Министерски съвет
брой: 105, от дата 19.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 291 от 13 декември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. в размер 4 716 600 лв. за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване за 2023 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи за 2023 г. по централния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 4. Управителят на Националната здравноосигурителна каса да отрази съответните промени по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 10, чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8885