Министерство на здравеопазването
брой: 88, от дата 20.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.54


Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56, 95 и 103 от 2012 г., бр. 13 от 2014 г., бр. 4 и 73 от 2018 г., бр. 26 от 2019 г.; изм. с Решение № 6537 на Върховния административен съд от 2022 г. – бр. 100 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено- и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI, с поне два от следните параметри съгласно последните публикувани критерии на Световната здравна организация, когато изследваният материал е получен чрез еякулация:
аа) обем на еякулата < 1,3 ml;
бб) общ брой на сперматозоидите в еякулата < 35 милиона;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 29 % (grade 1 – 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 3,9 %;
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;“.
§ 2. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „5000 лв.“ се заменят с „6000 лв.“;
б) в буква „б“ думите „500 лв.“ се заменят с „600 лв.“.
2. В т. 5 думите „5000 лв.“ се заменят с „6000 лв.“.
3. Навсякъде в т. 6 думите „2500 лв.“ се заменят с „3000 лв.“.
§ 3. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „5000 лв.“ се заменят с „6000 лв.“;
б) в буква „б“ думите „500 лв.“ се заменят с „600 лв.“.
2. В т. 5 думите „5000 лв.“ се заменят с „6000 лв.“.
3. Навсякъде в т. 6 думите „2500 лв.“ се заменят с „3000 лв.“.
§ 4. В приложение № 4 към чл. 31, ал. 1, т. 6 думите „5000 лв. (пет хиляди лева) при трансфер на свежи ембриони и 500 лв. (петстотин лева) при трансфер на размразени ембриони“ се заменят с „6000 лв. (шест хиляди лева) при трансфер на свежи ембриони и 600 лв. (шестстотин лева) при трансфер на размразени ембриони“.
§ 5. В приложение № 6а към чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „2500 лв. (две хиляди и петстотин лева)“ се заменят с „3000 лв. (три хиляди лева)“.
Преходни разпоредби
§ 6. Издадените заповеди за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция до влизане в сила на този правилник, по които не е стартирала процедура по асистирана репродукция в лечебните заведения, се заплащат до размера на средствата, посочен в този правилник.
§ 7. Заявленията за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция, които са подадени до влизане в сила на този правилник и по които не са издадени заповеди за одобряване, се разглеждат съгласно този правилник.
§ 8. Подадените до 31 декември 2023 г. заявления за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция могат да бъдат разглеждани и съгласно параметрите по досегашния чл. 26, ал. 1, т. 2.
Министър: Христо Хинков
7727