заявлението);
4. Декларация от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
5. Декларация по образец от членовете на организацията за свързани лица (декларация 3 към заявлението);
6. Декларации за защита на личните данни (декларация 4 към заявлението);
7. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната           
Декларирам, че съм представил попълнени всички приложения, неразделна част от заявлението       
Дата: .........                                                                                Заявител: .....................................
(подпис на управителя на ОП)
Таблица 1
Списък на членовете на организацията на производители

Членове* на ОП
Продукти, произвеждани от членовете
Членовете на ОП са регистрирани производители на ……………… по чл. 7 или 31 от ЗПЗП
Членовете на ОП не членуват в друга организация на производители с …………, за които се иска признаване
ДА/НЕ
УИН
ДА/НЕ
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Изписва се името на члена, за когото се отнася информацията.
** При необходимост се добавят допълнителни редове.
Дата: ...........................                                                                  Заявител: ……...………………...........
(подпис на управителя на ОП)
Декларация 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
от производител, членуващ в организация на производители
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
в качеството ми на ............................................................................................................................................
(посочва се статутът – физическо лице ЗС/юридическо лице)
с ЕИК .......................................................................................................................................  със седалище в
(само за ЮЛ)
гр./с. ................................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
в качеството ми на член на организация на производители: ...................................................................... ,
(изписва се името на ОП, както е записано в търговския регистър)
участвам в ОП със следните продукти3: ..........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Членувам само в една организация на производители с посочените от мен продукти.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ............                                                                             Декларатор: .……...………….
(подпис)
________________
3Посочват се продукти съгласно Приложение1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Декларация 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг/и член/ове на организация на производители
...............................................................................................................................................................................
(наименование на организацията на производители)
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
с ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин .............................................................................. ,
с постоянен адрес: ............................................................................................................................................. ,
с лична карта № ........................., издадена на ......................... от МВР – .................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители
(Вярното твърдение се отбелязва в празното квадратче със знак „Х“.)
Не съм свързано лице с друг от членовете на дружество .........................................................................    
(посочва се името на организацията)
Съм свързано лице с друг от членовете на дружество ..............................................................................    
(посочва се името на организацията)
А именно:
...............................................................................................................................................................................
(посочват се имената на свързаните лица)
И заедно притежаваме не повече/повече от 40 на сто от гласовете и дяловете в ...................................
...............................................................................................................................................................................
(посочва се името на организацията на производители)
Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства писмено да уведомя Министерството на земеделието и храните в срок от 14 работни дни от настъпване на промяната.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ............                                                                             Декларатор: .……...………….
(подпис)
Декларация 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с лична карта № ........................., издадена на ......................... от МВР – .................................................. ,
ЕГН: .................................................................................................................................................................... ,
адрес: .................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител на кандидата, член на организацията на производители4)
...............................................................................................................................................................................
(наименование на ЮЛ и правноорганизационна форма)
с ЕИК: .................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
Съгласно чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/4.05.2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) Министерството на земеделието и храните се явява администратор на лични данни.
На основание чл. 6, параграф 1, буква „в“ и буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните Министерството на земеделието и храните събира, съхранява и обработва лични данни за целите на признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители, наричана по-нататък Наредба № 12 от 2015 г., и приложимите актове от правото на ЕС.
Информацията, предоставена на Министерството на земеделието и храните във връзка с признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г., отнасяща се до кандидати и членове на групата/организацията/асоциацията на организации на производители и/или упълномощени от тях лица, може да се предоставя на ДФ „Земеделие“, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и/или други компетентни органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/членовете на групата/организацията/асоциацията на организации на производители предоставят доброволно на Министерството на земеделието и храните следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
Всяко физическо лице, предоставило лични данни, има право:
– на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от Министерството на земеделието и храните;
– да коригира непълни или неточни данни;
– да поиска личните данни да бъдат изтрити или да поиска ограничаване на обработването им;
– да възрази срещу обработването на лични данни;
– на жалба до Комисията за защита на личните данни;
– на защита по съдебен ред.
При отказ от предоставяне на посочените данни Министерството на земеделието и храните не приема, съответно не разглежда документите.
Дата: ............                                                                             Декларатор: .……...………….
(подпис)
_______________
4 Когато кандидатът е организация на производители, декларацията се подписва от законния представител на кандидата и от членовете – физически лица.
 
II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(управител, председател или друга)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството или сдружението)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
с предмет/цел на дейност ................................................................................................................................. ,
район на дейност ............................................................................................................................................... ,
(област)
ЕИК – единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) ......................................................................... ,
адрес за кореспонденция: ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители на …………………………………………… в сектор ……………………………………. за следните видове продукти:
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите1)
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Асоциацията на организации на производители ......................................................................................
(наименование на АОП2)
включва ........................ броя членове – производители на …………………………………, която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:
........................................................................................................................................................................
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):
1. списък на членовете на асоциацията;
2. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
3. при прилагане на чл. 8 – доказателства, че така се постигат целите на асоциацията.
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, асоциацията на организации на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.          
Дата: .........                                                                                Заявител: ....................................
(подпис на управителя на АОП)
––––––––––––––––
1 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2 Асоциация на организации на производители.
 
