Министерство на здравеопазването
брой: 3, от дата 9.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(обн., ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2018 г.; изм. с Решение № 3549 на Върховния административен съд на Република България от 20.03.2018 г. – бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2019 г., бр. 39 от 2021 г., бр. 48 и 103 от 2022 г.)
 § 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 „Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години“ таблицата се изменя така:

Z00.0 Общ медицински преглед
Възраст
Вид на прегледа
Периодичност на прегледите
Медико-диагностични изследвания (МДИ)
Периодичност на МДИ
Консултативни прегледи
Периодичност на консулта- тивните прегледи
1
2
3
4
5
6
7
Над 18 години (жени и мъже)
1. Анамнеза и подробен статус
2. Изчисляване на индекс на телесна маса
3. Оценка на психичен статус
4. Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)
5. Измерване на артериално налягане
6. Електрокардиограма
7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:
– Протеин
– Глюкоза
– Кетонни тела
– Уробилиноген/билирубин – pH
Ежегодно за календарна година
1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12 т.*.
Ежегодно за календарна година
 
 
От 20 до 65 години (жени и мъже)
 
 
1. ПКК
2. АСАТ
3. АЛАТ
4. Креатинин
5. Урина (химично изследване и седимент)
6. Пикочна киселина
7. Определяне на повърхностен антиген на хепатит В (НВs Аg) с бърз тест
8. Определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест
1 – 6. Веднъж на 5 години
 
 
 
 
7 и 8. На 40, 45, 50, 55 и 60 години
 
 
Жени ≥30 години
Мануално изследване на млечни жлези
Ежегодно
 
 
 
 
Жени от 30 до 50 години
 
 
Ехографско изследване на млечни жлези
Веднъж на 2 години
 
 
Жени от 30 до 40 години
 
 
 
 
Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка
Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години
Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50 години
 
 
1. триглецириди
2.1. общ холестерол и HDL – холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН
2.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение)
Веднъж на 5 години
 
 
Мъже ≥ 45 години
 
 
PSA – общ и свободен
Ежегодно
 
 
Жени от 45 до 69 години включително
 
 
Мамография на млечни жлези
Веднъж на 2 години
 
 
Жени ≥ 70 години
 
 
 
Мамография на млечни жлези
Веднъж на 3 години
 
 
Над 65 години (жени и мъже)
 
 
1. ПКК
2. Триглицериди
3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН
3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН)
1. Ежегодно за календарната година
2. 1 път на 5 години 3.1./3.2. – 1 път на 5 години
 
 

§ 2. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 „Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване“, на ред 6.1 числото „49“ се заменя с „44“.
§ 3. В приложение № 8към чл. 20, ал. 1 „Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация“ се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред

Неинсулинозависим захарен диабет
E11.2
Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
E11.3
Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
E11.4
Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
E11.5
Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения
E11.6
Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения
E11.9
Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

се създава ред:

Други разстройства на ендокринната функция на панкреаса
Е16.1
Други хипогликемии

2. Ред

Други разстройства на обмяната на въглехидратите
Е74.0
Болести на натрупването на гликоген
Е74.2
Разстройства на обмяната на галактоза

се изменя така:

Други разстройства на обмяната на въглехидратите
Е74.0
Болести на натрупването на гликоген
Е74.2
Разстройства на обмяната на галактоза
Е74.8
Други уточнени разстройства на обмяната на въглехидратите

3. След ред

Кистозна фиброза (муковисцидоза)
Е84.0
Кистозна фиброза с белодробни прояви
Е84.1
Кистозна фиброза с чревни прояви

се създава ред

Други разстройства на обмяната на веществата
Е88.1
Липодистрофия, некласифицирана другаде

§ 4. В приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 „Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред

Неинсулинозависим захарен диабет
E11.2
Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
E11.3
Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
E11.4
Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
E11.5
Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения
E11.6
Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения
E11.9
Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

се създава ред

Други разстройства на ендокринната функция на панкреаса
Е16.1
Други хипогликемии

2. Ред

Други разстройства на обмяната на въглехидратите
Е74.0
Болести на натрупването на гликоген
Е74.2
Разстройства на обмяната на галактоза

се изменя така:

