Народно събрание
брой: 99, от дата 28.11.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за създаване на Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират

 

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия със задача да проучи какви нарушения на правата на психичноболните пациенти са констатирани у нас от Европейския комитет против изтезанията и от Омбудсмана на Република България и да предложи законодателни промени, така че да гарантира равните права на българските граждани, както предвиждат Конституцията на Република България и конвенциите, по които Република България е страна:
1.1. Да се изведе на водещо място в Националната стратегия за психично здраве гарантирането на спазване на правата на пациентите.
1.2. Да се обсъди и предложи отпадане на института на запрещението.
1.3. Съвместно с НПО и медицински експерти да се предприемат нужните стъпки да се осигури деинституционализирането на психичноболни пациенти и зачитането на личния им избор.
2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ отделни становища и отделни проекти за решения.
3. Временната комисия се състои от 12 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група.
4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател:      Деница Евгениева Сачева
Членове:     Костадин Георгиев Ангелов
                Росица Василева Пандова-Йовкова
                Стела Димитрова Николова
                Маргарита Атанасова Генчева
                Георги Николаев Георгиев
                Севим Исмаил Али
                Хатидже Мехмедова Георгиева
                Валентина Иванова Димова
                Смиляна Николова Нитова-Кръстева
                Цветан Иванов Предов
                Станислав Иванов Богдански
5. Временната комисия се избира за срок до изчерпване на предметния й обхват, но не по-късно от 6 месеца от създаването й.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 23 ноември 2023 г. и е подпечантано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8468