Министерство на финансите
брой: 104, от дата 15.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ
за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 13 юли 2022 г. – ДВ, бр. 57 от 2022 г.
В сила от 22 юли 2022 г.)
Настоящото споразумение за финансиране се извършва от и между
Европейския съюз, представляван от Европейската комисия,
наричана по-долу „Комисията“
и
Република България, представлявана от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите, наричана по-долу „държавата членка“,
наричани по-долу съвместно „страните“ и всяка от тях „страна“.
ПРЕАМБЮЛ
Като се има предвид, че:
(1) Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост1 („Регламент за МВУ“) има конкретната цел да осигури на държавите членки финансова подкрепа с оглед постигането на етапите и целите на реформите и инвестициите така, както е посочено в техните планове за възстановяване и устойчивост. Тази подкрепа се финансира от заемането от Съюза на основание член 5 от Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом2 („Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053“), което е на разположение за финансирането на мерки по член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подпомагане на възстановяването вследствие на пандемията COVID-193(„Регламент EURI“).
(2) Подкрепата се предоставя след одобрението на оценката на ПВУ от Съвета в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламента за МВУ, въз основа на споразумение, което трябва да бъде сключено между Комисията и държавата членка.
(3) В съответствие с член 24 от Регламента за МВУ изплащането на финансовото участие следва да се предоставя на вноски въз основа на задоволителното изпълнение на етапите и целите, определени в Решението за изпълнение на Съвета. В съответствие с член 24, параграф 1 от Регламента за МВУ плащанията на финансови вноски следва да се извършват в съответствие с бюджетните кредити и при наличие на финансиране.
(4) На 15 октомври 2021 г. държавата членка представи ПВУ на Комисията.
(5) Решението за изпълнение на Съвета установява финансово участие в размер на 6 267 312 124 евро за държавата членка, като 4 636 043 337 евро са на разположение, за да бъдат правно ангажирани до 31 декември 2022 г. Допълнителна сума в размер на 1 631 268 787 евро е на разположение да бъде правно ангажирана считано от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. при спазване на актуализацията, предвидена в член 11, параграф 2 от Регламента за МВУ, изчисляваща сума за държавата членка, равна или по-малка от тази сума.
(6) Съгласно член 22, параграф 2 от Регламента за МВУ споразумението, което трябва да бъде сключено между Комисията и държавата членка, предвижда задължения на държавата членка редовно да проверява дали предоставеното финансиране е било правилно използвано и дали е налице правилно прилагане на мерките; да предприеме подходящи мерки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси и правни действия за възстановяване на средства, които са били използвани неправомерно; да придружава всяко искане за плащане с декларация за управление и обобщение на извършените одити; да събира и да гарантира достъп до стандартизираните категории данни; да разреши Комисията, Европейската служба за борба с измамите, Сметната палата и когато е приложимо, Европейската прокуратура да упражняват техните права; да води записи.
(7) Съгласно член 9 от Регламента за МВУ реформите и инвестиционните проекти могат да получат подкрепа от други програми и инструменти на Съюза, при условие че тази подкрепа не покрива същите разходи; съгласно член 22, параграф 2, буква в), подточка i) от Регламента за МВУ споразумението, което трябва да бъде сключено с държавата членка, следва да определя, че исканията за плащане следва да бъдат придружени от декларации за управление, че въведените системи за контрол дават необходимите гаранции, че средствата са били управлявани в съответствие с всички приложими правила, включително относно двойното финансиране.
(8) Член 34 от Регламента за МВУ определя задълженията на държавата членка по отношение на комуникацията и публичността.
(9) Заключенията 7817/21 относно зелените облигации от „Следващо поколение ЕС“, одобрени от Съвета на 23 април 2021 г., приветстваха целта на Комисията до 30 % от постъпленията от „Следващо поколение ЕС“ да бъдат мобилизирани чрез емитиране на зелени облигации на „Следващо поколение ЕС“, както и постигнаха съгласие съответната информация за допустимите разходи за МВУ да се предоставя редовно от държавите членки на Комисията и приветства намерението на Комисията да включи съответен текст в споразуменията за финансиране и заемните споразумения.
Страните се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет на споразумението
1. Настоящото споразумение определя правата и задълженията на страните и реда и условията, приложими за финансовото участие, предоставено с оглед задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите на реформите и инвестициите от страна на държавата членка в Решението за изпълнение на Съвета.
2. При спазване на разпоредбите на Регламента за МВУ, Решението за изпълнение на Съвета и настоящото споразумение Съюзът осигурява на държавата членка финансово участие в размер на 4636043337 евро.
3. Настоящото споразумение и най-вече размерът на финансовото участие, налично съгласно параграф 2, ще се измени от страните след актуализираното изчисление, предвидено в член 11, параграф 2 от Регламента за МВУ и ако е необходимо, след изменение на Решението за изпълнение на Съвета съгласно член 20, параграф 8 от Регламента за МВУ или изменение, или замяна на Решението за изпълнение на Съвета в съответствие с член 21 от Регламента за МВУ.
