Министерски съвет
брой: 103, от дата 12.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 261 от 7 декември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г. в размер 15 515 352 лв., от които 5 606 281 лв. за финансиране на обхванатите от началото на учебната 2023 – 2024 година в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, и 9 909 071 лв. за актуализираните размери на стандарти/нормативи от 1 октомври 2023 г. за допълнителна подкрепа на личностното развитие и подпомагане храненето в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. – 3 249 622 лв.;
2. по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. – 20 565 лв., в т.ч. 8505 лв. за обхванатите от началото на учебната 2023 – 2024 година в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. – 250 лв.;
4. по бюджетите на общините за 2023 г. – 12 244 915 лв., разпределени съгласно приложението.
(3) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. – 5 606 281 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. – 9 909 071 лв.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 4 се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, в това число по бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 2 326 000 лв. разходи за персонал, и по бюджетна програма „Училищно образование“ – 923 622 лв., в т.ч. 174 322 лв. разходи за персонал по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(2) Със сумата 749 300 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2023 г., в т.ч. разходи за персонал – 11 905 лв.
(2) Със сумата 8660 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г., в т.ч. разходи за персонал – 250 лв.
Чл. 5. Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите си за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2023 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.3 и 2.9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., § 16 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и Решение № 756 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с решения № 337 и № 544 на Министерския съвет от 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 4
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, на повишените разходи за храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование и за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г.

№ по ред
Община
Област
 
Средства за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
Средства за повишените разходи за храна и за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Общо средства (лв.)
1.
Банско
Благоевград
36 662
10 517
47 179
2.
Белица
Благоевград
24 857
2863
27 720
3.
Благоевград
Благоевград
 
85 182
85 182
4.
Гоце Делчев
Благоевград
 
26 863
26 863
5.
Гърмен
Благоевград
 
13 903
13 903
6.
Кресна
Благоевград
 
6874
6874
7.
Петрич
Благоевград
 
46 318
46 318
8.
Разлог
Благоевград
32 510
6575
39 085
9.
Сандански
Благоевград
56 855
36 772
93 627
10.
Сатовча
Благоевград
 
8786
8786
11.
Симитли
Благоевград
36 651
14 031
50 682
12.
Струмяни
Благоевград
4800
5051
9851
13.
Хаджидимово
Благоевград
8550
2131
10 681
14.
Якоруда
Благоевград
12 322
2731
15 053
15.
Айтос
Бургас
47 134
22 248
69 382
16.
Бургас
Бургас
284 031
184 417
468 448
17.
Камено
Бургас
7859
2757
10 616
18.
Карнобат
Бургас
 
21 152
21 152
19.
Малко Търново
Бургас
1350
927
2277
20.
Несебър
Бургас
33 231
10 689
43 920
21.
Поморие
Бургас
34 157
18 126
52 283
22.
Приморско
Бургас
5733
2181
7914
23.
Руен
Бургас
83 700
10 764
94 464
24.
Созопол
Бургас
10 188
3982
14 170
25.
Средец
Бургас
33 027
5834
38 861
26.
Сунгурларе
Бургас
12 024
4119
16 143
27.
Царево
Бургас
7791
2969
10 760
28.
Аврен
Варна
 
2732
2732
29.
Аксаково
Варна
 
15 865
15 865
30.
Белослав
Варна
 
9050
9050
31.
Бяла
Варна
 
2806
2806
32.
Варна
Варна
 
356 965
356 965
33.
Ветрино
Варна
 
5729
5729
34.
Вълчи дол
Варна
 
9911
9911
35.
Девня
Варна
 
7773
7773
36.
Долни чифлик
Варна
 
12 027
12 027
37.
Дългопол
Варна
 
11 886
11 886
38.
Провадия
Варна
20 254
6753
27 007
39.
Суворово
Варна
 
6184
6184
40.
Велико Търново
Велико Търново
 
55 482
55 482
41.
Горна Оряховица
Велико Търново
 
31 511
31 511
42.
Елена
Велико Търново
19 528
9404
28 932
43.
Златарица
Велико Търново
 
3368
3368
44.
Лясковец
Велико Търново
 
9546
9546
45.
Павликени
Велико Търново
18 774
26 568
45 342
46.
Полски Тръмбеш
Велико Търново
21 145
6260
27 405
47.
Свищов
Велико Търново
 
