Народно събрание
брой: 106, от дата 22.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.15


Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от 49-ото Народно събрание на 12 декември 2023 г.
Издаден в София на 19 декември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 16 от 2021 г., бр. 8, 17 и 104 от 2022 г. и бр. 66 и 80 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
,,(3) По предложение на Националното сдружение на общините в Република България министърът на финансите, след съгласуване с министъра на електронното управление, одобрява със заповед образци на заявления и документи, издавани от общините за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.“
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на други обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, вписани в имотния регистър или в кадастралната карта и кадастралните регистри или в регистри, налични в общината, служителите по чл. 4 отразяват промяната служебно, за което на данъчно задълженото лице се изпраща уведомление в 30-дневен срок.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) При промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, извън изброените по ал. 2 – 5, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.“
§ 3. В чл. 15 се създава ал. 8:
„(8) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомяват общината в 7-дневен срок за промененото обстоятелство по реда на Закона за електронното управление, за обстоятелства, подлежащи на вписване в имотния регистър, и за промени в кадастралната карта и кадастралните регистри.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1, изречение първо думите „чл. 15, ал. 4, 6 и 7“ се заменят с „чл. 15, ал. 4, 6, 7 и 8“.
§ 5. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 18 се изменя така:
„18. сгради и обособени части от сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност:
а) с клас на енергопотребление „A“ – за срок 6 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;“.
2. Точка 19 се изменя така:
„19. сгради, въведени в експлоатация от 1 януари 2005 г. и преди 31 декември 2023 г. и получили сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност, които в съществуващото състояние на сградата удостоверяват, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност – за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.“
§ 6. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:
„(3) Министърът на вътрешните работи, министърът на туризма и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставят автоматизирано по електронен път на общините данни от съответните поддържани от тях регистри чрез системата за обмен на информация по чл. 5а. Предоставянето се осъществява по реда на Закона за електронното управление. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните от всеки отделен орган се определят с акт на министъра на финансите, съгласуван със съответния орган и с министъра на електронното управление.“
§ 7. В чл. 52, т. 2 думите „регистрите на българските пристанища“ се заменят с „регистровите книги на малките и на големите кораби от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме“.
§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на данъчно задълженото лице, както следва:
1. за превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България – въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи;
2. за корабите – въз основа на данните от регистъра на корабите, плаващи под българско знаме, поддържан от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят на общините по реда на чл. 51, ал. 3.“
3. В ал. 3 навсякъде думите „пътното превозно“ се заменят с „превозното“.
4. В ал. 9 думите „пътното превозно“ се заменят с „превозното“.
§ 9. В чл. 55, ал. 14 думите „регистъра по чл. 54, ал. 1“ се заменят с „регистъра по чл. 54, ал. 1, т. 1“.
§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. малките кораби по чл. 34, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване, без яхтите, джетовете и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение – в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. големите кораби по чл. 34, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, без яхтите и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, влекачите и тласкачите – в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително, и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;“.
2. В т. 4 след думата „яхти“ се добавя „и другите плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение“.
3. Точка 5 се отменя.
4. В т. 7 думите „максимална товароподемност“ се заменят с „пълна товароподемност (дедуейт)“.
§ 11. В чл. 59, ал. 5 думите „регистъра по чл. 54, ал. 1“ се заменят с „регистъра по чл. 54, ал. 1, т. 1“.
§ 12. В чл. 61з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „(патентни дейности)“ се поставя запетая и се добавя „а за дейността по т. 2 от приложение № 4 – и юридическо лице“;
б) в т. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
3. В ал. 3 думите „чл. 204, т. 2“ се заменят с „чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4“.
§ 13. В чл. 61и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „50 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“ и накрая се добавя „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
4. В ал. 6 след думите „Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ се добавя „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
§ 14. В чл. 61л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите „предприятието на едноличен търговец“ се заменят с „предприятие по чл. 15 от Търговския закон“.
2. В ал. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
§ 15. В чл. 61н, ал. 3 в изречение второ думите „предприятието на едноличен търговец“ се заменят с „предприятие по чл. 15 от Търговския закон“.
§ 16. В чл. 61с ал. 3 се изменя така:
„(3) Министърът на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя на общините необходимите данни от Единната система за туристическа информация по реда на чл. 51, ал. 3.“
§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 47:
„47. „Пълна товароподемност (дедуейт)“ е разликата в тонове между водоизместимостта на кораба във вода с относително тегло 1,025 при товарната водолиния, съответстваща на летния надводен борд, и теглото на празния кораб, равняващо се на водоизместимостта на кораба без товар, гориво, смазочни масла, баластни води, прясна вода и котелна вода в танковете, провизии и без пътници, екипаж и техните вещи.“
§ 18. В приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти“ в раздел II „Данъчна оценка на сградите“ в чл. 5, ал. 2, таблица № 1 описанието на конструкцията с код М1 се изменя така: „масивна без стоманобетонни елементи, масивна с дървен гредоред или от сглобяеми плоскости (бунгала)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Правото на освобождаване от данък върху недвижимите имоти, упражнено по досегашния чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19, се запазва до изтичането на срока на издадения сертификат, но за общ срок за съответната сграда не по-дълъг от 10 години.
§ 20. Сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление „В“, „С“ и „D“ по реда на Закона за енергийната ефективност, за които не е упражнено правото на освобождаване от данък върху недвижимите имоти по досегашния чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19, не се освобождават от данък върху недвижимите имоти.
§ 21. В срок до 30 юни 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България представя в Министерството на финансите предложение по чл. 3, ал. 3.
§ 22. В срок до 31 декември 2024 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и министърът на финансите осигуряват техническата възможност за автоматизирана връзка между регистъра на корабите, плаващи под българско знаме, и системата за обмен на информация по чл. 5а с цел обмен на данни, необходими за определяне размера на данъка върху превозните средства за целите на чл. 54, ал. 1, т. 2.
§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на:
1. параграфи 2, 3, 4, 6, 8, 9, § 10, т. 4, § 11, 16 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.;
2. параграф 12, т. 1, буква „а“, т. 2 и 3, § 13, т. 2 относно думите „съответно на Закона за корпоративното подоходно облагане“, т. 3 и 4, § 14 и 15, които влизат в сила от 1 януари на годината, следваща годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 12 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8915