Министерски съвет
брой: 105, от дата 19.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.70


Постановление № 310 от 15 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 2 520 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за предоставяне на капиталов трансфер за изграждане на болнични вертолетни летища в държавни лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“, се създава администриран разходен параграф „Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения“ в размер 2 520 000 лв.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2023 г.
За министър-председател: Мария Габриел
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8947