19 718
19 718
48.
Стражица
Велико Търново
11 025
13 638
24 663
49.
Сухиндол
Велико Търново
 
1085
1085
50.
Белоградчик
Видин
13 738
3219
16 957
51.
Бойница
Видин
750
456
1206
52.
Брегово
Видин
 
1425
1425
53.
Видин
Видин
 
49 807
49 807
54.
Грамада
Видин
2742
755
3497
55.
Димово
Видин
8934
2874
11 808
56.
Кула
Видин
 
8709
8709
57.
Макреш
Видин
 
447
447
58.
Ново село
Видин
2100
2851
4951
59.
Ружинци
Видин
 
1418
1418
60.
Чупрене
Видин
 
501
501
61.
Борован
Враца
 
11 250
11 250
62.
Бяла Слатина
Враца
23 722
36 715
60 437
63.
Враца
Враца
 
74 569
74 569
64.
Козлодуй
Враца
60 503
28 450
88 953
65.
Криводол
Враца
 
12 163
12 163
66.
Мездра
Враца
 
32 245
32 245
67.
Мизия
Враца
 
12 400
12 400
68.
Оряхово
Враца
 
19 767
19 767
69.
Роман
Враца
 
20 039
20 039
70.
Хайредин
Враца
 
5018
5018
71.
Габрово
Габрово
 
52 823
52 823
72.
Дряново
Габрово
 
7775
7775
73.
Севлиево
Габрово
 
21 394
21 394
74.
Трявна
Габрово
 
7892
7892
75.
Балчик
Добрич
 
22 940
22 940
76.
Генерал Тошево
Добрич
18 538
5181
23 719
77.
Добрич
Добрич
 
77 849
77 849
78.
Добричка
Добрич
41 713
5204
46 917
79.
Каварна
Добрич
 
6811
6811
80.
Крушари
Добрич
 
3360
3360
81.
Тервел
Добрич
14 112
9590
23 702
82.
Шабла
Добрич
3492
1129
4621
83.
Ардино
Кърджали
 
7133
7133
84.
Джебел
Кърджали
 
5669
5669
85.
Кирково
Кърджали
 
8657
8657
86.
Крумовград
Кърджали
 
12 306
12 306
87.
Кърджали
Кърджали
80 060
55 220
135 280
88.
Момчилград
Кърджали
 
8727
8727
89.
Черноочене
Кърджали
 
4735
4735
90.
Бобов дол
Кюстендил
4512
1925
6437
91.
Бобошево
Кюстендил
2707
528
3235
92.
Дупница
Кюстендил
 
38 910
38 910
93.
Кочериново
Кюстендил
3118
1360
4478
94.
Кюстендил
Кюстендил
 
27 009
27 009
95.
Невестино
Кюстендил
1336
614
1950
96.
Рила
Кюстендил
 
776
776
97.
Сапарева баня
Кюстендил
11 428
3156
14 584
98.
Трекляно
Кюстендил
 
50
50
99.
Априлци
Ловеч
3449
799
4248
100.
Летница
Ловеч
 
1409
1409
101.
Ловеч
Ловеч
 
17 249
17 249
102.
Луковит
Ловеч
 
7660
7660
103.
Тетевен
Ловеч
 
11 773
11 773
104.
Троян
Ловеч
 
27 263
27 263
105.
Угърчин
Ловеч
21 939
2521
24 460
106.
Ябланица
Ловеч
 
3502
3502
107.
Берковица
Монтана
 
22 737
22 737
108.
Бойчиновци
Монтана
18 186
2080
20 266
109.
Брусарци
Монтана
 
5231
5231
110.
Вълчедръм
Монтана
7800
5040
12 840
111.
Вършец
Монтана
 
6309
6309
112.
Георги Дамяново
Монтана
 
299
299
113.
Лом
Монтана
 
20 450
20 450
114.
Медковец
Монтана
16 320
6338
22 658
115.
Монтана
Монтана
 
46 034
46 034
116.
Чипровци
Монтана
6318
309
6627
117.
Якимово
Монтана
 
1226
1226
118.
Батак
Пазарджик
3266
1650
4916
119.
Белово
Пазарджик
11 743
2261
14 004
120.
Брацигово
Пазарджик
 