Други разстройства на обмяната на въглехидратите
Е74.0
Болести на натрупването на гликоген
Е74.2
Разстройства на обмяната на галактоза
Е74.8
Други уточнени разстройства на обмяната на въглехидратите

3. След ред

Кистозна фиброза (муковисцидоза)
Е84.0
Кистозна фиброза с белодробни прояви
Е84.1
Кистозна фиброза с чревни прояви

се създава ред

Други разстройства на обмяната на веществата
Е88.1
Липодистрофия, некласифицирана другаде

§5. В приложение № 10 към чл. 21, ал. 1 „Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация“ се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред

Неинсулинозависим захарен диабет
E11.2
Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
E11.3
Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
E11.4
Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
E11.5
Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения
E11.6
Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения
E11.9
Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

се създава ред

Други разстройства на ендокринната функция на панкреаса
Е16.1
Други хипогликемии

2. След ред

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните
Е76.1
Мукополизахаридоза тип 2
Е76.2
Други мукополизахаридози

се създава ред

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина
Е80.2
Други порфирии

3. Ред

Амилоидоза
Е85.1
Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

се изменя така:

Амилоидоза
Е85.1
Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия
Е85.8
Други форми на амилоидоза
Други разстройства на обмяната на веществата
Е88.1
Липодистрофия, некласифицирана другаде

§ 6. В приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 „Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“ се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред

Неинсулинозависим захарен диабет
E11.2
Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
E11.3
Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
E11.4
Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
E11.5
Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения
E11.6
Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения
E11.9
Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения

се създава ред

Други разстройства на ендокринната функция на панкреаса
Е16.1
Други хипогликемии

2. След ред

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните
Е76.1
Мукополизахаридоза тип 2
Е76.2
Други мукополизахаридози

се създава ред

Разстройства на обмяната на порфирина и билирубина
Е80.2
Други порфирии

3. Ред

Амилоидоза
Е85.1
Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

се изменя така:

Амилоидоза
Е85.1
Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия
Е85.8
Други форми на амилоидоза
Други разстройства на обмяната на веществата
Е88.1
Липодистрофия, некласифицирана другаде

§ 7. В приложение № 19 към чл. 22, ал. 1 „Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболяванията по приложения № 12 – 18“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред

Е741
Е74.0
В зависимост от възрастта и вида на заболяването
Детска ендокринология и болести на обмяната
Ендокринология и болести на обмяната
Нервни болести
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 2 пъти
6 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
6 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор

се изменя така:

Е741
Е74.0
 
В зависимост от възрастта и вида на заболяването
Детска ендокринология и болести на обмяната
Ендокринология и болести на обмяната
Нервни болести
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 2 пъти
6 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
6 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
Е74.8
В зависимост от възрастта и вида на заболяването
Детска нефрология и хемодиализа

2. След ред

Е761
Е76.1
Е76.2
Детска ендокринология и болести на обмяната
Ендокринология и болести на обмяната
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 2 пъти
6 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
6 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор

се създава ред

Е801
Е80.2
Гастроентерология,
Нервни болести
Ендокринология и болести на обмяната
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 1 път
12 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
12 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор

3. Ред

E851
Е85.1
Нервни болести
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 2 пъти
6 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
6 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
 

се изменя така:

E851
Е85.1
Нервни болести
До края на живота
1. Общ клиничен статус
2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието
До 2 пъти
6 ме-сеца
Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
6 ме-сеца
По преценка според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор
 
Е85.8
Кардиология

§ 8. В Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г., бр. 2, 39 и 82 от 2021 г., бр. 8, 48 и 68 от 2022 г. и бр. 60 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ в раздел I „Здравно-информационни дейности“ се създава т. 4:
„4. Запознаване на пациента с електронното му здравно досие в Националната здравноинформационна ситема и за възможността за достъп до своевременна информация за дейностите, които са му извършени и заплатени с публични средства.“
2. В приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ в раздел Б „Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински специалности“ в пакет „Ендокринология и болести на обмяната, детска ендокринология и болести на обмяната“, част „Високоспециализирани медицински дейности“, се създава т. 1.4:
„1.4. пациенти с остеопороза с патологична фрактура.“
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.
Министър: Христо Хинков
20