_______________
1 OJ, L 57, 18.02.2021, p. 17.
2 ОВ, L 424, 15.12.2020, стр. 1.
3 ОВ, L 433 I, 22.12.2020, стр. 23.
 
Член 2
Влизане в сила
След подписването му от всички страни настоящото споразумение за финансиране влиза в сила на датата, на която Комисията е получила официалното уведомление от държавата членка, че са изпълнени всички конституционни и правни изисквания за влизане в сила на настоящото споразумение за финансиране.
Член 3
Определения
В настоящото споразумение (включително преамбюла към него) следните термини имат следното значение:
1. „Споразумение“ означава настоящото споразумение за финансиране.
2. „Комисия“ означава Европейската комисия.
3. „Конфликт на интереси“ означава ситуация, определена в член 61, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент.
4. „Корупция“ означава корупция по смисъла на член 136, параграф 1, буква г), подточка ii) от Финансовия регламент.
5. „Решение за изпълнение на Съвета“ означава Решение за изпълнение на Съвета от 5 май 2022 г. относно одобрението на оценката на плана за възстановяване и устойчивост за България (ST 8091/22; ST 8091/22 ADD 1).
6. „Двойно финансиране“ означава финансиране, предоставено в нарушение на член 9 от Регламента за МВУ.
7. „ЕС“ означава Европейския съюз.
8. „Финансово участие“ означава безвъзмездна финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламента за МВУ, както е посочено в член 1, параграф 2 от споразумението.
9. „Финансов регламент“ означава Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
10. „Измама“ означава измама по смисъла на член 136, параграф 1, буква г), подточка i) от Финансовия регламент.
11. „Вноска“ означава част от финансовото участие. Дадена вноска може да бъде разделена на траншове.
12. „Оперативни договорености“ означава оперативните договорености, договорени от държавата членка и Комисията след приемането на Решението за изпълнение на Съвета, както е посочено в член 20, параграф 6 от Регламента за МВУ.
13. „Искане за плащане“ означава искането на държавата членка за плащане на вноска от финансовото участие.
14. „ПВУ“ означава плана на държавата членка за възстановяване и устойчивост, който е оценен от Комисията и чиято оценка е одобрена от Съвета чрез приемането от Съвета на предложението на Комисията за решение за изпълнение на Съвета.
15. „Сериозно нарушение на задълженията“ в контекста на член 22, параграф 5 от Регламента за МВУ и на настоящото споразумение означава нарушение от страна на държавата членка на задълженията, включени в настоящото споразумение, което се отразява неблагоприятно, материално или по съществен начин засяга правата на Комисията или правилното прилагане на средствата на Съюза съгласно настоящото споразумение относно членове 4, 5, 10, 11 и 12 от него.
Член 4
Отговорност на държавата членка
1. Държавата членка отговаря за изпълнението на ПВУ, включително за задоволителното изпълнение на етапите и целите, определени в Решението за изпълнение на Съвета и допълнително уточнени в оперативните договорености.
2. В съответствие с член 28 от Регламента за МВУ държавата членка благоприятства взаимодействието и осигурява ефективна координация между Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламента за МВУ, и други програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани от фондовете на Съюза, по начин, съизмерим с нейните отговорности. Съгласно член 9 от Регламента за МВУ държавата членка гарантира, че не се извършва двойно финансиране.
Член 5
Предварително финансиране
1. Предварителното финансиране не беше поискано и не е налично съгласно настоящото споразумение за финансиране.
Член 6
Искане за плащания, проверка на условията и изплащане
1. Когато подава искания за плащане в съответствие с член 24, параграф 2 от Регламента за МВУ, държавата членка надлежно обосновава, че етапите и целите за съответната вноска, както е посочено в раздел 2 от приложението към Решението за изпълнение на Съвета, са изпълнени по задоволителен начин. Оперативните договорености се подписват от държавата членка и Комисията преди първото искане за плащане.
2. При подаване на исканията за плащане съгласно член 24 от Регламента за МВУ държавата членка:
а) представя надлежна обосновка на задоволителното изпълнение на съответните етапи и цели, определени в Решението за изпълнение на Съвета;
б) иска за плащане във връзка със съответната вноска максимума от сумата, както е посочено в Решението за изпълнение на Съвета;
в) използва образеца, посочен в приложение II на настоящото споразумение;
г) за да спази задължението, определено в член 22, параграф 2, буква в) от Регламента за МВУ:
(i) прилага надлежно подписана Декларация за управление, изготвена в съответствие с образеца, посочен в приложение III от настоящото споразумение; и
(ii) прилага обобщение на извършените одити, включително установените слабости и всички предприети коригиращи действия.
3. Държавата членка се стреми да спазва примерния график за подаване на искане за плащане, посочен в Оперативните договорености. Окончателното искане за плащане се подава до 30 септември 2026 г.
