Народно събрание
брой: 96, от дата 17.11.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

 

УКАЗ № 199
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 5 октомври 2023 г., повторно приет на 10 ноември 2023 г.
Издаден в София на 14 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г., бр. 8, 9, 99 и 102 от 2022 г. и бр. 11, 82, 84 и 86 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 8 – 16:
„8. развитие на трансграничната търговия с енергия и природен газ;
9. участие на потребителите на пазара на енергия;
10. инвестиции в променливо и гъвкаво производство на енергия;
11. съхранение на енергия;
12. въвеждане на нови междусистемни електропроводи между държавите членки, като се вземат предвид целите за междусистемна електроенергийна свързаност, съгласно чл. 4, буква „г“, т. 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 328/1 от 21 декември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1999“;
13. отпадане на неоправдани пречки на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ по отношение на навлизането на пазара, извършването на дейност и излизането от пазара;
14. осигуряване на еднакви условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране, достъпа до пазари на едро, достъпа до данни, процедурите за смяна и режимите на фактуриране, а когато е приложимо – и при лицензирането;
15. гарантиране, че участниците на пазара от трети държави, когато извършват дейност в рамките на вътрешния пазар на електрическа енергия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз;
16. достъпни и прозрачни цени и разходи за енергия за потребителите.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерският съвет одобрява Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България и актуализации на плана в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 по предложение на министъра на енергетиката и министъра на околната среда и водите.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „и действащия Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „разработва“ се добавя „в съответствие с плана по т. 9“;
б) създава се т. 4б:
„4б. е компетентен орган за изпълнението на Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (OB, L 158/1 от 14 юни 2019 г.);“
в) точка 8 се отменя;
г) в т. 16 думите „и за изграждане на хидроенергийни обекти“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Министърът на икономиката и индустрията, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на земеделието и храните, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на външните работи, министърът на здравеопазването и министърът на културата съдействат на министъра на енергетиката и министъра на околната среда и водите при изготвянето на плановете и докладите по ал. 2, т. 9 и им предоставят необходимата информация.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „Стратегия“ се заменя със „Стратегията“, а след думите „Република България“ се добавя „и Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Mинистърът на труда и социалната политика съвместно с министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството изготвя дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност въз основа на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, Националната жилищна стратегия 2018 – 2030 г. и Дългосрочната стратегия за обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Програмата съдържа цялостен пакет от мерки за постигане на цел до 2050 г., междинни цели до 2030 и 2040 г., изискване за оценка на въздействието на мерките и постигнатия напредък на всеки 5 години.“
§ 5. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „обществен доставчик“ се добавя „на природен газ“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията ежегодно публикува годишен доклад за основните промени в договорите с динамична цена на електрическа енергия, включително за пазарното предлагане и за въздействието върху сметките на потребителите, както и за равнището на нестабилност на цените.“
§ 6. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „сключени с обществения доставчик“ се заличават.
2. В т. 8 след думите „този закон“ се добавя „определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти“.
3. Създава се нова т. 8в:
„8в. определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени; компенсацията се определя като разлика между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец и определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет базова стойност на електрическа енергия на 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период; компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното количество електрическа енергия от битовите крайни клиенти; размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството на закупената електрическа енергия; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;“.
4. Досегашните т. 8в и 8г стават съответно т. 8г и 8д.
5. Създават се т. 8е, 8ж, 8з, 8и и 8к:
„8е. при необходимост определя размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 9 на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 5; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;
8ж. наблюдава развитието на пазара, оценява рисковете, които могат да възникнат от новите продукти и услуги, и взема мерки срещу злоупотреби;
8з. осъществява контрол по отношение на възможността операторите на преносни системи да налагат ограничения на предоставения капацитет или оперативни ограничения, въз основа на прозрачни и недискриминационни процедури, които не създават пречки за навлизане на пазара;
8и. може да разреши на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи да извършват дейности, различни от предвидените в този закон и в Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (OB, L 158/54 от 14 юни 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/943“, ако тези дейности са необходими за изпълнение на задълженията им по този закон или Регламент (ЕС) 2019/943;
8к. извършва оценка на сключените сделки от крайните снабдители за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на битови крайни клиенти за съответствието им с основната дейност по лицензията – покупка на едро изключително с цел препродажба на дребно, както и с ценовите нива на идентични или подобни сделки на националната и регионалните организирани борсови пазари на електрическа енергия; въз основа на извършената оценка комисията има право да откаже да признае пълния размер на направените разходи по конкретни сделки;“.
6. Създава се т. 13б:
„13б. разрешава чрез изключение по чл. 87а и чл. 90, ал. 2 на операторите на преносни и разпределителни мрежи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхранение на енергия, когато тези съоръжения са напълно интегрирани мрежови компоненти, в случай че са изпълнени следните условия:
а) трети лица след проведена открита, прозрачна и недискриминационна тръжна процедура, подлежаща на преглед и одобрение от комисията, не са получили правото да притежават, разработват, контролират, управляват или експлоатират такива съоръжения или не са могли да предоставят тези услуги на разумна цена и своевременно;
б) тези съоръжения са необходими на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи, за да изпълняват задълженията си за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната и разпределителната система, и не се използват за покупка или продажба на електрическа енергия на пазарите на електрическа енергия;
в) Комисията е оценила необходимостта от такава дерогация и е извършила оценка на тръжната процедура, включително на нейните условия, и е дала разрешение;“.
7. Точка 21 се отменя.
