Народно събрание
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.61


Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

 

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 13 декември 2023 г.
Издаден в София на 19 декември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Семейния кодекс
(обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г. и бр. 67 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 2. В чл. 47, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „регистъра по чл. 83“ се заменят с „информационната система по чл. 83, ал. 1“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Оценката за наличието на емоционална връзка по ал. 3 се извършва от вещо лице – психолог. Дирекция „Социално подпомагане“ оказва съдействие при извършването на оценката.“
§ 4. Член 79 се изменя така:
„Разлика във възрастта
Чл. 79. (1) Осиновяващият трябва да е най-малко с петнадесет години, но не повече от петдесет години по-възрастен от осиновявания. Когато осиновяването се извършва едновременно или последователно от двама съпрузи и за единия от тях разликата във възрастта е налице, не се изисква такава разлика за другия съпруг.
(2) Разлика във възрастта не се изисква, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване от баба и дядо или от единия от тях и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.“
§ 5. В чл. 80, ал. 3 след думата „съдът“ се добавя „изисква становище от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на ищците и“.
§ 6. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пълно осиновяване се допуска, когато осиновяваният и осиновяващият са вписани в информационната система по чл. 83, ал. 1.“
2. В ал. 3 думите „регистъра на осиновяващи по чл. 85“ се заменят с „информационната система по чл. 83, ал. 1“.
§ 7. Член 83 се изменя така:
„Национална електронна информационна система за пълно осиновяване
Чл. 83. (1) Министерството на труда и социалната политика създава, води и поддържа Национална електронна информационна система за пълно осиновяване.
(2) Информационната система по ал. 1 съдържа данни за:
1. децата, които може да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване;
2. лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване, и данните от електронната платформа по чл. 85, ал. 1;
3. изразените предпочитания на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;
4. всички етапи от процедурите, свързани с осиновяването;
5. всички обстоятелства от значение за осиновяването.
(3) Достъп до данните в информационната система по ал. 1 имат председателите и членовете на съветите по чл. 94 и длъжностни лица от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, определени със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(4) Министърът на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на правосъдието, определя с наредба реда за вписването, воденето, съхраняването, поддържането и функционирането на информационна система по ал. 1, както и нивото на достъп до данните в системата на лицата по ал. 3.
(5) Министърът на труда и социалната политика ръководи и координира функционирането на информационната система по ал. 1 и определя със заповед длъжностните лица от Министерството на труда и социалната политика, които отговарят за правилното функциониране и поддържане на системата.
(6) Въз основа на данните от информационната система по ал. 1 Министерството на труда и социалната политика извършва наблюдение и ежегодно изготвя анализ относно изпълнението на държавната политика в областта на националното осиновяване.
(7) В наредбата по ал. 4 се определят и условията и редът за:
1. извършване на социалното проучване по чл. 86, ал. 2;
2. извършване на служебни проверки от значение за процеса на осиновяване;
3. провеждане на обучения на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;
4. оказване на подкрепа чрез социални услуги на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;
5. предоставяне на информация и съдействие;
6. издаване, подновяване и отнемане на разрешението по чл. 86, ал. 3 за вписване в информационната система по ал. 1.“
§ 8. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „в регионалните регистри на деца“ се заменят с „на деца в Националната електронна информационна система“.
2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За дете, настанено по административен ред съгласно Закона за закрила на детето, чиито родители са неизвестни или са дали съгласие за пълно осиновяване, дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето в 7-дневен срок от настаняването издава заповед за вписването му в информационната система по чл. 83, ал. 1 и я изпраща чрез регионалната дирекция за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика. Когато съгласието е дадено след настаняването, 7-дневният срок тече от деня на даване на съгласието.