4190
4190
121.
Велинград
Пазарджик
96 186
38 302
134 488
122.
Лесичово
Пазарджик
 
1548
1548
123.
Пазарджик
Пазарджик
110 650
81 855
192 505
124.
Панагюрище
Пазарджик
25 096
19 731
44 827
125.
Пещера
Пазарджик
44 528
20 161
64 689
126.
Ракитово
Пазарджик
16 034
24 305
40 339
127.
Септември
Пазарджик
 
19 952
19 952
128.
Стрелча
Пазарджик
19 877
1413
21 290
129.
Сърница
Пазарджик
 
4279
4279
130.
Брезник
Перник
 
9444
9444
131.
Земен
Перник
 
2796
2796
132.
Ковачевци
Перник
 
172
172
133.
Перник
Перник
91 649
103 535
195 184
134.
Радомир
Перник
16 083
14 874
30 957
135.
Трън
Перник
 
5720
5720
136.
Белене
Плевен
 
2413
2413
137.
Гулянци
Плевен
6909
10 162
17 071
138.
Долна Митрополия
Плевен
38 220
14 758
52 978
139.
Долни Дъбник
Плевен
20 099
31 742
51 841
140.
Искър
Плевен
 
1934
1934
141.
Левски
Плевен
 
9254
9254
142.
Никопол
Плевен
7788
8037
15 825
143.
Плевен
Плевен
198 828
114 650
313 478
144.
Пордим
Плевен
 
19 235
19 235
145.
Червен бряг
Плевен
 
44 217
44 217
146.
Кнежа
Плевен
 
16 751
16 751
147.
Асеновград
Пловдив
100 163
40 425
140 588
148.
Брезово
Пловдив
4453
5778
10 231
149.
Калояново
Пловдив
10 188
4531
14 719
150.
Карлово
Пловдив
81 892
35 811
117 703
151.
Кричим
Пловдив
15 422
2106
17 528
152.
Лъки
Пловдив
1650
409
2059
153.
„Марица“
Пловдив
 
15 429
15 429
154.
Перущица
Пловдив
11 455
2564
14 019
155.
Пловдив
Пловдив
376 235
237 284
613 519
156.
Първомай
Пловдив
 
17 293
17 293
157.
Раковски
Пловдив
35 668
22 800
58 468
158.
„Родопи“
Пловдив
50 438
8820
59 258
159.
Садово
Пловдив
 
6115
6115
160.
Стамболийски
Пловдив
30 412
6563
36 975
161.
Съединение
Пловдив
 
6607
6607
162.
Хисаря
Пловдив
9626
3422
13 048
163.
Куклен
Пловдив
 
1996
1996
164.
Сопот
Пловдив
9024
14 488
23 512
165.
Завет
Разград
5586
5744
11 330
166.
Исперих
Разград
 
25 779
25 779
167.
Кубрат
Разград
 
12 997
12 997
168.
Лозница
Разград
17 738
5344
23 082
169.
Разград
Разград
50 678
31 222
81 900
170.
Самуил
Разград
 
5252
5252
171.
Цар Калоян
Разград
 
5096
5096
172.
Борово
Русе
 
2412
2412
173.
Бяла
Русе
 
4210
4210
174.
Ветово
Русе
 
9806
9806
175.
Две могили
Русе
 
7362
7362
176.
Иваново
Русе
 
1598
1598
177.
Русе
Русе
 
129 801
129 801
178.
Сливо поле
Русе
 
8873
8873
179.
Ценово
Русе
 
1218
1218
180.
Алфатар
Силистра
 
5096
5096
181.
Главиница
Силистра
 
10 202
10 202
182.
Дулово
Силистра
38 317
20 722
59 039
183.
Кайнарджа
Силистра
13 860
10 121
23 981
184.
Силистра
Силистра
 
82 763
82 763
185.
Ситово
Силистра
3300
7511
10 811
186.
Тутракан
Силистра
 
17 209
17 209
187.
Котел
Сливен
55 172
10 970
66 142
188.
Нова Загора
Сливен
50 709
43 110
93 819
189.
Сливен
Сливен
244 036
138 619
382 655
190.
Твърдица
Сливен
61 039
13 264
74 303
191.
Баните
Смолян
1050
5154
6204
192.
Борино
Смолян
 