4. Предварителната оценка съгласно член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ се извършва от Комисията въз основа на информацията, предоставена от държавата членка в съответствие с параграф 2. За целите на оценката се вземат предвид и оперативните договорености. Комисията може да поиска допълнителна информация и/или да извършва проверки и контрол на място, за да провери завършването на етапи и цели, включително относно това, че по-рано задоволително изпълнените етапи и цели не са променени. В случай че Комисията уведоми държавата членка за необходимостта от основна допълнителна информация или корекции на нейното искане за плащане, периодът между датата на искането на Комисията до датата на представяне на допълнителни или коригирани документи не се разглежда за целите на изчисляването на крайния срок, посочен в член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ.
5. Когато в резултат на оценката по член 24 от Регламента за МВУ Комисията установява в съответствие с член 24, параграф 6 от Регламента за МВУ, че само подгрупа от етапите и целите, определени в Решението за изпълнение на Съвета, са били задоволително изпълнени, Комисията определя дела от вноската, който трябва да бъде спрян след процедура за наблюдение в съответствие с член 15. В случай че даден етап и/или цел, свързан със системата за контрол на държавата членка, не е изпълнен задоволително, Комисията може да преустанови цялото плащане и бъдещи плащания, докато съответният етап и/или цел не бъде изпълнен задоволително.
6. При спазване на наличното финансиране Комисията изплаща размера на разрешеното плащане в срок от 30 календарни дни, считано от датата на съобщаването на решението, прието в съответствие с член 24, параграф 5 от Регламента за МВУ.
Член 7
Последващо докладване относно целите в областта на изменението на климата
1. Държавата членка заедно с подаването на искане за плащане декларира общите кумулативни разходи, изплатени до този момент от държавата членка за изпълнението на всяка реформа и инвестиция на Националния план за възстановяване и устойчивост, за които е определен положителен маркер за климата съгласно методиката в Регламента за МВУ, като допринасящи за целите, свързани с изменението на климата.
2. Информацията, посочена в параграф 1, не се взема предвид от Комисията за оценка на постигането на етапите и целите по искането за плащане.
Член 8
Банкова сметка за плащания и валута
1. Исканията за плащане и плащанията се извършват в евро.
2. Плащанията на финансовото участие се извършват по следната банкова сметка, поддържана в Европейската система на централните банки, а именно Българска народна банка: BG67BNBG96613200182001, BIC: BNBGBGSF.
3. Плащанията по тази банкова сметка освобождават Комисията от задължението й за плащане по настоящото споразумение.
Член 9
Отговорност за вреди
Комисията не носи отговорност за вреди, причинени от държавата членка или от трети страни, участващи в изпълнението на ПВУ, вследствие на изпълнението на споразумението.
Член 10
Обществена информация, публичност на финансирането от Съюза и право на ползване
1. Без да се засяга член 34 от Регламента за МВУ, информацията, комуникацията и публичността, осигурявани от държавата членка по отношение на финансирането на ПВУ, са най-малко на същото равнище като тези, които се изискват от правилата на държавата членка за публично финансиране без вноски от бюджета на Съюза.
2. За да спазва задълженията си по член 34, параграф 2 от Регламента за МВУ и по-специално, за да гарантира предоставянето на последователна, ефективна и пропорционално насочена информация към множество аудитории, включително медиите и обществеността, държавата членка следва:
a. да има стратегия на равнище държава членка за повишаване на осведомеността и гарантиране на признаването на приноса на МВУ за възстановяването на Европа, и по-специално „зеления“ и „цифровия“ преход;
b. когато е приложимо, правилно и на видно място да показва във всички комуникационни дейности на равнище проект и държава членка емблемата на ЕС с подходящо указание за финансирането, което да гласи (преведено на местни езици, когато е приложимо): „финансирана от Европейския съюз – „Следващо поколение ЕС“;
c. създава и поддържа единно уеб пространство, предоставящо информация за ПВУ и свързаните с него проекти, и информира Комисията за този уеб линк;
d. да гарантира, че крайните получатели на финансиране от Съюза в рамките на МВУ признават произхода и гарантират публичността на финансирането от Съюза.
3. Когато се показва във връзка с друго лого, емблемата на Европейския съюз трябва да се показва поне толкова забележимо и видимо, колкото другите лога. Емблемата на ЕС трябва да остане обособена и отделена и не може да бъде модифицирана чрез добавяне на други визуални марки, белези или текст. Отделно от емблемата не може да се използва друга визуална идентичност или лого, за да се подчертае подкрепата на ЕС.
4. Всяка комуникационна или разпространяваща дейност, която се отнася до ПВУ и се извършва от държавата членка под каквато и да е форма и като използва всякакви средства, се базира на фактически точна информация.
5. Когато е приложимо, държавата членка посочва следния отказ от отговорност (преведен на местни езици, когато е приложимо): „Финансиран от Европейския съюз – „Следващо поколение ЕС“. Изразените виждания и мнения обаче са само тези на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито Европейската комисия могат да бъдат държани отговорни за тях.“
6. Държавата членка предоставя на Комисията правото да използва без такса комуникационните материали, свързани с ПВУ.