(2) Когато детето, чиито родители не са дали съгласие за пълно осиновяване, е настанено по реда на Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство и родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 93, ал. 2 издава заповед за вписване на детето в информационната система по чл. 83, ал. 1 и я изпраща чрез регионалната дирекция за социално подпомагане до Министерството на труда и социалната политика. Към уведомлението се прилага копие от искането за настаняване по съдебен ред по чл. 27, ал. 2 от Закона за закрила на детето, когато не е постановено съдебно решение.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дете, което е настанено по реда на Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство, се вписва в информационната система по чл. 83, ал. 1 въз основа на съдебно решение на районния съд по настоящия адрес на детето, когато в срока по чл. 93, ал. 2 родителят е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето, или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки, но не са изпълнени условията за това поради неоказване на съдействие от страна на родителите, не са отпаднали основанията за настаняване извън семейството по чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 или 4 от Закона за закрила на детето или няма семейство на роднини или близки, което да е дало съгласие за временно настаняване на детето по чл. 27, ал. 3 от Закона за закрила на детето. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето подава молба до съда в едномесечен срок от разглеждането на искането на родителя, към която прилага мотивирана оценка на причините за неуспешната реинтеграция или за промяна на мярката. Молбата се разглежда по реда на бързото производство по глава двадесет и пета от Гражданския процесуален кодекс.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Дете, чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение, може да бъде вписано в информационната система по чл. 83, ал. 1 по молба на настойника или попечителя до дирекция „Социално подпомагане“. Вписването се извършва, ако е в интерес на детето, въз основа на заповед на директора на дирекцията. Дирекция „Социално подпомагане“ изисква становище за интереса на детето от органа по настойничеството и по попечителството. Когато детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето в едномесечен срок от настъпването на основанието за учредяване на настойничество или попечителство издава заповед за вписването на детето в информационната система по чл. 83, ал. 1 и я изпраща чрез регионалната дирекция за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „регистъра по реда на ал. 3“ се заменят с „информационната система по чл. 83, ал. 1 по реда на ал. 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Вписване на дете в информационната система по чл. 83, ал. 1 може да се извърши на основание подадена от родителите молба до директора на дирекция „Социално подпомагане“, ако вписването е в интерес на детето, и към молбата са приложени декларации за съгласие за пълно осиновяване от двамата родители. Вписването се извършва въз основа на мотивирана заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“.“
7. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Вписването на дете в информационната система по чл. 83, ал. 1 се извършва от Министерството на труда и социалната политика въз основа на мотивирана заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Отказът за вписване на дете в информационната система по чл. 83, ал. 1 се извършва с мотивирана заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 9. Член 85 се изменя така:
„Електронна платформа за кандидатстване за осиновяване на деца при условията на пълно осиновяване
Чл. 85. (1) Министерството на труда и социалната политика създава и поддържа Електронна платформа за кандидатстване за осиновяване на деца при условията на пълно осиновяване, която е неразделна част от Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
(2) Редът за кандидатстване чрез електронната платформа по ал. 1 се определя в наредбата по чл. 83, ал. 4.“
§ 10. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „Националния регистър на осиновяващи“ се заменят с „Националната електронна информационна система“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, кандидатства чрез електронната платформа по чл. 85, ал. 1 за разрешение за вписване в информационната система по чл. 83, ал. 1.“
3. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато лицето желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в чужбина, въз основа на социалното проучване дирекция „Социално подпомагане“ издава удостоверение за годност по образец, приложение към наредбата по чл. 83, ал. 4.“
4. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Вписването в информационната система по чл. 83, ал. 1 се извършва от Министерството на труда и социалната политика въз основа на заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за издаване на разрешение за вписване в информационната система.
(4) Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отказ за издаване на разрешение за вписване в информационната система по чл. 83, ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
5. В ал. 5 след думата „разрешението“ се добавя „по ал. 3“.
6. Алинея 6 се отменя.
§ 11. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „регистъра“ се заменя с думите „Националната електронна информационна система за пълно осиновяване“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „регистъра“ се заменя с думите „информационната система по чл. 83, ал. 1“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отбелязването и заличаването се извършват от Министерството на труда и социалната политика въз основа на заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отбелязване на изменението или заличаването от информационната система по чл. 83, ал. 1.“
§ 12. Член 88 се изменя така:
„Защита на личните данни
Чл. 88. Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане предприемат мерки за защита на личните данни в информационната система по чл. 83, ал. 1 и платформата по чл. 85, ал. 1.“
§ 13. В чл. 91 се създава ал. 4:
„(4) Писменото съгласие от родителите на осиновявания в случаите на пълно осиновяване се дава с декларация по образец, приложение към наредбата по чл. 83, ал. 4.“
§ 14. В чл. 93 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
(3) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато родителят в срока по ал. 2 е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки, но не са изпълнени условията за това поради неоказване на съдействие от страна на родителите, не са отпаднали основанията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 или 4 от Закона за закрила на детето или няма семейство на роднини или близки, изразило съгласие по чл. 27, ал. 3 от Закона за закрила на детето.“
§ 15. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „регистъра“ се заменят с „информационната система по чл. 83, ал. 1“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думата „данни“ се заменя с „доклад“;
б) създават се ново изречение второ и изречение трето: „Докладът се изготвя по образец, приложение към наредбата по чл. 83, ал. 4. Решението на Съвета по осиновяване се съобщава на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето и дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващия.“;
в) досегашното изречение второ става изречение четвърто, като в него накрая се добавят думите „на осиновяващия с детето“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5, изречение първо след думата „срок“ се добавя „до“.