8. Създава се т. 29а:
„29а. одобрява определянето на цени на услуги за достъп до данни на лица, отговарящи на условията по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.), при условие че начисляваните цени на услуги от регулираните субекти, които предоставят услуги, свързани с данни, са разумни и надлежно обосновани;“.
9. Създава се т. 30а:
„30а. контролира плановете на операторите на електроразпределителни мрежи за развитието на разпределителната мрежа и представя в годишния си доклад оценка на необходимите средносрочни и дългосрочни услуги за гъвкавост, планирани инвестиции за следващите пет до десет години, с особен акцент върху основната разпределителна инфраструктура, необходима за присъединяване към мрежата на нови произвеждащи мощности и нови товари, включително точки за зареждане на електрически превозни средства, както и използването на оптимизацията на потреблението, енергийната ефективност, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси, които операторите на разпределителните мрежи използват като алтернатива на разширяването на системата;“.
10. Създава се т. 46:
„46. извършва анализ и оценка на разходите и ползите във връзка с въвеждането на интелигентни измервателни системи въз основа на предоставената информация от операторите на мрежи, както и график за тяхното въвеждане.“
11. Създава се ал. 8:
„(8) Комисията в сътрудничество с регионалните регулаторни органи на региона на действие на системата, където е установен регионален координационен център:
1. одобрява предложението за създаване на регионални координационни центрове;
2. одобрява разходите, свързани с дейностите на регионалните координационни центрове, които се поемат от операторите на преносни мрежи и се вземат предвид при изчисляването на тарифите, при условие че са разумни и целесъобразни;
3. одобрява процеса на съвместно вземане на решения;
4. гарантира, че регионалните координационни центрове разполагат с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, които са необходими за изпълнение на задълженията им и за изпълнението на задачите им по независим и безпристрастен начин;
5. прави предложения съвместно с другите регулаторни органи на региона на действие на системата относно евентуалните допълнителни задачи и допълнителни правомощия, които да бъдат възложени на регионалните координационни центрове от държавите членки на региона на действие на системата;
6. гарантира изпълнението на задълженията по отношение на въпроси от трансграничен характер и идентифицира съвместно с регионалните регулаторни органи случаи на неизпълнение на съответните задължения от страна на регионалните координационни центрове; когато регулаторните органи не са успели да постигнат съгласие в срок 4 месеца след началото на консултациите за целите на съвместно идентифициране на случаи на неизпълнение, въпросът се отнася за решение до Асоциацията на европейските енергийни регулатори;
7. наблюдава осъществяването на координацията на системата и ежегодно докладва на Асоциацията на европейските енергийни регулатори за това;
8. получава информация от регионалните координационни центрове;
9. издава съвместни обвързващи решения относно регионалните координационни центрове.“
§ 7. В чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 след думите „обществения доставчик“ се добавя „на природен газ“.
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1, 6 и 9 се отменят.
2. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през мрежа на която и да е лицензионна територия за разпределение на електрическа енергия.
(9) Операторът на затворена газоразпределителна мрежа прилага цени за достъп и/или за пренос през тази мрежа, които не са по-високи от цените за достъп и/или пренос през мрежа на която и да е лицензионна територия за разпределение на природен газ.“
3. Алинея 10 се отменя.
§ 9. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Комисията определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти.
(2) Регулираната цена на крайните снабдители на електрическа енергия е сумата от постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец, и компонентата по ал. 1.
(3) Битовият краен клиент заплаща цена, представляваща сума от базовата стойност по чл. 21, ал. 1, т. 8в, определена за съответното количество потребена електрическа енергия, и компонентата по ал. 1.“
§ 10. В чл. 36, ал. 3 думите „както и“ се заличават, а след думите „електроразпределителни мрежи“ се добавя „както и условията и редът за определяне на компенсации по чл. 21, ал. 1, т. 8в и на компонента по чл. 30а, ал. 1“.
§ 11. В чл. 36б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършени от енергийно предприятие в качеството му на обществен доставчик за изкупуване на електрическа енергия по дългосрочни договори и по преференциални цени, както и тези, произтичащи от задължението му за изкупуване на електрическа енергия в качеството му на търговец на електрическа енергия, определени с решение на комисията, включително за предходния регулаторен период;“
б) в т. 4 накрая думите „8г“ се заменят с „8д“ и се добавя „и/или от целево предоставени средства от държавния бюджет“;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. за предоставяне на компенсации чрез крайния снабдител, покриващи част от разходите за електрическа енергия на битовите крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение;
6. извършени от крайните снабдители по чл. 94а, ал. 3, определени с решение на комисията.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Плащанията по ал. 1 се извършват от фонда ежемесечно.
(3) Плащания на компенсации се извършват въз основа на:
1. договор, сключен с фонда, съгласно приетата от Министерския съвет програма за предоставяне на компенсации по ал. 1, т. 4, и
2. договор, сключен между фонда и крайните снабдители за компенсациите по ал. 1, т. 5.“
§ 12. В чл. 36д, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 8 накрая се добавя „както и за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 5“.
2. Създават се т. 9 и 10:
„9. вноските по чл. 36м;
10. средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове.“
§ 13. В чл. 36з, ал. 1 след думите „ чл. 36е, ал. 1“ се добавя „и чл. 36м“ и след думите „чл. 36б, ал. 1, т. 4“ се добавя „и 5“.
§ 14. В глава трета, раздел ІV се създават чл. 36л и 36м:
„Чл. 36л. (1) Фондът сключва с краен снабдител договор за компенсиране на разходи за снабдяване с електрическа енергия на битови крайни клиенти по утвърден от управителния съвет на фонда образец.