Член 11
Защита на финансовите интереси на Съюза
1. Държавата членка:
a. редовно проверява дали предоставеното финансиране е правилно използвано в съответствие с всички приложими правила и дали всяка мярка за осъществяване на реформи и инвестиционни проекти в рамките на ПВУ е била правилно изпълнена в съответствие с всички приложими правила, по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на измамите, корупцията и конфликта на интереси;
b. предприема подходящи мерки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измамите, корупцията и конфликтите на интереси, определени в член 61, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, засягащи финансовите интереси на Съюза, и за предприемане на правни действия за възстановяване на средства, които са били присвоени неправомерно, включително във връзка с всяка мярка за осъществяването на реформи и инвестиционни проекти в рамките на ПВУ;
c. за целите на одита и контрола и за да се осигури сравнима информация за използването на средства във връзка с мерки за осъществяване на реформи и инвестиционни проекти по ПВУ, събира и гарантира достъп до следните стандартизирани категории данни:
i. наименование на крайния получател на средства;
ii. име на изпълнителя и подизпълнителя, когато крайният получател на средства е възлагащ орган в съответствие с правото на Съюза или националното право в областта на обществените поръчки;
iii. собствено(и) име(а), фамилия(и) и дата на раждане на действителния(те) собственик(и) на получателя на средства или изпълнител, както е определено в член 3, параграф 6 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета;
iv. списък на всички мерки за осъществяването на реформи и инвестиционни проекти по ПВУ с общия размер на публичното финансиране на тези мерки и посочване размера на средствата, изплатени съгласно настоящото споразумение и по други фондове на Съюза;
d. поддържа документация в съответствие с член 132 от Финансовия регламент.
2. За целите на изпълнението на задълженията по параграф 1, член 4, параграф 2 и член 12 от настоящото споразумение държавата членка гарантира, че системата за контрол, посочена в член 22, параграф 1 от Регламента за МВУ, отговаря на ключовите изисквания, изброени в приложение I.
3. Всички изменения на системата за вътрешен контрол на държавата членка, които са били включени в ПВУ относно елементи, които са оценени от Комисията, се съобщават надлежно на Комисията незабавно.
4. Комисията трябва да бъде достатъчно уверена, че системата за вътрешен контрол на държавата членка изпълнява ключовите изисквания, предвидени в параграф 1. Комисията може да поиска допълнителна информация и да извърши одити на системата на място. Тези одити на системите могат да се извършват на база на оценка на риска. Ако е необходимо, Комисията може да бъде подпомагана от независими външни експерти или външни одиторски дружества.
Член 12
Потвърждаване и проверки от страна на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Европейската сметна палата (ЕСП) и Европейската прокуратура
1. В допълнение към контролите по член 6, параграф 4 и одитите съгласно член 11, параграф 4 от настоящото споразумение Комисията може да се базира на правата, както е посочено в член 129, параграф 1 от Финансовия регламент, и може да извършва потвърждаване, прегледи, проверки и одити за изпълнението на ПВУ по отношение на:
a) предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси, засягащи финансовите интереси на Съюза, включително прилагането на член 11;
b) прилагането на член 4, параграф 2;
c) информацията и обосновката по отношение на задоволителното изпълнение на етапите и целите в искане за плащане.
Такива потвърждавания, прегледи, проверки и одити могат да се извършват по време на изпълнението на ПВУ и до пет години, считано от датата на окончателното плащане, и могат да обхващат информационната система, използвана от държавите членки за събиране и предоставяне на данни, които се използват за обосноваване на завършването на етапите и целите. Тези процедури се съобщават официално на държавата членка. Ако е необходимо, Комисията може да бъде подпомагана от независими външни експерти или външни одиторски дружества.
2. Държавата членка съхранява и предоставя адекватни подкрепящи документи, доказващи по-специално, че ПВУ е изпълнен правилно, че неговото изпълнение е в съответствие със задълженията, изброени в член 11, параграф 1 от настоящото споразумение, и че етапите и целите, посочени в Решението за изпълнение на Съвета, са били задоволително изпълнени, ако е поискано да го направят в контекста на проверките или одитите, описани в настоящия член.
3. Следните органи могат да упражняват правата си, както е предвидено в член 129, параграф 1 от Финансовия регламент, и да извършват прегледи, проверки, одити и разследвания:
– Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно регламенти № 883/20134 и № 2185/965,
– Европейската прокуратура (Европейската прокуратура) съгласно Регламент 2017/1939, доколкото Европейската прокуратура е компетентна, и
– Европейската сметна палата (ЕСП) съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 257 от Финансовия регламент.
4. Държавата членка се съгласява да си сътрудничи с оглед посоченото по-горе извършване на потвърждавания, прегледи, проверки, одити и разследвания, както и контрол съгласно член 6, параграф 4 и одити съгласно член 11, параграф 4 и предоставя информация и документи, както е поискано за тези цели.
