Министерски съвет
брой: 103, от дата 12.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 253 от 7 декември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“, с 23 100 000 лв., в т.ч. разходи за персонал с 3 100 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи за издръжка и други текущи разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2 500 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, с 800 000 лв.;
4. намалява утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, с 2 300 000 лв.;
5. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“, бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“, с 22 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната политика да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8706