III. Образец на заявление-декларация за признаване на междубраншова организация
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(председател или друга)
на ..........................................................................................................................................................................
(фирма на сдружението)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност ................................................................................................................................. ,
район на дейност ............................................................................................................................................... ,
(област/и)
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители ........................................................................  
на ..........................................................................................................................................................................
(производители и търговци и/или преработватели)
в сектор ...............................................................................................................................................................
за следните видове земеделски продукти:
.......................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. устройствения акт;
2. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
3. доказателства, че обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район или райони на страната от ниво 2;
4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
5. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията;
6. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга междубраншова организация, призната в същия сектор (декларация 1).
Дата: ...........                                                                              Заявител: ....................................
(подпис на управителя на МБО)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
– междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях;
– междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието и храните всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: ................................
(подпис на управителя на МБО)
Декларация 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(трите имена на представляващия членуващото ЮЛ)
в качеството ми на ........................................................................................................................................... ,
(посочва се длъжността, която заема лицето, и името на представляваното ЮЛ)
с ЕИК ……………….…………….........., със седалище в гр./с. ................................................................................. ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Членувам само в Междубраншова организация „…………………“, призната в сектор „....................... “.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: .…………..……………….
(подпис на представляващия)
§ 32. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
Образец на заявление за признаване на група на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(управител, председател или друго)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
с предмет на дейност: ....................................................................................................................................... ,
район на дейност: .............................................................................................................................................. ,
(област)
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля представляваната от мен .................................................................................................................  
(посочва се съответната форма на учредяване – кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност)
да бъде призната за група на производители в сектор „.......................... “ за следните видове продукти:
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите1)
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите)
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Група на производители ....................................................................................................................................
(изписва се името на ГП2, както е записано в търговския регистър)
включва .................................. броя членове – производители на ................................................................
Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):
1. Вътрешни правила за дейността на групата;
2. Списък на членовете на групата (таблица 1 към заявлението);
3. Счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата продукция през предходната година съгласно чл. 22, ал. 2, т. 3 (таблица 2 към заявлението);
4. Справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата продукция през предходната календарна година (декларация 1 към заявлението);
5. Декларация по образец от членовете на групата, че за всеки отделен вид продукти членуват само в една група на производители (декларация 2 към заявлението);
6. Декларация от членовете на групата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
7. Декларация по образец от членовете на групата за свързани лица (декларация 3 към заявлението);
8. Декларации за защита на личните данни (декларация 4 към заявлението);
9. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, групата на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.          
Декларирам, че съм представил попълнени всички приложения, неразделна част от заявлението.   
Дата: ..........                                                                               Заявител: .................................
(подпис на управителя на ГП)
––––––––––––––––
1 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2ГП – Група на производители.
 
Таблица 1
Списък на членовете на групата на производители
Членове* на ГП
Продукти, произвеждани от членовете
Членовете на ГП са регистрирани производители на …………… по чл. 7 от ЗПЗП
Членовете на ГП не членуват в друга група на производители с ……………, за които се иска признаване
ДА/НЕ
УИН
ДА/НЕ
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Изписва се името на члена, за когото се отнася информацията.
** При необходимост се добавят допълнителни редове.
Дата: ...........................                                                                  Заявител: ………….......................……………….
(подпис на управителя на ГП)
Таблица 2
Справка за издадени разходооправдателни документи за реализирана продукция от членовете през предходната календарна година
Членове*
Вид на продукта**
Разходооправдателен документ
Получено плащане за извършената продажба
Количество (в кг)
Ед. цена без ДДС (лв.)
Сума без ДДС (лв.)
дата
ДА/НЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо
-
-
-
-
 