5. Държавата членка предоставя на длъжностните лица на Комисията, ОЛАФ, ЕСП и доколкото тя е компетентна, на Европейската прокуратура, и техните упълномощени представители достъп до обекти и помещения, в които се извършват инвестиции и реформи, финансирани по настоящото споразумение, както и до всякакви документи и компютъризирани данни относно управлението на тези инвестиции и реформи, и да предприемат всички подходящи мерки, за да улеснят тяхната работа. Достъпът на упълномощени служители на Комисията, Европейската служба за борба с измамите, ЕСП и доколкото държавата членка участва в засилено сътрудничество по създаването й, на Европейската прокуратура, се предоставя при условия на строга поверителност по отношение на трети страни, без да се засягат задълженията по публичното право, на които те са подчинени.
6. За да се съобрази с член 22, параграф 2, буква д) от Регламента за МВУ, държавата членка налага задължения на всички крайни получатели на средства, платени за мерките за осъществяване на реформи и инвестиционни проекти, включени в ПВУ, или на всички други лица или образувания, участващи в тяхното изпълнение, да разрешат изрично Комисията, ОЛАФ, Сметната палата и когато е приложимо, Европейската прокуратура, да упражнява правата си, както е предвидено в член 129, параграф 1 от Финансовия регламент, и да налага подобни задължения на всички крайни получатели на изплатени средства, за да гарантира, че всяка трета страна, участваща в изпълнението на ПВУ, предоставя правата и достъпа в съответствие с параграфи 1 – 4 по-горе.
7. В случай на одити или прегледи от страна на Комисията въз основа на констатациите, направени по време на одита или прегледа, се изготвя временен доклад. Комисията или одиторите официално уведомяват държавата членка за доклада и се провежда процедура за забележки в съответствие с член 15. Окончателният доклад трябва да бъде изпратен на държавата членка в срок от 60 календарни дни от изтичането на срока за представяне на забележки.
8. Въз основа на окончателните констатации Комисията може да предприеме мерките, които счита за необходими, включително в случаите на измама, корупция, конфликт на интереси или сериозно нарушение на задълженията в настоящото споразумение, намаляване на финансовото участие, както е предвидено в член 19 от настоящото споразумение, и възстановяване на всички или част от извършените от него плащания, както е предвидено в член 20 от настоящото споразумение.
Член 13
Административни санкции и други мерки
Нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като възпрепятстващо приемането на административни санкции (като например финансови санкции) или други публичноправни мерки, в допълнение или като алтернатива на мерките, предвидени съгласно настоящото споразумение (вж. например членове 135 – 145 от Финансовия регламент и членове 4 и 7 от Регламент 2988/95)6.
Член 14
Съобщения между страните
1. Всички съобщения във връзка с настоящото споразумение са валидни в писмена форма, включително чрез имейл, и се изпращат на адресати, изброени в приложение IV към настоящото споразумение. Всяка страна трябва да актуализира адресатите и да уведомява другата посочена страна в случаи на извършени промени.
2. Уведомленията влизат в сила от датата на получаване на електронната поща или писмото, с което се доставят.
3. Всяка страна по настоящото споразумение уведомява официално другата страна за списъка и образците на подписи на лицата, упълномощени да действат от нейно име съгласно настоящото споразумение, своевременно при подписване на настоящото споразумение. По същия начин всяка страна актуализира този списък и уведомява другата страна в случаи на извършени промени.
_______________
4 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент на Съвета (ЕВРАТОМ) № 1074/1999 (ОВ, L 248, 18.09.2013, стр. 1).
5 Регламент на Съвета (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/1996 от 11 ноември 1996 г. относно проверките и инспекциите на място, извършвани от Комисията, с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ, L 292, 15.11.1996, стр. 2).
6 Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ, L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
 
Член 15
Процедура за забележки
В случаите, когато член 6 и член 12 от настоящото споразумение се позовават на процедурата за забележки в настоящия член, на държавата членка се предоставя възможност да представи забележки в рамките на един месец.
Когато член 19 от настоящото споразумение се позовава на процедурата за забележки в настоящия член, на държавата членка се предоставя възможност да представи забележки в рамките на два месеца.
Комисията може да удължи срока за представяне на забележки.
Член 16
Изменения
Всяко изменение, договорено от страните, е в писмена форма и е част от настоящото споразумение.
Член 17
Приложимо право и компетентост
1. Настоящото споразумение и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат от и се тълкуват в съответствие с правото на Европейския съюз, допълнени, ако е необходимо, от люксембургското право.
2. Страните се задължават да представят всеки спор, който може да възникне, свързан със законосъобразността, валидността, тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение, пред изключителната компетентност на Съда на Европейския съюз в съответствие с член 272 от ДФЕС.
