Министерство на здравеопазването
брой: 88, от дата 20.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.55


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
(обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 75 и 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г., бр. 8 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 49 от 2020 г., бр. 33 и 76 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава 8 „Процедури на сърдечно-съдовата система (блокове 600-777)“, в блок „666 Други процедури на други места в сърцето“ след ред „38653-00 Други интраторакални процедури на сърцето с кардиопулмонален байпас“ се създава ред „38651-00 Биопсия от нативна клапа или клапна протеза“.
2. В глава 19 „Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани другаде (блокове 1820-1922)“:
а) в блок „1835 Други диагностични очни тестове, измервания или изследвания“ след ред „11207-00 Ултразвукова биомикроскопия“ се създава ред „11207-01 Светлинна биомикроскопия“;
б) в блок „1857 Други сърдечно-съдови диагностични тестове, измервания или изследвания“ преди ред „11615-00 Измерване на дигитална температура“ се създава ред „11613-00 Отдалечено проследяване на сърдечно имплантируемо електронно устройство“;
в) в блок „1926 Микробиологични изследвания“ след ред „91903-06 Серологично изследване за Bordetella pertussis“ се създава ред „91903-11 Серологично изследване за Francisella tularensi (Туларемия)“;
г) в блок „1930 Имунологични изследвания“:
аа) след ред „91924-10 Изследване на анти сахаромицетни антитела anti ASCA“ се създава ред „91924-12 Изследване на анти – dsDNA антитела“;
аб) ред „91904-06 Изследване на антифосфолипидни антитела“ се заличава;
ав) след ред „91905-04 Изследване на хуморален имунитет Ig G и/или A, и/или М, и/или E, и/или Ig субкласове и/или криоглобулини“ се създават редове
„91904-15 Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – IgG клас
91904-16 Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – IgM клас“;
аг) след ред „91915-01 Имуноцитохимично изследване на биоптат“ се създава ред „91915-02 Изследване на антитела срещу тъканна трансглутаминаза (anti-tTGA)“;
д) в блок „1934 Други лабораторни изследвания“:
аа) след ред „91911-01 Изследване на МВ фракция на креатинкиназа“ се създава ред „91911-05 Изследване на сърдечен тропонин“;
аб) след ред „92182-07 Общо изследване на ликвор. Изследване на ликвор за белтък, клетки, ксантохромия, захар и електролити“ се създава ред „92193-00 Изследване на витамин D“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 3. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър: Христо Хинков
7743