Министерски съвет
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.137


Постановление № 321 от 20 декември 2023 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 450 000 лв. за увеличаване капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
9032