Министерски съвет
брой: 85, от дата 10.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.55


Постановление № 185 от 5 октомври 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването,
приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.

(обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; попр., бр. 30 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2019 г., бр. 99 от 2020 г., бр. 63 от 2021 г. и бр. 36 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, т. 30 предлогът „към“ се заменя с „по бюджета на“.
§ 2. В чл. 12, т. 3 след думата „бюджет“ се добавя „по бюджета на министерството“.
§ 3. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 13 дирекции, звено „Вътрешен одит“, звено „Сигурност на информацията“ и Инспекторат.“
§ 4. Навсякъде в чл. 22 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 5. В чл. 24, ал. 2 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 6. В глава трета, в наименованието на раздел VI думите „и защита на данните“ се заличават.
§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „и защита на данните“ се заличават;
б) в т. 8 след думата „бюджет“ се добавя „по бюджета на министерството“;
в) точки 9 – 16 се отменят.
2. В ал. 2 думите „и защита на данните“ се заличават.
§ 8. В чл. 27, т. 4 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“;
б) в т. 5 думата „изменянето“ се заменя с „изменението“;
в) в т. 6 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. анализира и проектира длъжностите в министерството; координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в министерството;“
д) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. изготвя проекта на годишен план за обучение и организира и координира обучението на служителите в министерството;
12. провежда начален и периодичен инструктаж; организира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;“
е) точка 15 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 10. В чл. 29, т. 8 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. анализира правните аспекти при прилагането на нормативни актове в областта на здравеопазването и предлага изменение и систематизиране на нормативната уредба;“.
2. В т. 4 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
3. В т. 9 думата „съгласува“ се заменя с „изготвя“.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 20 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
2. Точка 24 се изменя така:
„24. осъществява дейности по процедури за обществени поръчки, инициирани, организирани или проведени от Европейската комисия, и подпомага от правна страна осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените споразумения и договори съвместно с компетентните административни звена;“.
3. Създава се т. 26:
„26. съгласува проектите на договори по чл. 40, т. 24 за съответствието им със Закона за обществените поръчки.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите;“.
2. Точки 7 – 9 се изменят така:
„7. дирекция „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“;
8. дирекция „Здравно-информационни системи“;
9. дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността;“.
3. Точка 10 се отменя.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „репродуктивно здраве“ се добавя „майчино здраве“ и се поставя запетая.
2. В т. 40 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 15. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“:“.
2. Точки 28 и 29 се изменят така:
„28. подпомага министъра и главния държавен здравен инспектор и администрира достъпа на органите на държавния здравен контрол до Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (OB, L 342/59 от 22 декември 2009 г.);
29. подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, които са свързани със защита на здравните права на гражданите, в т.ч. на пациентите;“.
3. В т. 38 след думите „туберкулоза и СПИ“ се поставя запетая и се добавя „Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите“.
§ 16. В чл. 37, в т. 3, 5 и 8 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 6 думите „планира, организира и координира дейности във връзка с подготовката“ се заменят с „планира подготовката“.
3. В т. 7 думите „оперативните програми“ се заменят с „програмите, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори“.
4. В т. 8 думите „координира действията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра“ се заменят с „подпомага действията на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството“.
5. Създават се нови т. 10 и 11:
„10. отговаря за изпълнението на инвестициите, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, в Националния план за възстановяване и устойчивост;
11. координира с компетентните дирекции в министерството и други външни институции реализирането на процедурите по изпълнение на реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, които са отговорност на министерството;“.
6. Създават се т. 12 – 14:
„12. организира, координира и съгласува разработването на стратегически документи, които подпомагат изпълнението на проекти и програми в областта на здравеопазването;
13. осъществява взаимодействие с институциите, които имат пряко участие при разработването на стратегически документи и планове за тяхното реализиране в изпълнение на международни програми;
