Министерски съвет
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.146


Постановление № 330 от 20 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в размер 45 279 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за дофинансиране на дейности по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с бенефициент Министерството на здравеопазването, за който се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.
(3) Сумата по ал. 1 се отразява по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. като предоставен трансфер за сметки за средствата от Европейския съюз.
(4) Плащанията през 2024 г. за дейностите по ал. 1 се извършват от бюджетната левова сметка на Министерството на здравеопазването, при прилагане на режима на сметки за средства от Европейския съюз.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
9041