Министерство на здравеопазването
брой: 96, от дата 17.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Договор № РД-НС-01-3-1 от 2 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-1от 2 ноември 2023 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и  Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

(ДВ, бр. 77 от 2023 г.)
Днес, 2.11.2023 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г. (НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г.) за следното:
§ 1. В чл. 124, ал. 2 думата „два“ се заменя с „един“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. влиза в сила от от 1.09.2023 г.
§ 3. В 7-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г. директорите на РЗОК изпращат нови предложения по реда на чл. 126.
§ 4. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК:
Доц. Михаил Околийски
Членове на НС на НЗОК:
Проф. Илко Гетов
Георги Клисурски
Румен Спецов
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Проф. Григор Димитров
Тодор Воденичаров
Пламен Таушанов
За Българския зъболекарски съюз:
Председател на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков
Членове на УС на БЗС:
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Георги Габровски
Д-р Константин
Даков
Д-р Трифон Антонов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Мартин
Найденов
Управител на НЗОК:
Станимир Михайлов
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Христо Хинков
8265