Народно събрание
брой: 87, от дата 17.10.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

 

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., приет от 49-ото Народно събрание на 6 октомври 2023 г.
Издаден в София на 12 октомври 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
(ДВ, бр. 66 от 2023 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 15:
а) в текста преди т. 1 думата „методики“ се заменя с „методика“;
б) точка 1 се отменя.
2. Създава се § 15а:
„§ 15а. (1) В срок 1 февруари 2024 г. надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема методика по чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване.
(2) От 1 февруари 2024 г. Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствените продукти по цена, равна на цената, определена по реда на чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 октомври 2023 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 6 октомври 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
7582