Член 18
Частична недействителност и неумишлени действия
1. Ако една или повече от клаузите, съдържащи се в настоящото споразумение, следва да бъдат или да станат напълно или частично недействителни, незаконни или неизпълними във всяко отношение съгласно което и да е приложимо право, валидността, законосъобразността и изпълняемостта на останалите клаузи, съдържащи се в настоящото споразумение, по никакъв начин не се засягат или нарушават по този начин. Клаузите, които са напълно или частично недействителни, незаконни или неизпълними, ще се интерепретират и ще се прилагат по този начин в зависимост от духа и целта на настоящото споразумение.
2. Преамбюлът и приложенията към настоящото споразумение са и по-нататък съставляват неразделна част от настоящото споразумение.
Член 19
Намаляване на подкрепата
1. В съответствие с член 22, параграф 5, втора алинея от Регламента за МВУ Комисията може да намали пропорционално безвъзмездната подкрепа по ПВУ и когато е приложимо, да възстанови всяка сума, дължима на бюджета на Съюза, в случаите на измама, корупция и конфликт на интереси, засягащи финансовите интереси на Съюза, които не са били коригирани от държавата членка, или сериозно нарушение на задължение, произтичащо от настоящото споразумение. Когато е приложимо, тези намаления се извършват чрез възстановяване след процедура за забележки в съответствие с член 15.
2. За да се спази принципът на пропорционалност и да се вземе предвид сериозността на измамите, корупцията, конфликта на интереси, засягащи финансовите интереси на Съюза, които не са коригирани от държавата членка, или на сериозното нарушение на задължението, Комисията намалява безвъзмездната финансова подкрепа по МВУ и когато е приложимо, възстановява всяка сума, дължима на бюджета на Съюза, както следва:
(a) В случай на измама, корупция или конфликт на интереси, които не са коригирани от държавата членка, се установи, че сериозно нарушение на член 4, параграф 2 или информацията и обосновката в основата на искане за плащане са неправилни, размерът на намалението съответства на засегнатата сума.
(b) В случай на сериозно нарушение на задължението на настоящото споразумение, различно от член 4, параграф 2, размерът на намалението се установява, като се вземат предвид честотата и степента на сериозното нарушение на задълженията.
В специфичен случай на недостатъци в система за контрол на държава членка, които водят до сериозно нарушение на задължение по член 11, параграф 1, размерът на намалението се установява, както следва:
a. когато недостатъкът е толкова основен, чест или широко разпространен, което означава, че системата не работи и излага на риск правилното използване на всички разходи, се прилага намаление с плоска ставка от 100 % от финансовото участие;
b. когато недостатъкът е толкова чест и широко разпространен, че представлява изключително сериозен неуспех на системата, която излага на риск правилното използване на много висок дял от разходите, се прилага намаление с плоска ставка от 25 % от финансовото участие;
c. когато недостатъкът се дължи на системата, която не функционира напълно или не функционира толкова слабо или толкова рядко, че излага на риск правилното използване на висок дял от разходите, се прилага намаление с плоска ставка от 10 % от финансовото участие;
d. когато недостатъкът се дължи на системата, която функционира, но не и с изискваната последователност, честота или дълбочина, така че да изложи на риск правилното използване на висок дял от разходите, се прилага намаление с плоска ставка от 5 % от финансовото участие.
Член 20
Възстановяване
1. Когато трябва да бъде възстановена сума, държавата членка възстановява на Комисията въпросната сума.
2. Комисията потвърждава сумата, която трябва да бъде възстановена, като официално уведомява държавата членка под форма на дебитно известие, като уточнява условията и датата за плащане, която е най-малко 30 календарни дни след датата на дебитното известие. Разпоредбите на Финансовия регламент относно възстановяването се прилагат, по-специално членове 101 – 103. Възстановяването следва, когато е възможно, да се гарантира чрез прихващане срещу дължими средства по ПВУ.
3. Ако плащането не бъде извършено до датата, посочена в дебитното известие, сумата, която трябва да бъде възстановена, се увеличава с лихва за закъснение по лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за основните й операции по рефинансиране в евро („референтния лихвен процент“), плюс три и половина пункта, считано от деня, следващ датата за плащане в дебитното известие до и включително датата, на която Комисията получава пълно плащане на сумата. Референтният лихвен процент е лихвеният процент, който е в сила на първия ден от месеца, през който изтича срокът за плащане, както е публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.
4. Частичните плащания трябва първо да се кредитират срещу разходи, такси и лихви за забава на плащане, а след това срещу главницата.
5. Банковите такси, направени в процеса на възстановяване, трябва да се поемат от държавата членка, освен ако не се прилага Директива 2015/23667.
_________________
7 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно платежните услуги на вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ, L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
 
Член 21
Приложения
Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него:
Приложение I: Ключови изисквания на системата за контрол на държавата членка
Приложение II: Образец на искане за плащане
Приложение III: Образец на декларация за управление
Приложение IV: Списък на контактите    
Съставено в София на 30.06.2022 г. и в Брюксел на 4.07.2022 г. Изготвено в два екземпляра, като и двата са еднакво автентични, всеки от които представлява оригинален документ.

