Министерски съвет
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.147


Постановление № 332 от 20 декември 2023 г. за изменение на Постанов- ление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
(обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.; изм., бр. 97 от 2019 г., бр. 106 от 2020 г. и бр. 101 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „10 декември 2023 г.“ се заменят с „10 декември 2024 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
9043