Министерски съвет
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.146


Постановление № 331 от 20 декември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ с 3 073 400 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 3 073 400 лв. по:
аа) бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ със 165 800 лв., в т. ч. показател „Персонал“ със 165 800 лв.;
бб) бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 2 907 600 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 2 907 600 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката и лечението“ с 14 516 100 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 8 546 000 лв. по:
аа) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 1 075 600 лв.;
бб) бюджетна програма „Психиатрична помощ“ със 769 300 лв.;
вв) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ с 12 671 200 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 8 546 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ с 2 726 200 лв., в т. ч. показател „Персонал“ със 178 900 лв. по:
аа) бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ със 750 200 лв.;
бб) бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ с 209 400 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 85 600 лв.;
вв) бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 1 673 300 лв.;
гг) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ с 93 300 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 93 300 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката и лечението“ със 7 730 100 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 2 423 200 лв. по:
аа) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ с 2 050 800 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 562 600 лв.;
бб) бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ с 3 480 300 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 614 600 лв.;
вв) бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ с 2 199 000 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 1 246 000 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“, бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“, с 4 653 300 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“ с 2 479 900 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 1 994 400 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. показатели за максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г., от Министерството на здравеопазването с 6 609 200 лв.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
9042