-
 
* Описват се всички продажби на всеки член.
** Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
*** При необходимост се добавят допълнителни редове.
Дата: ...........                                                                              Заявител: ......................................................
(подпис на управителя на ГП)
Декларация 1
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата продукция
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
(трите имена по лична карта)
в качеството си на .............................................................................................................................................
(управител, председател или друго)
на ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование на дружеството или кооперацията)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност: ........................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Общата годишната стойност на предлаганата на пазара продукция от долупосочените поименно3 членове на групата е в размер – общо .............................................. лв., формирана, както следва4:
1. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
                       име                                             продукт                       стойност
2. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
3. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
4. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
5. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
6. .…………………….......................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
n .……………………........................…… – ………………..........................………… – ....................................................  лв.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...............                                                                           Декларатор: ........................………………………….
(подпис на управителя на ГП)
––––––––––––––––
3 „Поименно“ означава, че имената на всеки член на групата се изписват заедно с годишния му оборот.
4 Срещу всяка от т. 1 – n се изписва името на члена, вид на продукта и годишната стойност на реализирания продукт. Всеки продукт се посочва на отделен ред.
Декларация 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
от производител, членуващ в група на производители
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
в качеството ми на: ...........................................................................................................................................
(посочва се статутът – физическо лице – ЗС/юридическо лице)
с ЕИК ......................................................................................................................................... , със седалище
(само за ЮЛ)
в гр./с. ................................................................................................................................................................ ,
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
в качеството ми на член на група на производители:
...............................................................................................................................................................................
(изписва се името на ГП, както е записано в търговския регистър)
участвам в ГП със следните продукти5: ..........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Членувам само в една група на производители с посочените от мен продукти.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...........                                                                              Декларатор: .…………………….
(подпис)
––––––––––––––––
5 Посочват се продукти съгласно Приложение1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Декларация 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг/и член/ове на група на производители
...............................................................................................................................................................................
(наименование на групата производители)
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
с постоянен адрес: ............................................................................................................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители
(Вярното твърдение се отбелязва в празното квадратче със знак „Х“.)
Не съм свързано лице с друг от членовете на дружество .........................................................................    
(посочва се името на групата)
Съм свързано лице с друг от членовете на дружество ..............................................................................    
(посочва се името на групата)
А именно:
...............................................................................................................................................................................
(посочват се имената на свързаните лица)
И заедно притежаваме не повече/повече от 40 на сто от гласовете и дяловете в ...................................
...............................................................................................................................................................................
(посочва се името на групата на производители)
Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства писмено да уведомя Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...........                                                                             Декларатор: .…………………….
(подпис)
Декларация 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с лична карта № .............................., издадена на ......................... от МВР – ............................................. ,
ЕГН: .................................................................................................................................................................... ,
адрес: .................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител на кандидата, член на групата на производители6)
...............................................................................................................................................................................
(наименование на ЮЛ и правноорганизационна форма)
с ЕИК: .................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
Съгласно чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/4.05.2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) Министерството на земеделието и храните се явява администратор на лични данни.
На основание чл. 6, параграф 1, буква „в“ и буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните Министерството на земеделието и храните събира, съхранява и обработва лични данни за целите на признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи на производители и приложимите актове от правото на ЕС, наричана по-нататък Наредба № 12 от 2015 г.
Информацията, предоставена на Министерството на земеделието и храните във връзка с признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г., отнасяща се до кандидати и членове на групата/организацията/асоциацията на организации на производители и/или упълномощени от тях лица, може да се предоставя на ДФ „Земеделие“, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и/или други компетентни органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/членовете на групата/организацията/асоциацията на организации на производители предоставят доброволно на Министерството на земеделието и храните следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
Всяко физическо лице, предоставило лични данни, има право:
– на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от Министерството на земеделието и храните;
– да коригира непълни или неточни данни;
– да поиска личните данни да бъдат изтрити или да поиска ограничаване на обработването им;
– да възрази срещу обработването на лични данни;
– на жалба до Комисията за защита на личните данни;
– на защита по съдебен ред.
При отказ от предоставяне на посочените данни Министерството на земеделието и храните не приема, съответно не разглежда документите.
Дата: ...........        Декларатор: .…………………
(подпис)
––––––––––––––––
6 Когато кандидатът е група на производители, декларацията се подписва от законния представител на кандидата и от членовете – физически лица.
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. (1) Заповедите за признаване на групи на производители и организации на производители, издадени до датата на влизане в сила на тази наредба, запазват действието си.
(2) Лицата по ал. 1, които нямат сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ или Министерството на земеделието и храните за получаване на финансово подпомагане, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на тази наредба да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на чл. 2 – 5 или чл. 19 – 21.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 компетентното звено извършва проверка по реда на чл. 12а за съответствие на групите и организациите с разпоредбите на чл. 2 – 5 или чл. 19 – 21.
§ 34. (1)Разпоредбите,отменени или изменени с настоящата наредба, запазват своето действие по отношение на групи и организации на производители, които имат сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ или Министерството на земеделието и храните за получаване на финансово подпомагане, до изтичане на срока за мониторинг или до изпълнение на всички договорни задължения за мерките, в които не е предвиден такъв срок.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 компетентното звено извършва проверка по реда на чл. 12а за съответствие на групите и организациите с разпоредбите на чл. 2 – 5 или чл. 19 – 21.
(3) Всяка година до 15 януари Държавен фонд „Земеделие“ предоставя на компетентното звено информация за групите и организациите на производители, които имат действащ договор с Държавен фонд „Земеделие“ за получаване на финансово подпомагане, чийто срок за мониторинг е изтекъл и са изпълнени всички договорни задължения за мерките, в които не е предвиден такъв срок.
§ 35. ВНаредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 34 и 43 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г.; доп., бр. 22 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създава ал. 6:
„(6) В случаите, когато задължителните елементи по ал. 2 са договорени и определени от призната група или организация на производители, договорите за доставка включват клауза, която урежда воденето на преговори от страна на групата или на организацията и сключването на договори за доставка на сурово мляко от името на нейните членове.“
2. В чл. 5, ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
3. В чл. 7, ал. 2 думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
4. В чл. 11a, ал. 3, т. 1 думите „по чл. 12“ се заменят със „за регистрация по чл. 31“.
5. В чл. 11в, ал. 1, т. 4 думите „12“ се заменят с „24, ал. 1“.
6. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „чл. 152, параграф 3, буква „б“ се заменят с „чл. 161, параграф 1, буква „а“;
бб) в т. 4 думите „всеки член притежава не повече от 40 на сто от правата на глас;“ се заменят с „всеки член, както и свързаните лица заедно притежават не повече от 40 на сто от гласовете и дяловете;“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В организацията по ал. 1 членуват само физически и юридически лица, които са производители на мляко и са регистрирани по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чиито животновъдни обекти са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Членовете физически лица, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, следва да са извън приложното поле на чл. 4а, ал. 1 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.).“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Учредителният акт на организацията на производителите урежда:
1. изискванията по ал. 1 – 3;
2. задължение на членовете да предлагат на пазара през организацията или с нейното посредничество 50 на сто или повече от 50 на сто от произведеното количество продукти, когато организацията е създадена за целта по чл. 161, параграф 1, буква „а“, т. ii от Регламент (ЕС) № 1308/2013; задължението може да не се прилага за членовете по ал. 5 и за календарната година в случаите по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) В организацията по чл. 1 могат да членуват и физически, и юридически лица, които не са производители на сурово мляко, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Членовете, които не са производители на сурово мляко, не са част от минимално изискуемия брой членове и не могат да бъдат повече от 25 на сто от общия брой членове и:
1. нямат право на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията;
2. не могат да се ползват пряко от интервенции, финансирани от Европейския съюз;
3. не се вземат предвид при оценка на критериите за признаване на организацията на производители.“
7. Член 13а се отменя.
8. В чл. 14:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти по смисъла на чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се признава, когато отговаря на следните изисквания:
1. създадена е по инициатива на две или повече организации на производители, признати в сектор „Мляко и млечни продукти“;
2. отговаря на изискванията на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
3. извършва ефективно една или повече от дейностите или функциите на организациите на производители;
4. има устав, който урежда изисквания съгласно чл. 12, ал. 4;
5. има не по-малко от двама членове – организации на производители;
6. поддържа интернет страница, която съдържа актуален списък на членуващите организации и поименен списък на техните членове.“
9. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за организация на производители подават в Министерството на земеделието и храните или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) заявление за признаване по образец съгласно приложение № 1.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 накрая се добавя „включително членовете по чл. 12, ал. 5“;
бб) създават се т. 10 – 12:
„10. декларации от членовете на организацията, представляващия и управляващия организацията на производители за защита на личните данни; когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава за всички лица от управителните органи на организацията, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива;
11. декларация по образец от членовете на организацията за свързани лица;
12. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганото на пазара от членовете чрез организацията на производители или с нейното посредничество мляко и млечни продукти към датата на подаване на заявлението за признаване;“
в) алинея 3 се отменя;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (компетентното звено), разглежда заявлението по ал. 1 и приложените към него документи в срок до 10 работни дни от постъпване на заявлението.“;
д) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато представените документи по ал. 2 са непълни или нередовни, компетентното звено изпраща на заявителя уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 15 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.
(6) Когато в срока по ал. 5 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Достоверността на заявените данни от организациите на производители и асоциациите на организации на производители се проверява от компетентното звено, включително чрез извършването на проверка на място за установяване на съответствие с изискванията за признаване по чл. 12 – 14.
(2) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисия, на която се представят резултатите от проверката по ал. 1, по които комисията дава становище за съответствие с критериите за признаване на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители.
(3) В четиримесечен срок от подаване на заявлението за признаване въз основа на становището на комисията по ал. 2 министърът на земеделието и храните със заповед:
1. признава организацията на производители или асоциацията на организации на производители, или
2. прави мотивиран отказ.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
11. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Признатите от министъра на земеделието и храните организации и асоциации на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти се включват в списък, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.“
12. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с дейността и условията за признаване, организацията на производители и асоциацията на организации на производители са длъжни да уведомят Министерството на земеделието и храните в срок от 14 работни дни от настъпване на промяната.“
13. В чл. 20:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено по чл. 16, ал. 4 извършва контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 12 – 14 на признатите и вписани в базата данни по чл. 18 организации и асоциации на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти.“;
б) aлинея 2 се изменя така:
„(2) Контролът се осъществява чрез периодични проверки на място на база риск анализ на дейността за предходната календарна година на най-малко 30 на сто от признатите организации и асоциации на организации на производители на мляко и млечни продукти. Всяка призната организация и асоциация на организации на производители на мляко и млечни продукти се проверява най-малко веднъж на 3 години.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) При извършване на проверките представителите на организацията или асоциацията на организации на производители са длъжни да осигурят достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и да оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) В срок до 31 март всяка година компетентното звено по чл. 16, ал. 4 писмено уведомява признатите организации и асоциации на организации на производители, които през текущата година подлежат на проверка на място по ал. 2.“
14. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Компетентното звено докладва на комисията по чл. 17, ал. 2 резултатите от проверките по чл. 20, ал. 2, която дава становище за съответствие/несъответствие на организацията на производители или асоциацията на организации на производители с изискванията за признаване по чл. 12 – 14.
(2) Когато комисията по чл. 17, ал. 2 установи, че организация на производители или асоциация на организации на производители не отговаря на изискванията за признаване по чл. 12 – 14, не по-късно от два месеца от датата на проверката по чл. 20, ал. 2 компетентното звено изпраща уведомително писмо до организацията на производители или асоциацията на организации на производители за констатираните нарушения и за предприемане на съответните корективни мерки.
(3) В срок до 4 месеца от датата на получаване на уведомителното писмо по ал. 2 организацията на производители или асоциацията на организации на производители следва да предприеме корективни мерки, видно от които в рамките на посочения срок е постигнато съответствие с изискванията за признаване по чл. 12 – 14.
(4) Организацията на производители или асоциацията на организации на производители писмено уведомява Министерството на земеделието и храните за предприетите корективни мерки, удостоверени със съответните документи, в рамките на определения по ал. 3 срок. Комисията по чл. 17, ал. 2 извършва преглед на представените документи и дава становище дали съответствието с изискванията за признаване е постигнато.
(5) Когато след изтичане на срока по ал. 3 установените несъответствия с изискванията не са отстранени, въз основа на становището по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за временно спиране на признаването за срок до 12 месеца, който започва да тече от датата на получаване от организацията на производители или асоциацията на организации на производители на заповедта.
(6) Организацията на производители или асоциацията на организации на производители писмено уведомява Министерството на земеделието и храните за предприетите в рамките на срока по ал. 5 корективни мерки, след което компетентното звено извършва проверка, включително проверка на място за установяване на съответствието с изискванията за признаване по чл. 12 – 14.
(7) Резултатите от проверката по ал. 6 се представят на комисията по чл. 17, ал. 2, която представя на министъра на земеделието и храните становище дали установените несъответствия с изискванията за признаване по чл. 12 – 14 са отстранени.
(8) Министърът на земеделието и храните издава заповед:
1. за отмяна на временното спиране на признаването, когато е установено съответствие;
2. за оттегляне на признаването, ако в рамките на срока на временното спиране съответствието с изискванията за признаване не е постигнато.
(9) Заповедите по ал. 8 се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) При неспазване на изискванията за признаване по чл. 12 – 14 в случаите по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 ал. 2 – 9 не се прилагат. В тези случаи организацията или асоциацията на организации на производители представя писмени доказателства в Министерството на земеделието и храните в срок до 30 работни дни от датата, на която обстоятелството по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е възникнало.
(11) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 5 и 8 в срок от пет работни дни от нейното издаване.“
15. Член 22 се отменя.
16. В чл. 23:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „Признаването на организациите на производителите се оттегля и“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители или асоциацията на организации на производители“;
бб) в т. 2 накрая се добавя „и чл. 14, ал. 1“;
вв) в т. 3 накрая се добавя „на организацията на производители и асоциацията на организации на производители“;
гг) в т. 4 думите „са извършили“ се заменят с „е извършено“, а думата „установени“ се заменя с „установено“;
дд) точка 5 се изменя така:
„5. когато организацията на производители възпрепятства провеждането на проверката по чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 6, като в продължение на една година след изпращане на уведомлението по чл. 20, ал. 5 за извършване на проверка не може да бъде осъществен контакт с нея и са получени най-малко две обратни разписки от лицензиран оператор за недоставени писма на Министерството на земеделието и храните.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 и по чл. 21, ал. 8, т. 2 организацията и асоциацията на организации на производители се заличава от базата данни по чл. 18 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието и храните.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Компетентното звено изпраща на Държавен фонд „Земеделие“ копие от заповедта по ал. 1 в седемдневен срок от нейното издаване.
(5) Заповедта по ал. 1 се съобщава и подлежи на обжалване пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
17. В чл. 24:
а) в ал. 1 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“, а накрая се добавя „, когато отговаря на изискванията на чл. 14“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите за асоциация на организации на производители подават в Министерството на земеделието и храните или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) заявление за признаване по образец съгласно приложение № 3, като посочват дейностите, които ще извършват.“;
в) в ал. 3 се създава т. 6:
„6. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник.“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Компетентното звено по чл. 16, ал. 4, разглежда заявлението по ал. 2 и приложените към него документи.“;
д) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато представените документи по ал. 3 са непълни или нередовни, компетентното звено изпраща на заявителя уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 15 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.
(6) Когато в срока по ал. 5 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
18. В чл. 25 думите „отказът за признаване“ се заменят с „контролът след признаване“.
19. Член 25а се изменя така:
„Чл. 25а. (1) Ежегодно до 31 март компетентното звено по чл. 16, ал. 4 подава към Европейската комисия пълен и актуализиран списък на всички признати в сектора на млякото и млечните продукти към 31 декември на предходната календарна година организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, наричани по-нататък „признати субекти“, съдържащ:
1. наименованието, идентификационния номер, ако има такъв, и датата на признаване на всички признати субекти, както и съответната разпоредба на Регламент (ЕС) № 1308/2013, съгласно която е признат всеки субект;
2. общия брой на членовете на всеки признат субект;
3. признатите субекти, които през предходната финансова година са изпълнявали оперативна програма;
4. броя на лицата, които не са производители на продуктите, за които организацията кандидатства за признаване, членове на признатите организации на производители;
5. наименованието на признатите субекти, чието признаване е спряно или оттеглено, включително датата на решението и техния идентификационен номер, ако има такъв;
6. наименованието на признатите субекти, които са се слели с други признати субекти, включително датата на сливането, общия брой и наименованието на субектите, признати в резултат на сливането, и техния идентификационен номер, ако има такъв.
(2) Компетентното звено по чл. 16, ал. 4 подава към Европейската комисия ежегодно до 15 ноември относно признатите организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти информация за годишните количества сурово мляко за предлагане на пазара, произведено от техните членове, за предходната календарна година.“
20. В чл. 26:
а) в ал. 1 думите „За признаване като междубраншови“ се заменят с „Междубраншовите“, а „може да кандидатстват“ се заменят със „са“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Организациите по ал. 1 се признават, когато отговарят на следните условия:
1. създават се по инициатива на юридически лица, участници в сектора на млякото и млечните продукти, представители на различни браншове, като задължително включват представители на производството на мляко и млечни продукти и представител на поне един от двата етапа на веригата на доставки: преработката или търговията, в това число разпространението на мляко и млечни продукти; в междубраншовите организации не могат да членуват физически лица, индивидуални производители, търговци и преработватели на мляко и млечни продукти;
2. състоят се от не по-малко от двама членове, като не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на мляко и млечни продукти;
3. създават се за постигане на една или повече от целите по чл. 157, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013, вписана в устава;
4. извършват дейност в един или повече райони на страната от ниво 2, определени съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
5. обхващат най-малко една трета от производството и търговията или преработката на мляко и млечни продукти в съответния район на страната или в цялата страна;
6. поддържат интернет страница, която съдържа актуален списък на членуващите организации и поименен списък на техните членове.“;
в) алинея 4 се отменя.
21. В чл. 27:
а) в ал. 2 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „компетентното звено по чл. 16, ал. 4“, а след думите „съгласувани практики“ се добавя „по смисъла на чл. 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.“;
б) в ал. 3 и 5 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено по чл. 16, ал. 4“.
22. В чл. 28 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“, а думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
23. В чл. 29:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за междубраншова организация подават в Министерството на земеделието и храните или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4.“;
б) в ал. 2:
аа) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. доказателства, че обхващат най-малко една трета от производството и търговията или преработката на мляко и млечни продукти в съответния район или райони на страната от ниво 2;
2. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник;“
бб) в т. 6 след думите „информационна система“ се добавя „по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“;
вв) в т. 9 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗХ“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато представените документи по ал. 2 са непълни или нередовни, компетентното звено по чл. 16, ал. 4 изпраща на заявителя уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 15 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се съобщава и може да се обжалва пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
24. В чл. 30:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Достоверността на заявените данни по чл. 29 и съответствието на кандидата с изискванията за признаване по чл. 26 и 27 се проверяват от компетентното звено по чл. 16, ал. 4 по реда на чл. 17, ал. 1.
(2) Признаването на междубраншова организация се извършва по реда на чл. 17, ал. 1 – 4.“;
б) в ал. 3 думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с думите „министърът на земеделието и храните“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават и могат да се обжалват пред съответния компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
25. В чл. 31 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“, а думите
„, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ“ се заменят с „по чл. 18“.
26. В чл. 33:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Компетентното звено по чл. 16, ал. 4 извършва контрол върху дейността и спазването на условията за признаване по чл. 26 и 27 на признатите и вписани в базата данни по чл. 18 междубраншови организации.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез периодични проверки на място на база риск анализ най-малко веднъж на 3 години на дейността за предходната календарна година, като ежегодно на проверка подлежат най-малко 30 на сто от признатите междубраншови организации на мляко и млечни продукти.“;
б) в ал. 4 думите „софтуера и документацията и да оказват съдействие“ се заменят със „счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и да оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.
27. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Ежегодно в срок до 31 март компетентното звено по чл. 16, ал. 4 писмено уведомява признатите междубраншови организации, които през текущата година подлежат на проверка на място по ал. 2.
(2) Контролът на дейността след признаване на междубраншовата организация се осъществява по реда на чл. 21.“
28. Член 35 се отменя.
29. В чл. 36, ал. 1 се създават т. 4 – 6:
„4. при обявяване в несъстоятелност на междубраншовата организация;
5. когато междубраншовата организация е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършено закононарушение, установено по съдебен ред;
6. когато организацията възпрепятства провеждането на проверката по чл. 33, ал. 2, като в продължение на една година след изпращане на уведомлението по чл. 34, ал. 1 не може да бъде осъществен контакт с нея и са получени най-малко две обратни разписки от лицензиран пощенски оператор за недоставени писма на Министерството на земеделието и храните.“
30. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Признатите организации на производители и техни асоциации:
1. изкупуват суровото мляко на членовете си и сключват договори за доставка на цялата или част от общата продукция, и/или
2. посредничат на своите членове за сключване на индивидуални договори за доставка между изкупвачите и производителите.
(2) Организациите и техните асоциации водят преговори за сключването на договорите по ал. 1, т. 2 при спазване на условията на чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 договорите за доставка на сурово мляко между изкупвачите и производителите съдържат клаузата по чл. 4, ал. 6.“
31. В чл. 38:
а) алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Компетентното звено по чл. 16, ал. 4 осъществява контрол за спазване на изискванията по чл. 37, ал. 3 – 5.
(2) Ежегодно в срок до 31 януари признатите организации и техните асоциации в сектора на млякото и млечните продукти писмено уведомяват компетентното звено преди началото на преговорите по чл. 37, ал. 3, като посочват производственото количество по приблизителна оценка на организацията на производители или асоциацията, което ще бъде предмет на преговорите, както и предвиждания период на доставка на количеството сурово мляко.
(3) Във връзка с изискването на чл. 25а, ал. 2 всяка призната организация на производители или асоциация заедно с информацията по ал. 2 подава в Министерството на земеделието и храните количеството сурово мляко, което е било действително доставено в рамките на договорите, сключени от организацията или асоциацията на производители през предходната календарна година.“;
б) в ал. 4 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „компетентното звено“;
в) в ал. 5 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „Министерството на земеделието и храните“;
г) в ал. 6 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.
32. В допълнителната разпоредба в § 1 се създава т. 4:
„4. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала;
б) роднините по права линия без ограничения;
в) роднините по съребрена линия до трета степен включително;
г) работодател и работник;
д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.“
33. Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1
Образец на заявление за признаване на организация на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(управител, председател или друго)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
с предмет на дейност ........................................................................................................................................ ,
район на дейност ............................................................................................................................................... ,
(област)
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля представляваната от мен .................................................................................................................
(посочва се съответната форма на учредяване – кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност)
да бъде призната за организация на производители в сектор „.................................................................
за следните видове продукти:
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите1)
...............................................................................................................................................................................
 (изброяват се продуктите)
...............................................................................................................................................................................
 (изброяват се продуктите)
Организацията на производители ....................................................................................................................
(изписва се името на ОП2, както е записано в търговския регистър)
включва .......................... броя членове – производители на ........................................................
––––––––––––––––
1 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2 ОП – Организация на производители.
 
