Министерски съвет
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.154


Решение № 918 от 20 декември 2023 г. за утвърждаване на Национална аптечна карта на Република България

 

РЕШЕНИЕ № 918 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за утвърждаване на Национална аптечна карта на Република България
На основание чл. 227е, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Утвърждава Национална аптечна карта на Република България, както следва:
1. областните аптечни карти – съгласно приложение № 1;
2. конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по области, общини и населени места – съгласно приложение № 2;
3. разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места – съгласно приложение № 3;
4. графично посочване на откритите аптеки върху картата на Република България според вида на дейностите, които извършват съгласно чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – съгласно приложение № 4;
5. анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по области, общини и населени места – съгласно приложение № 5;
6. определяне на областите, общините и населените места, в които при извършване на анализа по т. 5 е установен недостиг на открити аптеки по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – съгласно приложение № 6.
ІІ. Националната аптечна карта на Република България съгласно приложения № 1 – 6 към т. І да се обнародва като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който се обнародва решението.
ІІІ. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
9049