(2) Компенсация не се изплаща, когато крайният снабдител по ал. 1 има задължения към фонда, като в този случай фондът не дължи лихва за забава.
(3) Фондът не дължи компенсация за количества електрическа енергия, които надвишават тези, за които крайният снабдител дължи цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
(4) Фондът изплаща компенсация за съответния месец, изчислена въз основа на количеството, за което крайният снабдител дължи цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17, и определената от Комисията компенсация по чл. 21, ал 1, т. 8в.
(5) Фондът може да прихваща задълженията си по ал. 4 с подлежащите на възстановяване компенсации и вземанията си по чл. 36м.
(6) Крайните снабдители предоставят информация в изпълнение на договора по ал. 1 по образец, в срок и във формат, определени от управителния съвет на фонда.
(7) Фондът извършва проверка на съответствието на реално фактурираните количества електрическа енергия от крайните снабдители и количествата, до които е извършил плащане по ал. 4, при условия и по ред, предвидени в договорите по ал. 1. В случай че се установи разлика, крайният снабдител възстановява същата на фонда в 10-дневен срок от получаването на уведомление за това.
Чл. 36м. (1) Крайните снабдители дължат ежемесечно вноски във фонда за разликата между приходите от продажба на електрическа енергия без ДДС по цената по чл. 30а, ал. 3 и разходите за доставка на електрическа енергия на битовите крайни клиенти по цената по чл. 30а, ал. 2, когато тази разлика е положителна стойност.
(2) Лицата по ал. 1 до 20-о число на текущия месец:
1. подават във фонда декларация за изчислената вноска за предходния месец;
2. внасят във фонда вноската по ал. 1 за предходния месец.
(3) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.“
§ 15. В чл. 38а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. условията, при които крайните клиенти осъществяват достъпа до данните си или отправят искане за предоставяне на техните данни, като за предоставянето на тези услуги не се начислява допълнително плащане;
10. номер на партидата на крайния клиент и единния идентификационен код за точката на измерване на крайния клиент.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Крайни клиенти, в това число битови, които имат достъп до системи за авансови плащания и изберат този метод за плащане, не трябва да са поставени от системите за авансово плащане в по-неблагоприятно положение спрямо останалите клиенти.“
3. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) Енергийните предприятия – страни по договорите по ал. 1, могат да предлагат на своите потребители на енергийни услуги договори с динамична цена на електрическата енергия, като ги информират за възможностите, разходите и рисковете, свързани с тези договори.
(5) Крайните клиенти, които разполагат с инсталирано интелигентно средство за търговско измерване, могат да сключат договор с динамична цена на електрическа енергия с поне един доставчик.
(6) Енергийните предприятия – страни по договорите по ал. 1, предоставят съответната информация на крайните клиенти, включително за необходимостта от инсталиране на подходящ измервателен уред за електрическа енергия.
(7) Прехвърлянето към договор с динамична цена на електрическа енергия се извършва с изричното съгласие на клиента.“
§ 16. В чл. 38б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. процедурата за смяна на доставчик, включително кода, необходим на крайния клиент за смяната на доставчика, и единния идентификационен код за точката на доставка на крайния клиент, и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;“
б) създават се т. 10 и 11:
„10. алтернативните мерки за изключване от мрежата с предизвестие с разумен срок преди планираното изключване; тези алтернативни мерки не създават допълнителни разходи за клиентите, застрашени от изключване от мрежата, и могат да се отнасят до източници на подкрепа с цел избягване на изключването от мрежата, системи за авансови плащания, енергийни одити, консултантски услуги по енергийни въпроси, алтернативни разплащателни планове, съвети за управление на дълга или мораториуми върху изключването от мрежата;
11. крайната дата на договора.“
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Преди сключването на договор за доставка на електрическа енергия или преди удължаването на вече сключен договор енергийните предприятия по ал. 1 предоставят на потребителите обобщение на основните договорни условия, което е лесно видимо и е формулирано по кратък и ясен начин. Това обобщение включва най-малко информация за общата цена, промоциите, допълнителните услуги, отстъпките и правата на потребителите.
(9) Крайните снабдители и търговците на електрическа енергия предлагат на битовите крайни клиенти възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата енергия – за клиенти с инсталирано интелигентно средство за търговско измерване.“
§ 17. Член 38д се изменя така:
„Чл. 38д. (1) Енергийните предприятия, предоставящи универсална услуга и услуги от обществен интерес, в общите условия за снабдяване с електрическа енергия и ползване на електроразпределителните мрежи и в правилата за работа с потребителите на енергийни услуги определят специални процедури за предоставяне на информация, свързана с потреблението, и за уреждане взаимоотношенията с уязвими клиенти за недопускане на преустановяване на снабдяването им с електрическа енергия.
(2) Определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, включително оценката на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност, се извършват при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.
(3) Компетентните органи за определяне и прилагане на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане на домакинство в положение на енергийна бедност и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия, в рамките на своите правомощия, са министърът на енергетиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството или друг орган, определен с акт на Министерския съвет.
(4) Удостоверяването на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия при прилагането на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане се извършва от компетентния орган по ал. 3, управляващ съответната програма.
(5) Създаването и поддържането на информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия се осъществяват от националната отговорна институция, определена за разработването на Националния социален климатичен план, съгласно Регламент (ЕС) 2023/955 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за създаване на Социален фонд за климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060 (OB, L 130/1 от 16 май 2023 г.) или от друг орган, определен с акт на Министерския съвет. Редът и механизмът за функциониране на информационната система се определят с наредбата по ал. 2.
