Министерски съвет
брой: 105, от дата 19.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.66


Постановление № 304 от 14 декември 2023 г. за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за закриване на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Закрива Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, изменено с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2014 г.; изм., бр. 37 от 2016 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
За министър-председател: Богдан Богданов
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8923