За Република България:
Асен Василев,
заместник министър-председател
по еврофондовете и министър
на финансите
За Европейския съюз,
представляван
от
Европейската комисия:
Паоло Джентилони,
комисар за икономиката

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Основни изисквания към системата за контрол на държавата членка
1) При спазване на член 22, параграф 1 от Регламента за МВУ държавата членка осигурява ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, включително разделение на функциите и договорености за докладване и мониторинг. Държавите членки могат да разчитат на своите обичайни национални системи за управление на бюджета.
Това включва:
• номинирането на орган за „координатор“, който носи цялостната отговорност за мониторинг на изпълнението на ПВУ от името на държавата членка и е единното звено за контакт за Комисията;
• че координаторът разполага с i) административен капацитет по отношение на човешките ресурси (брой и квалификация на персонала), институционален опит и експертиза, и ii) мандат и право за упражняване на всички съответни задачи, включително отговорности за докладване и мониторинг;
• идентифицирането на органите, на които е възложено изпълнението на мерките за МВУ;
идентифицирането на органа, отговарящ за подписването на декларацията за управление, придружаваща исканията за плащане, и процедури, гарантиращи, че този орган ще получи уверение относно задоволителното изпълнение на етапите и целите, определени в МВУ, че средствата са управлявани в съответствие с всички приложими правила, по-специално правилата за избягване на конфликти на интереси, предотвратяване на измами, корупция и двойно финансиране;
• адекватно разделение между функциите по изпълнението и одита.
2) При спазване на член 22, параграф 2, буква а) от Регламента за МВУ държавата членка провежда ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите и с корупцията, както и всяка необходима мярка за ефективно избягване на конфликта на интереси.
Това включва:
• подходящи мерки, свързани с предотвратяването, разкриването и коригирането на измамите, корупцията и конфликта на интереси, както и избягването на двойно финансиране и предприемането на правни действия за възстановяване на средства, които са били присвоени неправомерно;
• оценка на риска от измами и определянето на подходящи мерки за смекчаване на измамите.
3) При спазване на член 22, параграф 2, буква в) от Регламента за МВУ държавата членка поддържа подходящи процедури за изготвяне на декларацията за управление и обобщението на одитите, извършени на национално равнище.
Това включва:
• ефективна процедура за изготвяне на декларацията за управление, документиране на обобщението на одитите и съхраняване на основната информация за одитната следа;
• ефективни процедури, за да се гарантира, че всички случаи на измами, корупция и конфликт на интереси се докладват и коригират правилно чрез възстановявания.
4) За да предостави информацията, необходима за член 22, параграф 2, буква в), подточка i) от Регламента за МВУ, държавата членка гарантира подходящи мерки, включително процедури за проверка на изпълнението на етапите и целите и спазването на хоризонталните принципи на доброто финансово управление.
Това включва:
• подходящи мерки, чрез които органите, на които е възложено изпълнението на мерките по МВУ, ще проверяват изпълнението на етапите и целите (административни проверки, проверки на място);
• подходящи мерки, чрез които органите, на които е възложено изпълнението на мерките по МВУ, ще проверяват за липсата на сериозни нередности (измами, корупция и конфликт на интереси) и двойно финансиране (например административни проверки, проверки на място).
5) При спазване на член 22, параграф 1 от Регламента за МВУ и с цел предоставяне на информацията, необходима за член 22, параграф 2, буква в), подточка ii) от Регламента за МВУ, държавата членка провежда адекватни и независими одити на системите и на инвестициите и реформите.
Това включва:
• идентифицирането на органа/ите, които ще извършват одитите на системите и на инвестициите и реформите и как се гарантира неговата/тяхната функционална независимост;
• разпределянето на достатъчно ресурси за този орган/и за целите на ПВУ;
• ефективното справяне на одитния/те орган/и с риска от измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране както чрез одити на системите, така и чрез одити на инвестиции и реформи.
6) При спазване на член 22, параграф 2, букви г) и д) от Регламента за МВУ държавата членка поддържа ефективна система, за да гарантира съхранението на цялата информация и документи, необходими за целите на одитната следа.
Това включва:
• ефективно събиране и съхранение на данни за крайните получатели на средства;
• достъп на Комисията, ОЛАФ, ЕСП и Европейската прокуратура (когато е приложимо) до данните за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици за целите на одита и контрола.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Искане за плащане
[относно бланката на държавата членка]
[дата]
Европейска комисия
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“
Отдел R2
На вниманието на: Началник на отдел
Офис: L102 07/020
B-1049 Брюксел
Белгия
Относно: МВУ – Искане за плащане
Уважаеми господа/дами,
Въз основа на Регламент (ЕС) 2021/241, конкретно член 24 от него, и споразумението за финансиране с дата [да се посочи дата] между Европейския съюз, представлявано от Европейската комисия („Комисията“), и [посочете държава членка]. Условията, определени в Споразумението за финансиране, имат същото значение тук.