14. организира отчитането по изпълнението на мерките, описани в стратегическите документи във връзка с финализиране етапите на проектите;“.
7. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 15 и 16.
§ 18. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Здравно-информационни системи“:“.
2. В т. 1, 5, 7 и 10 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
3. Създават се т. 23 – 33:
„23. планира, организира, координира и отговаря за възлагането на дейностите по системна интеграция;
24. подготвя проекти на договори за възлагане на дейности по системна интеграция на „Информационно обслужване“ – АД, въз основа на анализ на нуждите на ползвателите и оценка на целесъобразността на предлаганите от системния интегратор технологични решения;
25. организира сключването на договорите за възлагане на дейности по системна интеграция и осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на сключените договори;
26. изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва в операциите по обработване, и съответните одити;
в) при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
27. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и комуникационните технологии;
28. поддържа опис на всички информационни активи на министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;
29. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;
30. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;
31. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в министерството;
32. изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“;
33. изпълнява функциите на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор „Здравеопазване“.“
§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Търговски дружества и собственост“ се заменят с „Публични предприятия и управление на собствеността“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. подпомага дейността на министъра при даване на становища, разрешения или одобрения в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на публичните предприятия, по въпроси, предоставени в негова компетентност;“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява дейностите, свързани с възлагане на управлението на държавните търговски дружества – провеждане на конкурси, изготвяне на договори за възлагане на управлението и др.;“.
4. В т. 10 думите „от страна на едноличните търговските“ се заменят с „в едноличните търговски“.
5. Точка 11 се отменя.
6. Точки 12 – 14 се изменят така:
„12. анализира разходите/приходите в търговските дружества с държавно участие в капитала към министъра и проследява и анализира информацията, свързана с просрочените задължения на търговските дружества с държавно участие в капитала; събира, обобщава и публикува на електронната страница на министерството основни финансови и медико-статистически показатели на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ;
13. проучва нуждите на министерството и структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната програма на министерството за осъществяване на здравната реформа;
14. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на министерството, второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и държавните лечебни заведения – търговски дружества, и ги предлага за одобряване от министъра след съгласуване с дирекция „Бюджет и финанси;“.
7. Точки 17 и 18 се изменят така:
„17. осъществява контрол по усвояването на целеви субсидии за капиталови разходи, предоставени на държавни лечебни заведения – търговски дружества;
18. поддържа база данни за закупената с целеви средства от държавния бюджет в държавните лечебни заведения – търговски дружества, медицинска апаратура, като изисква регулярна информация за това от техните ръководители;“.
8. В т. 19 думите „към министъра и на“ се заменят с „по бюджета на министерството и на държавните“.
9. В т. 24 думите „изготвя и“ се заличават.
§ 20. Член 42 се отменя.
§ 21. Приложението към чл. 19, ал. 3 се изменя така:
„Приложение към чл. 19, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена
в Министерството на здравеопазването – 302 щатни бройки

Политически кабинет
8
Главен секретар
1
Главен държавен здравен инспектор на Република България
1
Инспекторат
10
Звено „Вътрешен одит“
11
Звено „Сигурност на информацията“
2
Финансови контрольори
2
Обща администрация
79
в т.ч.
 
Дирекция „Канцелария и административно обслужване“
14
Дирекция „Човешки ресурси“
11
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
9
Дирекция „Правна“
17
Дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“
28
Специализирана администрация
188
в т.ч.
 
Дирекция „Лечебни дейности“
38
Дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“
31
Дирекция „Лекарствена политика“
23
Дирекция „Бюджет и финанси“
26
Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“
11
Дирекция „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“
26
Дирекция „Здравно-информационни системи“
13
Дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“
20“

Заключителна разпоредба
§ 22. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г., бр. 26, 54 и 97 от 2019 г., бр. 6 и 12 от 2020 г. и бр. 10 от 2021 г.), в чл. 2, ал. 2 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на министерството“.
За министър-председател: Мария Габриел
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7525