6. В ал. 6 накрая се добавя „дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето и дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на осиновяващия“.
7. В ал. 7 думите „в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване“ се заменят с „от Министерството на труда и социалната политика в информационната система по чл. 83, ал. 1 след писмено уведомление от съответната дирекция „Социално подпомагане“.
8. Създава се ал. 8:
„(8) Когато в информационната система по чл. 83, ал. 1 за пълно осиновяване няма вписани подходящи осиновяващи, Съветът по осиновяване не може да определи подходящи осиновяващи от вписаните лица или определените осиновяващи са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или на по-висока възраст, регионалната дирекция за социално подпомагане предприема мерки, определени в наредбата по чл. 83, ал. 4.“
§ 16. В чл. 97, ал. 1, изречение второ думите „При пълно осиновяване“ се заличават.
§ 17. В чл. 100, ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „Oсиновяването“ се добавя „винаги“.
§ 18. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „две“ се заменя с „три“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Осиновителите и осиновеният имат право да ползват социални услуги по време на процедурата за осиновяване и след осиновяването, като при насочването от дирекция „Социално подпомагане“ се взема предвид и докладът на водещия случая социален работник.“
§ 20. Член 105 се изменя така:
„Право на информация
Чл. 105. (1) Осиновителите, навършилият осемнадесет години осиновен, неговите низходящи, съпругът, съответно съпругата може да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.
(2) Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като уведоми за производството родителите по произход на осиновения без негово присъствие и изслуша заключението на прокурора, се произнася с решение. Уведомяването на родителите по произход на осиновения не се извършва в случаите, когато те не може да бъдат установени по реда на Гражданския процесуален кодекс или са починали.
(3) Решението на окръжния съд може да се обжалва от молителя и да се протестира от прокурора.
(4) Държавните органи и органите на местно самоуправление, които съхраняват информацията за дата, номер на дело и съд, постановил осиновяването, са длъжни да я предоставят на поискалия информацията, за да упражни правото по ал. 1, както и информация за произхода на осиновения или касаеща лично него, когато съдът е допуснал разкриването на данните със съдебно решение.“
§ 21. В глава осма, раздел ІІІ се създава чл. 105а:
„Посредничество относно произхода на осиновени лица
Чл. 105а. (1) Посредничество относно произхода на осиновени лица може да извършва юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, получило разрешение от министъра на труда и социалната политика, наричано по-нататък посредник относно произхода.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок от две години.
(3) Редът и условията за издаване и отнемане на разрешение по ал. 1 и за дейността на посредниците относно произхода се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.
(4) Посредничеството относно произхода на осиновени лица се извършва по искане на лицата по чл. 105, ал. 1, получили съдебно решение по чл. 105, ал. 2, и включва консултиране за осъществяване по подходящ начин на контакт с родителите по произход и подпомагане на срещи между осиновен и родители по произход.“
§ 22. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 2 съдът изисква становище от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на осиновителя тогава, когато процедурата по прекратяване на пълно осиновяване започва в периода на наблюдение след осиновяването по чл. 104. Във всички останали случаи преди разглеждането на иска съдът разпорежда извършването на експертна оценка от дирекция „Социално подпомагане“ относно степента на разстройване на отношенията между осиновителя и осиновения.“
2. В ал. 8 след думите „дееспособни“ се добавя „и осиновеният е навършил 25-годишна възраст“.
§ 23. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „осъществява“ се заменя с „ръководи“.
2. В ал. 3 след думите „министъра на правосъдието“ се добавя „или упълномощено от него лице“.
3. В ал. 6 накрая думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 24. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „децата“ се добавя „по ал. 1, т. 1“, а думите „му в регионалния регистър“ се заменят с „на детето в информационната система по чл. 83, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Срокът по ал. 2 не се взема предвид в случаите, когато са налице основания за вписване на дете над 7-годишна възраст, дете с увреждания или при осиновяване на братя и сестри.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „регионалния регистър“ се заменят с „информационната система по чл. 83, ал. 1“.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
§ 25. В чл. 114, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Агенцията за социално подпомагане“.
§ 26. В чл. 115, т. 3 след думата „правосъдието“ се добавя „по заявленията“.
§ 27. В чл. 117, ал. 1 след думата „правосъдието“ се добавя „или упълномощено от него лице“.
