Министерство на здравеопазването
брой: 105, от дата 19.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени продукти
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г., бр. 37, 47 и 94 от 2021 г., бр. 53, 61 и 85 от 2022 г. и бр. 51 и 85 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 4 се изменя така:
„(4) Рецептите с режим за еднократно отпускане имат валидност 30 дни от датата на издаването им, а рецептите с режим за многократно отпускане имат валидност до 6 месеца от датата на издаването им и съдържат означение на броя на отпусканията.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1, т. 1 след думата „номер“ се поставя наклонена черта и се добавя „личен професионален код“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 след думата „УИН“ се поставя наклонена черта и се добавя „ЛПК“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 85 от 2023 г.) се създава § 15а:
„§ 15а. До 1 април 2024 г. лекарствените продукти, класифицирани във фармакологична група „Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“ съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация на Световната здравна организация могат да се предписват и на хартиен носител.“
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 51 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В § 17:
а) в ал. 2 думите „29 февруари“ се заменят с „30 април“;
б) в ал. 3 думите „31 март“ се заменят с „31 май“.
2. В § 18 думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „1 април 2024 г.“.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 3 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 24 и 79 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г., бр. 64 от 2022 г. и бр. 85 от 2023 г.) думите „Име на лекаря, УИН“ се заменят с „Име и УИН/ЛПК на лекаря/лекаря по дентална медицина“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Хинков
8910