(6) За целите на определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия на информационната система по ал. 5 се предоставят лични данни, данъчна и осигурителна информация, включително чрез автоматизиран достъп, от други приложими регистри и информационни системи, поддържани от държавните органи и администрации, които са първични администратори на данни.“
§ 18. В чл. 38к ал. 2 се изменя така:
„(2) Търговците и крайните снабдители на електрическа енергия осигуряват информация за платформата по чл. 38и, ал. 1, както и за други платформи за сравнение, опериращи на пазара на електрическа енергия, във фактурите на клиентите или в приложения към тях.“
§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 думите „електрическа енергия или“ се заличават.
2. В ал. 4, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „включително производство на електрическа енергия от граждански енергийни общности и активни клиенти“.
3. В ал. 5 т. 7 се отменя.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Лицензия за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител може да бъде издадена на енергийно предприятие, което отговаря на условията за осъществяване на тази дейност и е лицензиант за дейността търговия с електрическа енергия.“
§ 20. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „на електрическа енергия или“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 2а думите „електрическа енергия или с“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се нова ал. 14:
„(14) Лицензия за разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа се издава и за територия, на която са разположени енергийни обекти с интегрирана дейност.“
5. Досегашната ал. 14 става ал. 15.
§ 21. В чл. 46 ал. 6 се отменя.
§ 22. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думата „срока“ се заменя със „срок, който не може да бъде по-дълъг от една година, както“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Със заповедта по ал. 3 не могат да бъдат налагани допълнителни задължения, които противоречат на чл. 93а, ал. 2, 3 и 5.“
§ 23. В чл. 74м се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. приеме доклада, в който са проучени твърдения за извършено нарушение на чл. 3 и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, а когато докладът съдържа производствена, търговска или друга защитена от закон тайна – и вариант със заличена тайна;“
б) създава се т. 3:
„3. установи, че не е извършено нарушение или че не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3 и/или на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, и прекрати образуваното производство.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите на ал. 2, т. 2 докладът, съответно вариантът на доклада със заличена тайна, се изпраща на проверяваното лице за представяне на становище в определен от комисията срок, но не по-кратък от един месец.“
3. В ал. 6 думата „Комисията“ се заменя с „По искане на комисията“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 2, т. 3 проверяваното лице и лицето по чл. 74а, ал. 1 се уведомяват за прекратяване на образуваното производство.“
§ 24. В чл. 74о, ал. 2, изречение второ думите „чл. 78, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 78, ал. 2 – 4“ и се създава изречение трето: „За констативния протокол се прилагат съответно чл. 80, ал. 2 – 5.“
§ 25. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „отговорностите на оператора на електроразпределителната мрежа за доставката и осигуряването на продукти и услуги, необходими за ефективното, надеждно и сигурно действие на разпределителната мрежа, гарантиращо ефективното участие на всички участници на пазара, включително на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, участниците на пазара, които извършват оптимизация на потреблението, операторите на съоръжения за съхраняване на енергия и участниците на пазара, извършващи агрегиране, техническите изисквания за участие на пазара въз основа на техническите характеристики на пазара и възможностите на всички участници.“
2. В ал. 3 след думата „преобразуване“ се поставя запетая и се добавя „съхранение“.
§ 26. В чл. 87, ал. 2 се създава т. 7:
„7. гарантирането на сигурна, надеждна и ефективна електроенергийна система, включително чрез ползване на услуги за оптимизация на потреблението, както и услуги, предоставяни от оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.“
§ 27. В чл. 90 се създава ал. 3:
„(3) Операторът на електроразпределителната мрежа и на затворена електроразпределителна мрежа няма право да притежава, разработва, управлява или експлоатира зарядни точки за електрически превозни средства, с изключение на случаите, в които операторът на разпределителна мрежа притежава зарядни точки единствено за своя собствена употреба.“
§ 28. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създават се т. 11 – 13:
„11. граждански енергийни общности;
12. независим доставчик на услуги по агрегиране;
13. активни клиенти.“
§ 29. Създава се чл. 92г:
„Чл. 92г. (1) Крайните клиенти, включително битовите, които предлагат оптимизация на потреблението посредством агрегиране, могат да участват с производителите по недискриминационен начин на всички пазари на електрическа енергия.
(2) Операторът на преносна мрежа и операторите на разпределителни мрежи, когато осигуряват спомагателни услуги, третират участниците на пазара, които извършват агрегиране на оптимизацията на потреблението, по недискриминационен начин наред с производителите въз основа на техните технически възможности.
(3) Оптимизацията на потреблението чрез агрегиране се регулира чрез рамка, която съдържа следните елементи:
1. правото на всеки участник на пазара, извършващ агрегиране, в това число независимите доставчици на агрегирани услуги, да навлиза на пазарите на електрическа енергия без съгласието на другите участници на пазара;
2. недискриминационни и прозрачни правила, чрез които се определят ролите и отговорностите на всички електроенергийни предприятия и клиенти;
3. недискриминационни и прозрачни правила и процедури за обмен на данни между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други електроенергийни предприятия, които гарантират лесен достъп до данните при равни и недискриминационни условия, като същевременно защитават търговската информация с чувствителен характер и личните данни на клиентите;
4. финансовата отговорност на участниците на пазара, извършващи агрегиране, за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система, с изключение на случаите, в които те са координатори на балансиращи групи или са делегирали своята отговорност за балансиране;
5. неналагане на неправомерни плащания, санкции или други неправомерни договорни ограничения на крайните клиенти, които имат договор с независими доставчици на агрегирани услуги, от страна на доставчиците им;
6. механизъм за разрешаване на спорове между участниците на пазара, извършващи агрегиране, и други участници на пазара, включително във връзка с отговорността за дисбалансите.
