Народно събрание
брой: 101, от дата 5.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, ал. 1, изречение първо от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
1. Избира Момчил Стефанов Мавров за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 г.
2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 30 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
8596