Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София   София
брой: 87, от дата 17.10.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.61


Конкурси за професор и доцент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Населението на Балканите през Античността и Средновековието в интердисциплинарни и дигитални изследвания), за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един; доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Византийско-славянски книжовни контакти през Средновековието), за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
7579