(4) Електроенергийните предприятия или участващите крайни клиенти при оптимизация на потреблението са задължени да изплатят финансова компенсация на други участници на пазара или на лицата, координатори на балансиращи групи на участниците на пазара, ако тези участници на пазара или отговарящи за баланса лица са пряко засегнати от оптимизацията на потреблението.
(5) Финансовата компенсация по ал. 4 не трябва да създава пречки за навлизането на пазара на участници, извършващи агрегиране, нито пречки за гъвкавостта. Финансовата компенсация е строго ограничена до покриване на разходите, направени от доставчиците на участващите клиенти или от координатори на балансиращи групи на доставчика по време на задействането на оптимизацията на потреблението.
(6) Методът за изчисляване на компенсацията по ал. 4 може да отчита ползите, които други участници на пазара извличат от независимите доставчици на агрегирани услуги, като в такъв случай от доставчиците на агрегирани услуги или от участващите клиенти може да се изиска да допринесат към компенсацията, но само ако ползите за всички доставчици, клиенти и координатори на балансиращи групи не превишават направените преки разходи.
(7) Методът за изчисляване на компенсациите по ал. 4 се одобрява от Комисията.
(8) Комисията по предложение на операторите на преносни мрежи и операторите на разпределителни мрежи в тясно сътрудничество с участниците на пазара и крайните клиенти определя техническите изисквания за участие в услугите по оптимизация на потреблението на всички пазари на електрическа енергия въз основа на техническите характеристики на тези пазари и на възможностите за оптимизация на потреблението, като тези изисквания включват участието с обединени товари.“
§ 30. В чл. 93а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост или други подобни споразумения със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, не могат да се сключват. Производители на електрическа енергия от въглища, които са се възползвали от такива договори, не могат да получават нова държавна помощ за подпомагане на производството от въглища.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дългосрочни споразумения за закупуване на електрическа енергия и дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия или други подобни договори със същия или еквивалентен предмет или ефект, включително допълнителни споразумения за продължаване срока на действащи договори, могат да се сключват само за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Производителите на електрическа енергия, с изключение на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, може да сключват споразумения за закупуване на електрическа енергия със срок до две години на организиран борсов пазар.“
§ 31. Член 94 се отменя.
§ 32. В чл. 94а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Крайният снабдител осигурява на битовите крайни клиенти ползване на универсална услуга, за което е длъжен да снабдява с електрическа енергия техните обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик. Това задължение се изпълнява по прозрачен и недискриминационен начин, без да възпрепятства свободния избор на доставчик.“
2. В ал. 2 думите „от обществен интерес по смисъла на този закон“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „Крайният снабдител“ се заменят с „По искане на производител краен снабдител“ и се създава изречение второ: „Крайният снабдител продава изкупената електрическа енергия на организиран борсов пазар.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Електрическата енергия, доставена от краен снабдител на битов краен клиент по цени, определени при условията на чл. 30а, може да се използва само за собствено крайно потребление от съответния битов краен клиент.“
§ 33. В чл. 96а думите „чл. 39, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7, 10 или 13“ се заменят с „чл. 39, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 6, 10 или 13“.
§ 34. В глава девета, раздел V се създава чл. 96б:
„Чл. 96б. (1) Крайните клиенти може да сключват договор за агрегиране без съгласието на доставчика на електрическа енергия.
(2) Агрегаторите предоставят на клиентите подробна информация за условията на договорите.
(3) Клиентите имат право да получават безплатно от доставчиците всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената и продадената електрическа енергия поне веднъж на всеки период на фактуриране.
(4) Доставчикът на електрическа енергия няма право да поставя на крайните клиенти, които снабдява, дискриминационни технически и административни изисквания, процедури или такси въз основа на това, че крайните клиенти са сключили договор за агрегиране.“
§ 35. В чл. 97, ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.
§ 36. Член 98 се отменя.
§ 37. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „възобновяеми източници“ се поставя запетая и се добавя „крайните снабдители на електрическа енергия“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и 3“ се заменят с „от крайните снабдители“.
§ 38. В чл. 102 навсякъде думите „обществения доставчик“ се заличават.
§ 39. В чл. 103 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително инструкциите към тях“;
б) създава се т. 7:
„7. осигурява възможност за предлагане на краткосрочни и дългосрочни продукти, включително продукти със срок на доставка над една година, но не повече от две години.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Операторът на борсовия пазар на електрическа енергия сключва договори с лице, предоставящо клирингови услуги, за гарантиране плащането по сключените сделки.“
§ 40. В чл. 107 думите „Общественият доставчик“ се заличават.
§ 41. В чл. 110, ал. 3 думите „общественият доставчик“ се заличават.
§ 42. В чл. 120 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създават изречения второ и трето: „Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, предоставя на своите клиенти измервателни средства, които точно измерват действителното потребление. Операторите гарантират, че средствата за търговско измерване предоставят възможност на техните клиенти лесно да прочетат показанията, както непосредствено, така и чрез електронен интерфейс, онлайн или чрез друг подходящ интерфейс.“
2. Създават се ал. 11 – 13:
„(11) При липса на системно въвеждане на интелигентни измервателни системи всеки краен клиент има право, като поема свързаните с това разходи, да му бъде инсталирано интелигентно средство на търговско измерване при справедливи, разумни и икономически ефективни условия или, когато е приложимо, неговото съществуващо средство за търговско измерване да бъде модернизирано, така че:
1. да е оборудвано, когато това е технически осъществимо, с функционалните възможности, в съответствие с чл. 67, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за енергийната ефективност, или с минималния набор от функционални възможности, определени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6;
2. да е оперативно съвместим и да може да осъществява желаните връзки с инфраструктурата за измерване на системите за управление на потреблението на енергия на потребителите във време близо до реалното.
