Министерски съвет
брой: 87, от дата 17.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2023 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2024 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 933 лв. и на минималната часова работна заплата 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., и бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г., бр. 102 от 2021 г., бр. 25, 36 и 99 от 2022 г. и бр. 1 и 58 от 2023 г.) думите „780 лв. от 1 януари 2023 г.“ се заменят с „933 лв. от 1 януари 2024 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 70 от 2022 г. и бр. 1 и 81 от 2023 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата „780“, „790“, „800“, „810“, „820“, „830“, „840“, „850“, „860“, „870“, „880“, „900“, „910“ и „930“ се заменят с „933“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2024 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителните мерки по чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, чл. 36a, чл. 41, чл. 41а, чл. 46, чл. 50, чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55в, чл. 55г и чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица по Програма „Старт на кариерата“ и за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво съгласно НКПД 2011 г. е определено като завършена степен на висше образование по Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Национална програма „Мелпомена“ и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, се определя от 1 януари 2024 г. в размер 933 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 5,58 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7689