Министерски съвет
брой: 95, от дата 14.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.43


Решение № 789 от 8 ноември 2023 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация

 

РЕШЕНИЕ № 789 ОТ 8 НОЕМВРИ 2023 Г.
за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Студентски, ж.к. „Малинова долина“, бл. 27, вх. Д, ет. 6, ап. 83, регистрирано по ф.д. № 619/2009 г. по описа на Софийския градски съд, том 353, ЕФН 2109006199, ЕИК 175804952, за национално представителна организация за хора с увреждания за срок 4 години считано от 7 ноември 2023 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8146