Потвърждаваме, че съответните етапи и цели, посочени по транш [първи/втори/трети/и т.н.] за безвъзмездната финансова подкрепа, както е посочено в раздел 2: Финансова подкрепа на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) [XXX/XXX] на Съвета, са изпълнени задоволително и с настоящото заявяваме изплащането на EUR [максимум от сумата, определена в Решението за изпълнение на Съвета].
Въвели сме необходимите доказателства към настоящото искане за плащане в съответния инструмент, предоставен от Комисията. В допълнение сме декларирали общите кумулативни разходи, изплатени до този момент за изпълнението на всяка реформа и инвестиция на Националния план за възстановяване и устойчивост, за които е определен положителен маркер за климата съгласно методологията в Регламент (ЕС) 2021/241, като допринасящи за целите, свързани с изменението на климата. Потвърждаваме, че мерките, свързани със задоволително изпълнените по-рано ключови етапи и цели, не са променени.8
Към настоящото писмо са приложени надлежно подписана Декларация за управление и обобщение на извършените одити.
Молим плащането да бъде извършено по сметката, посочена в член 8, параграф 2 от Споразумението за финансиране.
[Подпис]
Приложения
– Декларация за управление
– Обобщение на одитите
Копие до:
– Европейска централна банка
_______________
8 За първото искане за плащане, моля, изтрийте това изречение.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Декларация за управление – образец
Аз, долуподписаният [собствено име, фамилно име], в качеството си на [функция] на [отговорен орган от държавата членка]
Декларирам, че във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), одобрен с Решението за изпълнение на Съвета от [дата] относно одобрението на оценката на плана за възстановяване и устойчивост за [държава членка] ([позоваване]), въз основа на собствената ми преценка и на информацията, с която разполагам, и по-специално резултатите от националните системи за контрол и одит, описани в ПВУ:
1. Средствата са използвани по предназначение, както е определено в член 1, параграф 1 от Споразумението за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост между Комисията и [държава членка] („Споразумението“).
2. Подадената с искането за плащане информация е пълна, точна и надеждна; надлежно обосновава, че съответните етапи и/или цели са изпълнени задоволително и че е налице одитната следа, доказваща постигането на тези етапи и цели.
3. Въведените системи за контрол дават необходимата увереност, че средствата са били управлявани в съответствие с всички приложими правила, по-специално правила за избягване на конфликти на интереси, предотвратяване на измами и корупция в съответствие с принципа на добро финансово управление.
4. Дейностите, изпълнени за постигане на етапите и целите от ПВУ, както са декларирани в искането за плащане, не се финансират от друга програма или инструмент на Съюза или когато е приложимо, другите програми и инструменти на Съюза не покриват същите разходи.
Обобщение на националните одити, извършени във връзка с § 1 – 4 по-горе, с анализ на установените свързани слабости и предприетите или планирани коригиращи действия, е приложено към настоящата декларация за управление. [В придружаващото обобщение на одитите не са открити нарушения по отношение на измами, корупция или конфликт на интереси.] [В придружаващото обобщение на одитите са открити следните нарушения по отношение на измами, корупция или конфликти на интереси: (посочете и посочете предприетите коригиращи действия)]
Потвърждавам, че нередностите, установени по време на окончателните одитни или контролни доклади във връзка с изпълнението на ПВУ, са правилно коригирани и възстановени от крайните получатели или са в процес на коригиране и възстановяване. При необходимост са предприети адекватни последващи действия по отношение на пропуски в системата за контрол, констатирани в тези доклади, или са в процес на изпълнение следните изискани коригиращи действия: (ако е целесъобразно, да се посочи кои коригиращи действия все още са в ход към датата на подписване на декларацията).
Потвърждавам, че не ми е известно нито един неразкрит въпрос, който би могъл да навреди на интересите на Европейския съюз.
[Следва обаче да бъдат отбелязани следните резерви: .........] (изтрийте това изречение, ако не е приложимо)
[С позоваване на резервата, направена в предишната декларация за управление – [Справка] – [дадено проследяване].] (изтрийте това изречение, ако не е приложимо)
Място ................., дата ..................
............................................
     (подпис)
[Име и длъжност]
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Списък на контактите
За Комисията:
Европейска комисия
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“
Отдел R2
B-1049 Брюксел
На вниманието на: Началник на отдел
Тел.: +32 229 64900
Имейл: ECFIN-R2-RRF@ec.europa.eu
С копие до:
Европейска централна банка
Зонеманстр. 20
D-60314 Франкфурт на Майн, Германия
На вниманието на: Ръководител на отдел „Услуги по финансови операции“
Тел.: +49 69 1344 7672
За държавата членка:
Министерство на финансите
Дирекция „Национален фонд“
ул. Г. С. Раковски № 102
1040 София
Тел.: +359 02 9859 2782
С копие до:
Българска народна банка,
пл. Княз Александър I № 2,
1000 София
Тел.: +359 02 91459 (централа)
8788