(12) При инсталиране на интелигентно средство за търговско измерване крайният клиент задължително получава информация относно:
1. функциите и оперативната съвместимост, които може да поддържа интелигентният измервателен уред, осъществимите услуги и ползите, които могат реално да бъдат извлечени от притежаването на конкретния интелигентен измервателен уред в конкретния момент, както и всякакви свързани с това разходи, които трябва да бъдат понесени от крайния клиент;
2. срока, в който трябва да бъде инсталирано средството за търговско измерване, но не по-късно от 4 месеца след като клиентът отправи искането.
(13) Операторите на преносната и разпределителните мрежи поне веднъж на всеки две години преразглеждат и публикуват на интернет страниците си информация за свързаните с инсталирането на интелигентни измервателни средства разходи, като проследяват тяхното развитие в резултат на технологичните разработки и евентуалните осъвременявания на измервателната система.“
§ 43. В чл. 123, ал. 1 думите „общественият доставчик“ се заличават.
§ 44. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. е търговец;“.
2. В ал. 3 се създават изречения трето и четвърто: „Когато заявителят е български гражданин или българско юридическо лице, в заявлението се посочва ЕГН или ЕИК и обстоятелствата по ал. 2, т. 1 и 8 – 12 се проверяват по служебен път. Физическите и юридическите лица от друга държава – членка на Европейския съюз, или от държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяват обстоятелствата по ал. 2, т. 1 и 8 – 12 с документи от компетентните органи на съответната държава.“
3. В ал. 5 думите „и т. 8 – 12“, както и думите „административни или съдебни“ се заличават.
§ 45. В чл. 153, ал. 5 накрая се добавя „през отоплителния период“.
§ 46. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Общественият доставчик, съответно“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „обществения доставчик, съответно“ се заличават.
§ 47. В чл. 163б, ал. 5 думите „на обществения доставчик, съответно“ се заличават.
§ 48. В чл. 175 се създава ал. 3:
„(3) За гарантиране плащането по сключените сделки операторите на организиран борсов пазар на природен газ сключват договори с лице, предоставящо клирингови услуги.“
§ 49. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1а:
„1а. „Агрегатор“ е физическо или юридическо лице, което осъществява дейности по агрегиране.“
2. Досегашните т. 1а и 1б стават съответно т. 1б и 1в.
3. Създава се нова т. 3:
„3. „Балансиране“ са всички действия и процеси във всички срокове, чрез които операторите на преносни мрежи гарантират непрекъснато поддържане на честотата в системата в предварително определен интервал на устойчивост, в съответствие с размера на резервите, които са необходими с оглед на изискваното качество.“
4. Създават се т. 12в и 12г:
„12в. „Договор за доставка на електрическа енергия“ е договор за доставка на електрическа енергия, който не включва електроенергийни деривати.
12г. „Договор за агрегиране“ е договор между агрегатор и краен клиент.“
5. Създават се т. 13а – 13г:
„13а. „Договор с динамична цена на електрическата енергия“ е договор за доставка на електрическа енергия между доставчик и краен клиент с инсталирана интелигентна измервателна система, който отразява колебанията в цената на спотовите пазари, включително на сегментите ден напред и сегментите в рамките на деня, на интервали, които са най-малко равни на честотата на уреждане на небаланса на пазара.
13б. „Договор за доставка на електрическа енергия с фиксиран срок, на фиксирана цена“ е договор за доставка на електрическа енергия между доставчик и краен клиент, който гарантира едни и същи договорни условия, включително цената, докато в рамките на фиксирана цена може да включва гъвкав елемент, например с колебания на цените при върхово и невърхово натоварване.
13в. „Домакинство“ е лице или лица, които живеят и са регистрирани в едно жилище или част от жилище, имат общ бюджет и общи разходи за потребление на енергия и общи разходи за задоволяване на други потребности.
13г. „Домакинство в положение на енергийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година, по-малък или равен на официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.“
6. Създава се т. 19а:
„19а. „Електроенергиен дериват“ е финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5 – 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, свързан с електрическа енергия.“
7. В т. 23 накрая се добавя „като преместваемите, набивните и монтираните без основи енергийни обекти са обекти на техническата инфраструктура“.
8. В т. 24 след думите „дейностите по производството, преобразуването, преноса, съхранението, разпределението“ се добавя „агрегирането, оптимизация на потреблението“.
9. В т. 24е накрая се добавя „както и мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия между енергийни обекти с интегрирана дейност“.
10. Създава се т. 25а:
„25а. „Енергийни обекти с интегрирана дейност“ са група енергийни обекти, включваща най-малко два обекта за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 5 MW, използващи различни технологии, или най-малко такъв обект и съоръжение за съхранение на електрическа енергия/съоръжение за производство на водород, които обекти не са самостоятелно присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа, а образуват система, целяща оптимално използване на технологичните възможности на съответните обекти и на предоставената преносна способност на мрежата, към която тази система е присъединена.“
11. Създава се т. 27аа:
„27аа. „Информация за фактурирането“ е информацията, предоставена в сметката на крайния клиент, освен искането за плащане.“
12. В т. 28а, буква „а“ думите „в съответната лицензионна територия“ се заличават.
13. В т. 29 след думата „период“ се добавя „до“.
