Министерски съвет
брой: 101, от дата 5.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 244 от 30 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 30 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в размер 3 148 230 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция C12.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост, за която се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8606