Министерство на земеделието и храните
брой: 93, от дата 7.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
(ДВ, бр. 80 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 буква „ж“ се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 2, т. 1 думите „вкл. машини и прикачен инвентар“ се заличават.
§ 3. В чл. 10, ал. 11 изречение второ се заличава.
§ 4. В чл. 18, ал. 8 думите „както и пределните цени по дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ съгласно приложение № 1“ се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 част „Пределни цени за дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ и част „Допустим брой машини/машинни агрегати според размера на стопанството“ се отменят.
Предходни и заключителни разпоредби
§ 6. Приемът по чл. 5, ал. 1 през 2023 г. е до 30 ноември 2023 г.
§ 7. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56 и 80 от 2023 г. ) в заключителните разпоредби се създава § 5:
„§ 5. За кампания 2023 г. ал. 1 на чл. 83 не се прилага.“
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Вътев
8057