14. Създават се т. 32в и 32г:
„32в. „Малко предприятие“ е предприятие, в което са наети по-малко от 50 души и чийто годишен оборот и/или общо салдо по годишния счетоводен баланс не надхвърля левовата равностойност на 10 милиона евро.
32г. „Микропредприятие“ е предприятие, в което са наети по-малко от 10 души и чийто годишен оборот и/или общо салдо по годишния счетоводен баланс не надхвърля левовата равностойност на 2 милиона евро.“
15. Създава се нова т. 33а:
„33а. „Най-добри налични техники“ във връзка със защитата и сигурността на данните при интелигентното измерване са най-ефективните, напредналите и практически пригодни техники за предоставяне по принцип на основата за спазване на правилата на Европейския съюз за защита на данните и сигурността.“
16. Създава се т. 33б:
„33б. „Напълно интегрирани мрежови компоненти“ са мрежови компоненти, които са интегрирани в преносната или разпределителната мрежа, включително в съоръженията за съхранение, и които се използват единствено с цел гарантиране на сигурна и надеждна работа на преносната или разпределителната мрежа, а не за балансиране или за управление на претоварването.“
17. Досегашната т. 33а става т. 33в и се изменя така:
„33в. „Небитов клиент“ е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди или природен газ за небитови нужди, включително производителите, промишлените клиенти и предприятия, малките и средните предприятия и клиентите на едро.“
18. Създава се т. 33г:
„33г. „Нискоемисионни източници“ са вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия и ядрена енергия.“
19. Създава се т. 34дд:
„34дд. „Оперативна съвместимост“ е способността на две или повече енергийни или комуникационни мрежи, системи, устройства, приложения или компоненти в контекста на интелигентното измерване да взаимодействат, обменят и използват информация с цел изпълнение на изискваните от тях функции.“
20. Създава се нова т. 34е:
„34е. „Оптимизация на потреблението“ е промяна на електрическия товар от страна на крайните клиенти, която се отклонява от тяхната нормална или настояща схема на потребление и която е предприета в отговор на пазарни сигнали, сред които са променящите се във времето цени на електрическа енергия или стимулиращите плащания, или в отговор на приемане на предложение от крайния клиент за продажба на намаляване или увеличаване на търсенето на съответната цена на организиран пазар.“
21. Досегашната т. 34е става т. 34ж.
22. Създават се т. 36б и 36в:
„36б. „Координатор на балансираща група“ е участник на пазара или негов избран представител, отговорен за небалансите му на пазара на електрическа енергия.
36в. „Отоплителен период“ е периодът от време, през който топлинната енергия се потребява и за отопление.“
23. Създава се т. 40а:
„40а. „Пазари на електрическа енергия“ са пазари за електрическа енергия, включително извънборсовите и борсовите пазари на електрическа енергия, пазарите за търговия с електрическа енергия, търгове за капацитет, услуги по балансиране и спомагателни услуги във всички периоди, включително форуърдните пазари, сегмент ден напред и сегмент в рамките на деня.“
24. Създава се т. 41в:
„41в. „Време близо до реалното“ в контекста на интелигентното измерване е кратък период от време, обикновено ограничен до секунди или до периода за уреждане на небаланса.“
25. Досегашните т. 41в и 41г стават съответно т. 41г и 41д.
26. Създава се т. 44а:
„44а. „Претоварване“ е ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия между зони от мрежата, защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци.“
27. Създава се т. 48а:
„48а. „Разполагаем доход на домакинството“ са средствата (доходите), получени от всички членове на домакинството след приспадане на задължителните осигурителни вноски, които са за тяхна сметка, и дължимите данъци върху доходите.“
28. Създават се т. 50а и 50б:
„50а. „Разпределено производство“ е генериране и съхраняване на електрическа енергия от различни малки производствени инсталации, свързани към разпределителната система.
50б. „Регионален координационен център“ е регионален координационен център съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) 2019/943.“
29. Точка 55а се изменя така:
„55а. „Спомагателна услуга“ е:
а) услуга, необходима за достъпа до и експлоатацията на газопреносната мрежа, газоразпределителната мрежа, съоръженията за съхранение на природен газ и/или за втечнен природен газ, включително балансиране на товара, смесване и впръскване на инертни газове с изключение на съоръженията, запазени изключително за операторите на газопреносни мрежи при осъществяване на дейността им;
б) услуга, необходима за функционирането на преносната или разпределителната система на електрическа енергия, включително балансиране, и използвана от оператора на преносна система или от оператора на разпределителна система за управление на напрежението при установен режим за бързо подаване на реактивна енергия; с нея се осигурява способност за инерционно пускане за стабилност на местната мрежа, пускане без външно захранване и за експлоатация на електроенергийни острови, като не се включва управлението на претоварването.“
30. Създава се т. 55б:
„55б. „Споразумения за закупуване на енергия“ са дългосрочни договори, сключени между производители на електрическа енергия с произход от нискоемисионни източници и крайни снабдители и/или търговци, които снабдяват битови крайни клиенти със срок на доставка над една година, но не повече от две години.“
31. Създава се т. 66аа:
„66аа. „Традиционен измервателен уред“ е аналогов или електронен измервателен уред, който не може да предава и получава данни.“
32. Точка 66в се изменя така:
„66в. „Уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия“ е битов клиент, който купува електрическа енергия за битовите нужди на домакинство, на което той е член, и той и/или друг член на домакинството е в критична зависимост от електрическо оборудване поради възраст и/или здравословно състояние и/или получава месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление съгласно Закона за социалното подпомагане.“
33. Създават се т. 66д и 66е:
„66д. „Участник на пазара“ е физическо или юридическо лице, което купува, продава или произвежда електрическа енергия, занимава се с агрегиране или е оператор по оптимизация на потреблението или услуги за съхраняване, включително посредством издаване на нареждания за търговия, на един или повече пазари на електрическа енергия, включително пазари на балансираща енергия.