Организацията е създадена за постигане на поне една от следните цели (отбелязват се избраните цели):
1. осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството
  
2. концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите на членовете им
  
3. оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на производителите
  
Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):
1. Вътрешни правила за дейността на организацията;
2. Списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на мляко и млечни продукти (таблица 1 към заявлението);
3. Декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в различна административна област (декларация 1 към заявлението);
4. Декларация от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
5. Декларация по образец от членовете на организацията за свързани лица (декларация 2 към заявлението);
6. План за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровината;
7. Декларации за защита на личните данни (декларация 3 към заявлението);
8. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
9. Актуални справки за наличния брой животни по видове и категории на членовете на организацията.
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.            
Декларирам, че съм представил попълнени всички приложения, неразделна част от заявлението.   
Дата: ..........                                                                               Заявител: .....................................
(подпис на управителя на ОП)
Таблица 1
Списък на членовете на организацията на производители
Членове* на ОП
Продукти, произвеждани от членовете
Членовете на ОП са регистрирани производители на ………….. по чл. 7 или 31 от ЗПЗП
Членовете на ОП не членуват в друга организация на производители с ………….., за които се иска признаване
ДА/НЕ
УИН
ДА/НЕ
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Изписва се името на члена, за когото се отнася информацията.
** При необходимост се добавят допълнителни редове.
Дата: ...........................                                                                  Заявител: ……….......................…………………….
(подпис на управителя на ОП)
Декларация 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
от производител, членуващ в организация на производители
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
в качеството ми на: ...........................................................................................................................................
(посочва се статутът – физическо лице – ЗС/юридическо лице)
с ЕИК ......................................................................................................................................... , със седалище
(само за ЮЛ)
в гр./с. ................................................................................................................................................................ ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
в качеството ми на член на организация на производители:
.............................................................................................................................................................................. ,
(изписва се името на ОП, както е записано в търговския регистър)
участвам в ОП със следните продукти3: ..........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Членувам само в една организация на производители с посочените от мен продукти
  
Членувам в организация на производители …………………………………. с друга ферма, намираща се в различна административна област
  
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: .………………………….
(подпис)
––––––––––––––––
3 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Декларация 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг/и член/ове на организация на производители
...............................................................................................................................................................................
(наименование на организацията производители)
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)
с ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин .............................................................................. ,
с постоянен адрес: ............................................................................................................................................. ,
с лична карта № ........................, издадена на ....................... от МВР – ..................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
(Вярното твърдение се отбелязва в празното квадратче със знак „Х“.)
Не съм свързано лице с друг от членовете на дружество ……………………….…………………………………………………………
(посочва се името на организацията)
  
Съм свързано лице с друг от членовете на дружество ……………………….…………………………………………………………
(посочва се името на организацията)
  