§ 28. В чл. 153 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и на непридружени малолетни чужденци, които са на територията на Република България.“
2. В ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и на непридружени непълнолетни чужденци, които са на територията на Република България.“
§ 29. В чл. 156 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) За настойник на непридружен малолетен чужденец може да се назначи и лице измежду роднини, близки или други пълнолетни лица, пребиваващи в страната на законно основание, които са дали писмено съгласие за това и за които е извършена преценка, че ще полагат за него грижа с оглед най-добрия му интерес. В този случай не се назначава настойнически съвет.
(4) Преценката за най-добрия интерес на непридружения малолетен чужденец се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето.           
(5) Настойникът по ал. 3 удостоверява липсата на пречки по чл. 158 с официален документ, а при невъзможност за представяне на такъв, с декларация, за верността на която носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
§ 30. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:          
„(2) Настойник, съответно попечител, на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, който е настанен по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, е нейният ръководител.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 31. В чл. 174, ал. 1 и 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
§ 32. Създава се чл. 173а:
„Права на детето под настойничество или под попечителство
Чл. 173а. Детето, поставено под настойничество или под попечителство, има правата по чл. 124, ал. 1 и 3.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. (1) Националната електронна информационна система за пълно осиновяване и Електронната платформа за кандидатстване за осиновяване на деца при условията на пълно осиновяване се създават до 1 януари 2025 г.
(2) До внедряването и въвеждането в експлоатация на Националната електронна информационна система за пълно осиновяване в информационната и комуникационна среда на Министерството на труда и социалната политика продължават да функционират по досегашния ред Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, както и регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Внедряването включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на Министерството на труда и социалната политика.
(3) До внедряването и въвеждането в експлоатация на Националната електронна информационна система за пълно осиновяване в информационната и комуникационна среда на Министерството на труда и социалната политика всички налични данни в Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, както и данните от регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, се прехвърлят към Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
(4) След прехвърлянето на данните по ал. 3 децата, вписани в Националната информационна система на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, поддържана от Агенцията за социално подпомагане, се считат за служебно вписани от Министерството на труда и социалната политика в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
(5) В срок до три месеца от влизане в сила на този закон регионалната дирекция за социално подпомагане, извършила първоначалното вписване на лицата в регистъра на осиновяващите за пълно осиновяване, ги информира за промените в закона и необходимостта да дадат своето пълно съгласие за вписване в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
(6) Лицата, дали писмено съгласие по ал. 5, се вписват служебно от Министерството на труда и социалната политика в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
§ 34. (1) Националната електронна информационна система на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, и Националният регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване, водени от Агенцията за социално подпомагане, както и регистрите на децата и осиновяващите, водени в регионалните дирекции за социално подпомагане, се поддържат до внедряването и въвеждането в експлоатация на Националната електронна информационна система за пълно осиновяване в информационната и комуникационна среда на Министерството на труда и социалната политика.
(2) Министерството на труда и социалната политика уведомява писмено Агенцията за социално подпомагане за датата на въвеждане в експлоатация на Националната електронна информационна система за пълно осиновяване.
§ 35. За дете, което служебно се вписва в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване по реда на § 33, ал. 3 и 4, срокът по чл. 113, ал. 2 започва да тече от първото вписване на детето в регистъра на регионалната дирекция за социално подпомагане.
§ 36. Всички процедури по глава осма, започнали преди 31 декември 2024 г., се разглеждат и довършват по досегашния ред.
§ 37. Започналите, но неприключили съдебни дела по чл. 105 до влизане в сила на този закон, се довършват по новия ред.
§ 38. Започналите, но неприключили съдебни дела по чл. 106 до влизане в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 39. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на правосъдието, издава наредбата по чл. 83, ал. 4. До издаването на наредбата се прилага действащата подзаконова нормативна уредба, доколкото не противоречи на закона.
§ 40. Срокът по чл. 93, ал. 2 за вписване на дете в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване по реда на чл. 84 се счита от датата на настаняването по административен ред по реда на Закона за закрила на детето и когато настаняването е извършено до влизането в сила на този закон.
§ 41. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г., бр. 24, 35 и 101 от 2019 г., бр. 71 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 84 от 2023 г.) в чл. 6, ал. 1, т. 10 думите „на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и“ се заличават.
§ 42. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101 от 2019 г., бр. 71 и 99 от 2020 г., бр. 62 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) в чл. 17а, ал. 1, т. 9 буква „в“ се изменя така:
„в) от Националната електронна информационна система за пълно осиновяване по чл. 83, ал. 1 от Семейния кодекс;“.
§ 43. В Кодекса за международното частно право (обн., ДВ, бр. 42 от 2005 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 47 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.) в чл. 76, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 44. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, 41 и 42, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 13 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8934