66е. „Универсална услуга“ е снабдяването с електрическа енергия с определено качество на конкурентни, лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни цени, която не може да бъде отказвана по причини, непосочени в закона.“
34. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.), Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ, L 211/55 от 14 август 2009 г.), Директива 2009/73/ЕО от 13 юли 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.), Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (OB, L 117/1 от 3 май 2019 г.) и изискванията на чл. 2, т. 3 и 7 и чл. 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ, L 307/1 от 28 октомври 2014 г.) и Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (OB, L 158/125 от 14 юни 2019 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до три месеца от влизането му в сила.
§ 51. Цените по чл. 30а във връзка със сделките по чл. 97, ал. 1, т. 4 се прилагат до 31 декември 2025 г.
§ 52. Лицензията за извършване на дейността обществена доставка на електрическа енергия се прекратява.
§ 53. В срок до 30 юни 2024 г. крайните снабдители сключват договор за компенсиране с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ по чл. 36б, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 36б, ал. 1, т. 5.
§ 54. В срок до 1 януари 2025 г. Комисията за енергийно и водно регулиране представя на Европейската комисия доклад за оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците и прехода към пазарно обусловени цени за битови клиенти.
§ 55. В срок до 30 юни 2024 г. действащите към момента на влизането в сила на този закон издадени лицензии за краен снабдител на електрическа енергия се изменят служебно от Комисията, като се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон.
§ 56. Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 6 се прилага по отношение на договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия, сключени от енергийно предприятие – титуляр на лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия, към датата на влизането в сила на този закон.
§ 57. Лицензията по чл. 39, ал. 6, т. 1 се издава на енергийно предприятие – титуляр на лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия, към датата на влизането в сила на този закон, а разпоредбата на чл. 39, ал. 6, т. 2 се прилага за енергийно предприятие – титуляр на лицензия за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител, до датата на влизането в сила на този закон.
§ 58. Издадените до влизането в сила на този закон лицензии по чл. 39, ал. 1, т. 13 запазват своето действие.
§ 59. Енергийно предприятие, титуляр на лицензия за обществена доставка на електрическа енергия, преди влизането в сила на този закон изкупува електрическата енергия по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия в качеството си на търговец на електрическа енергия.
§ 60. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда производството по чл. 30а, ал. 1 за регулаторния период, който започва от 1 юли 2024 г. и въз основа на § 9.
§ 61. Параграф 6, т. 2 относно чл. 21, ал. 1, т. 8, § 9 относно чл. 30а, § 11, т. 1, буква „в“ и т. 2 относно чл. 36б, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 2 и 3, и § 14 относно чл. 36л, ал. 1 се прилагат от 1 юли 2024 г.
§ 62. В срок до 31 май 2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката провеждат информационни и разяснителни кампании за битовите крайни клиенти относно ползите от либерализацията на пазара, възможностите за избор на краен доставчик и възможностите за компенсиране на цените на битовите крайни клиенти.
§ 63. В Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт (ДВ, бр. 7 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 се създава изречение трето: „В случай че не е подадена декларация, председателят на фонда установява с акт вземането, което подлежи на предварително изпълнение.“
2. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Министерството на труда и социалната политика е компетентният орган за изплащане на финансовата подкрепа по ал. 1. Министерството на труда и социалната политика извършва плащания до размера на преведените му от фонда вноски, събрани по закона.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
3. Параграф 2 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. (1) До 31 октомври 2023 г. Министерският съвет одобрява програмите за финансова подкрепа, условията и реда за предоставяне на средствата за подкрепа, както и лицата, които имат право на подпомагане съгласно чл. 8, ал. 1 и 2.
(2) Ежемесечно до края на съответния месец фондът предоставя информация на министъра на икономиката и индустрията за събраните вноски за предходния месец.“
§ 64. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г., бр. 12, 42, 52, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 8, 54, 66, 82 и 86 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1, т. 15 думите „лица, за които няма изискване да са получили лицензия по Закона за енергетиката“ се заменят с „производители с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW“.
2. В чл. 24, ал. 2, т. 3 думите „лица, получили лиценз за производство на електрическа енергия, издаден по реда на Закона за енергетиката“ се заменят с „производители с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW“.
§ 65. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 19 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 84 от 2023 г.) чл. 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на енергетиката, подпомагани от министрите по чл. 4, ал. 1, разработват Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 328/1 от 21 декември 2018 г.).
(2) Министърът на околната среда и водите, подпомаган от министрите по чл. 4, ал. 1, изготвя актуализации и доклади за напредъка на плана по ал. 1.“
§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 3, т. 1, буква „в“, § 5, § 6, т. 1, 3, т. 5 относно т. 8е и 8к и т. 7, § 7, § 8, т. 1, § 11, т. 1, буква „а“, § 12, т. 1 и т. 2 относно т. 9, § 13, § 14 относно чл. 36л, ал. 2 – 7 и чл. 36м, § 19, т. 1, 3 и 4, § 20, § 28, т. 1, § 30, т. 1 – 3, § 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 52 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2024 г.;
2. параграф 39, т. 2 и § 48, които влизат в сила от 31 декември 2025 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 5 октомври 2023 г. и на 10 ноември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8207