599
599
193.
Девин
Смолян
 
12 382
12 382
194.
Доспат
Смолян
 
8180
8180
195.
Златоград
Смолян
6383
28 283
34 666
196.
Мадан
Смолян
8610
10 902
19 512
197.
Неделино
Смолян
 
11 619
11 619
198.
Рудозем
Смолян
 
15 013
15 013
199.
Смолян
Смолян
46 711
114 121
160 832
200.
Чепеларе
Смолян
5196
9386
14 582
201.
Столична
София-град
1 695 569
1 568 137
3 263 706
202.
Антон
София област
 
550
550
203.
Божурище
София област
13 687
9828
23 515
204.
Ботевград
София област
 
67 963
67 963
205.
Годеч
София област
8268
3018
11 286
206.
Горна Малина
София област
 
3597
3597
207.
Долна баня
София област
23 789
4761
28 550
208.
Драгоман
София област
7138
1104
8242
209.
Елин Пелин
София област
29 104
12 513
41 617
210.
Етрополе
София област
 
9323
9323
211.
Златица
София област
5196
10 417
15 613
212.
Ихтиман
София област
48 855
36 374
85 229
213.
Копривщица
София област
1500
336
1836
214.
Костенец
София област
 
7857
7857
215.
Костинброд
София област
36 822
16 165
52 987
216.
Мирково
София област
1633
 548
2181
217.
Пирдоп
София област
 
2404
2404
218.
Правец
София област
12 576
6191
18 767
219.
Самоков
София област
52 489
24 714
77 203
220.
Своге
София област
47 147
4700
51 847
221.
Сливница
София област
10 531
3292
13 823
222.
Чавдар
София област
1050
539
1589
223.
Челопеч
София област
6834
1599
8433
224.
Братя Даскалови
Стара Загора
6235
7980
14 215
225.
Гурково
Стара Загора
5145
1612
6757
226.
Гълъбово
Стара Загора
 
8633
8633
227.
Казанлък
Стара Загора
70 724
69 075
139 799
228.
Мъглиж
Стара Загора
 
33 366
33 366
229.
Николаево
Стара Загора
5821
6354
12 175
230.
Опан
Стара Загора
 
308
308
231.
Павел баня
Стара Загора
13 524
28 412
41 936
232.
Раднево
Стара Загора
 
22 969
22 969
233.
Стара Загора
Стара Загора
 
143 859
143 859
234.
Чирпан
Стара Загора
 
27 419
27 419
235.
Антоново
Търговище
10 260
1717
11 977
236.
Омуртаг
Търговище
 
12 518
12 518
237.
Опака
Търговище
 
2259
2259
238.
Попово
Търговище
 
36 847
36 847
239.
Търговище
Търговище
 
72 027
72 027
240.
Димитровград
Хасково
 
39 678
39 678
241.
Ивайловград
Хасково
3300
1661
4961
242.
Любимец
Хасково
 
4666
4666
243.
Маджарово
Хасково
 
402
402
244.
Минерални бани
Хасково
 
1402
1402
245.
Свиленград
Хасково
 
8930
8930
246.
Симеоновград
Хасково
27 516
4191
31 707
247.
Стамболово
Хасково
 
1732
1732
248.
Тополовград
Хасково
 
4048
4048
249.
Харманли
Хасково
25 187
14 233
39 420
250.
Хасково
Хасково
 
57 564
57 564
251.
Велики Преслав
Шумен
 
8575
8575
252.
Венец
Шумен
 
5831
5831
253.
Върбица
Шумен
 
4109
4109
254.
Каолиново
Шумен
10 200
7585
17 785
255.
Каспичан
Шумен
23 401
3645
27 046
256.
Никола Козлево
Шумен
6300
4811
11 111
257.
Нови пазар
Шумен
 
27 111
27 111
258.
Смядово
Шумен
 
6440
6440
259.
Хитрино
Шумен
 
699
699
260.
Шумен
Шумен
92 605
69 322
161 927
261.
Болярово
Ямбол
 
2818
2818
262.
Елхово
Ямбол
11 728
9716
21 444
263.
Стралджа
Ямбол
 
8538
8538
264.
„Тунджа“
Ямбол
 
7557
7557
265.
Ямбол
Ямбол
 
81 815
81 815
ОБЩО
5 597 776
6 647 139
12 244 915

8714