Народно събрание
брой: 103, от дата 12.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването

 

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 7 декември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8760