Министерски съвет
брой: 1, от дата 2.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 348 от 28 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер 2 400 000 лв. за предоставяне на капиталов трансфер на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ – ЕАД, за закупуването на апаратура за образна диагностика.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката за чужди средства на Министерството на здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2023 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 2.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 28 декември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
9142