А именно:
...............................................................................................................................................................................
(посочват се имената на свързаните лица)
И заедно притежаваме не повече/повече от 40 на сто от гласовете и дяловете в ...................................
...............................................................................................................................................................................
(посочва се името на организацията на производители)
Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства писмено да уведомя Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: .………………………….
(подпис)
Декларация 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с лична карта № ........................., издадена на ......................... от МВР – .................................................. ,
ЕГН: .................................................................................................................................................................... ,
адрес: .................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител на кандидата, член на организацията на производители4)
...............................................................................................................................................................................
(наименование на ЮЛ и правноорганизационна форма)
с ЕИК: .................................................................................................................................................................
––––––––––––––––
4 Когато кандидатът е организацията на производители, декларацията се подписва от законния представител на кандидата и от членовете – физически лица.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
Съгласно чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/4.05.2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) Министерството на земеделието и храните се явява администратор на лични данни.
На основание чл. 6, параграф 1, буква „в“ и буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните Министерството на земеделието и храните събира, съхранява и обработва лични данни за целите признаване на организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, наричана по-нататък Наредба № 1 от 2015 г.
Информацията, предоставена на Министерството на земеделието и храните във връзка с признаване на организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 1 от 2015 г., отнасяща се до кандидати и членове на организацията/ асоциацията на организации на производители и/или упълномощени от тях лица, може да се предоставя на ДФ „Земеделие“, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и/или други компетентни органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/членовете на организацията на производители/асоциацията на организации на производители предоставят доброволно на Министерството на земеделието и храните следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с признаване на организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 1 от 2015 г.
Всяко физическо лице, предоставило лични данни, има право:
– на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от Министерството на земеделието и храните;
– да коригира непълни или неточни данни;
– да поиска личните данни да бъдат изтрити или да поиска ограничаване на обработването им;
– да възрази срещу обработването на лични данни;
– на жалба до Комисията за защита на личните данни;
– на защита по съдебен ред.
При отказ от предоставяне на посочените данни Министерството на земеделието и храните не приема, съответно не разглежда документите.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: .………………………….
(подпис)
34. Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2
Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ............................................................................................................................................................
(управител, председател или друга)
на ..........................................................................................................................................................................
(наименование на дружеството или сдружението)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
с предмет/цел на дейност: ................................................................................................................................ ,
район на дейност: .............................................................................................................................................. ,
(област)
ЕИК – единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) ......................................................................... ,
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)
телефон за връзка: .............................................................................................................................................
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители на ……………………………………. в сектор …………………………… за следните видове продукти:
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите1)
...............................................................................................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Асоциацията на организации на производители .....................................................................
(наименование на АОП2)
включва ........................ броя членове – производители на ……………………………….., която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:
......................................................................................................................................................................
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):
1. списък на членовете на асоциацията;
2. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
3. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровина.
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, асоциацията на организации на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието и храните в срок 14 работни дни от настъпване на промяната.          
Дата: ............                                                                             Заявител: ...................................
(подпис на управителя на АОП)
––––––––––––––––
1 Посочват се продукти съгласно Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
2 Асоциация на организации на производители.
 
35. Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1
Образец на заявление-декларация за признаване на междубраншова организация
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена по лична карта)
длъжност: ........................................................................................................................................................... ,
(председател или друга)
на ..........................................................................................................................................................................
(фирма на сдружението)
със седалище в гр. (с.) ...................................................................................................................................... ,
(населено място)
адрес на управление: ......................................................................................................................................... ,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност: ................................................................................................................................ ,
район на дейност: .............................................................................................................................................. ,
(област/и)
адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ............................................................................................................................................ ,
е-mail адрес: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация в сектор „Мляко и млечни продукти“
............................................................................................................................................................................... 
(производители и търговци и/или преработватели)
за следните видове земеделски продукти: .......................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. Устройствения акт;
2. Вътрешни правила за дейността на междубраншовата организация;
3. Списък на членовете на организацията;
4. Доказателства, че организацията обхваща най-малко една трета от производството и/или търговията и/или преработката в съответния район или райони на страната от ниво 2;
5. Извлечения от Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти за наличния брой млечни крави, овце, кози и биволици на членовете на организацията;
6. Документ за производствен и/или пазарен дял на млечни продукти, който формират членовете на организацията;
7. Декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната междубраншова организация в сектор „Мляко и млечни продукти“ (декларация 1);
8. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
Дата: .............                                                                             Заявител: ...................................
(подпис на управителя на МБО)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
– междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях;
– междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието и храните всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...........                                                                              Декларатор: .................................
(подпис на управителя на МБО)
Декларация 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
(трите имена на представляващия членуващото ЮЛ)
в качеството ми на ............................................................................................................................................
(посочва се длъжността, която заема лицето, и името на представляваното ЮЛ)
с ЕИК ……………….…………............…, със седалище в гр./с. ............................................................................... ,
адрес за кореспонденция .................................................................................................................................. ,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Членувам само в междубраншова организация „………………………………“, призната в сектор „Мляко и млечни продукти“.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ...........                                                                              Декларатор: .………………………….
(подпис на представляващия)
36. Приложение № 3 към чл. 11г, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 11г, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за доставено количество сурово краве, овче, козе и биволско мляко
за месец ……………………… 20… г.
От първи изкупвач на сурово мляко .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
ЕИК в Агенцията по вписванията .................................................................................................................. ,
представлявано от: ............................................................................................................................................ ,
ЕГН __ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /,
седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
адрес на дейност: ............................................................................................................................................... ,
тел.: …………………………, факс: .............................................................................................................................. ,
e-mail: ...................................................................................................................................................................
1. ДЕКЛАРИРАМ като първи изкупвач, че през месец ………………… 20…. г. ми е доставено сурово мляко директно от производителите, както следва:
Краве мляко ……………………… физически литри с масленост …… на сто и протеин …… на сто,
в това число ……………………… физически литри биологично краве мляко;
Овче мляко …………………… физически литри;
Козе мляко ………………… физически литри;
Биволско мляко ……………… физически литри,
в това число доставено количество директно от производители от други държави – членки на ЕС, ……………… л краве, ……………… л овче, ……………… л козе, ……………… л биволско мляко.
2. Средната изкупна цена на количеството по т. 1 (без ДДС и други разходи) е в размер на: …………………..…. лв./литър краве мляко, …………………..…. лв./литър биологично краве мляко, …………………..…. лв./литър овче мляко, …………………..…. лв./литър козе мляко, …………………..…. лв./литър биволско мляко.
3. Плащането на цената по сключените договори в съответствие с т. 2 е извършено/не е извършено на производителите (излишното се зачертава).
4. Прогнозна изкупна цена за текущия месец е в размер на…………… лв./л краве мляко, на…………… лв./л овче мляко, на…………… лв./л козе мляко, на…………… лв./л биволско мляко.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: ......... 20... г.                                                                      Декларатор: .....................
(подпис)
* Декларацията за предходния месец се подава от 1 до 20 число на текущия месец.
37. В останалите текстове на наредбата думите „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 36. (1) Заповедите за признаване на организации на производители, издадени до датата на влизане в сила на тази наредба по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) запазват действието си.
(2) Лицата по ал. 1, които нямат сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ или Министерството на земеделието и храните за получаване на финансово подпомагане, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на настоящата наредба да приведат дейността си в съответствие с чл. 12 – 14.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 компетентното звено извършва проверка по реда на чл. 20, ал. 2 и чл. 21 за съответствие на организациите с разпоредбите на чл. 12 – 14.
§ 37. (1) Разпоредбите на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.),отменени или изменени с настоящата наредба, запазват своето действие по отношение на организации на производители, които имат сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ или Министерството на земеделието и храните за получаване на финансово подпомагане, до изтичане на срока за мониторинг или до изпълнение на всички договорни задължения за мерките, в които не е предвиден такъв срок.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 компетентното звено извършва проверка по реда на чл. 20, ал. 2 и чл. 21 за съответствие на организациите с разпоредбите на чл. 12 – 14.
(3) Ежегодно в срок до 15 януари Държавен фонд „Земеделие“ предоставя на компетентното звено информация за групите и организациите на производители, които имат действащ договор с Държавен фонд „Земеделие“ за получаване на финансово подпомагане, чийто срок за мониторинг е изтекъл и са изпълнени всички договорни задължения за мерките, в които не е предвиден такъв срок.
§ 38. ВНаредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организациина производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27 и 47 от 2013 г., бр. 43 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г., бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г. и бр. 22 и 94 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“;
б) в ал. 2 се създава т. 15:
„15. декларации от членовете на организацията, представляващия и управляващия организацията на производители за защита на личните данни; когато управляващите и представляващите са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава за всички лица от управителните органи на организацията, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.“;
в) в ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“;
г) в ал. 5 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;
д) в ал. 6 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“;
б) в ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (компетентното звено)“;
в) в ал. 4 навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“;
г) в ал. 5а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „компетентното звено“, „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;
д) в ал. 6 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „компетентното звено“, а думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“;
е) в ал. 7 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“;
ж) в ал. 8 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „компетентното звено“.
3. В чл. 11:
а) в ал. 2 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“;
б) в ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“;
в) алинеи 4 и 5 се отменят;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Компетентното звено подава към Европейската комисия ежегодно до 31 март пълен и актуализиран списък на всички признати към 31 декември на предходната календарна година организации на производители и асоциации на организации на производители, наричани по-нататък „признати субекти“, съдържащ:
1. наименованието, идентификационния номер, ако има такъв, и датата на признаване на всички признати субекти, както и съответната разпоредба на Регламент (ЕС) № 1308/2013, съгласно която е признат всеки субект;
2. общия брой на членовете на всеки признат субект;
3. признатите субекти, които през предходната финансова година са изпълнявали оперативна програма;
4. броя на членовете на признатите организации на производители, които не са производители на продуктите, за които организацията е призната;
5. наименованието на признатите субекти, чието признаване е спряно или оттеглено, включително датата на решението и техния идентификационен номер, ако има такъв;
6. наименованието на признатите субекти, които са се слели с други признати субекти, включително датата на сливането, общия брой и наименованието на субектите, признати в резултат на сливането, и техния идентификационен номер, ако има такъв.“;
д) създава се ал. 7:
„(7) Ежегодно в срок до 15 ноември компетентното звено подава към Европейската комисия информация за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната календарна година от организации на производители и асоциации на организации на производители, признати в сектора на плодовете и зеленчуците, както и за обема на предназначените за предлагане на пазара пресни плодове и зеленчуци и на предназначените за преработка плодове и зеленчуци.“
4. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“;
бб) в т. 5 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“.
5. В чл. 14, ал. 3 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“.
6. В чл. 21:
а) в ал. 6 думите „Министерство на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерство на земеделието и храните“;
б) в ал. 7 навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Компетентното звено“.
7. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се създава декларация 4:
„Декларация 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с лична карта № ..........................., издадена на ......................... от МВР – ................................................ ,
ЕГН: .................................................................................................................................................................... ,
адрес: .................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител, член на организацията)6
...............................................................................................................................................................................
(наименование на ЮЛ и правноорганизационна форма)
с ЕИК: .................................................................................................................................................................
––––––––––––––––
6Когато кандидатът е организация на производители, декларацията се подписва от законния представител на кандидата и от членовете – физически лица.
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
Съгласно чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/4.05.2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) Министерството на земеделието и храните се явява администратор на лични данни.
На основание чл. 6, параграф 1, буква „в“ и буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните Министерството на земеделието и храните събира, съхранява и обработва лични данни за целите на признаване на организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, наричана по-нататък Наредба № 11 от 15.05.2007 г.
Информацията, предоставена на Министерството на земеделието и храните във връзка с признаване на групи, организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 11 от 15.05.2007 г., отнасяща се до кандидати и членове на организацията/асоциацията на организации на производители и/или упълномощени от тях лица, може да се предоставя на ДФ „Земеделие“, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и/или други компетентни органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/членовете на организацията/асоциацията на организации на производители предоставят доброволно на Министерството на земеделието и храните следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни
от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с признаване на организации и асоциации на организации на производители, осъществявано по реда на Наредба № 11 от 15.05.2007 г.
Всяко физическо лице, предоставило лични данни, има право:
– на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от Министерството на земеделието и храните;
– да коригира непълни или неточни данни;
– да поиска личните данни да бъдат изтрити или да поиска ограничаване на обработването им;
– да възрази срещу обработването на лични данни;
– на жалба до Комисията за защита на личните данни;
– на защита по съдебен ред.
При отказ от предоставяне на посочените данни Министерството на земеделието и храните не приема, съответно не разглежда документите.
Дата: ..........                                                                               Декларатор: .………………………….
(подпис)“
8. В останалите текстове на наредбата думите „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“.
Министър: Кирил Вътев
172