Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 93, от дата 7.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение на Наредба № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
(обн., ДВ, бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2020 г.)
§ 1. Изменя се приложението към член единствен, което се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно Протокол № 572 от 26.10.2023 г.
Председател: Силвия Терезова
7991