Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН – София   София
брой: 89, от дата 24.10.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.43


Конкурс за главен асистент

 

485. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, за нуждите на направление „Материали за енергия“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая № 202, тел. 02/979 27 55.
7802