Министерски съвет
брой: 85, от дата 10.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.52


Постановление № 184 от 4 октомври 2023 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2023 Г.
за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 6 и 88 от 2018 г., бр. 41 и 83 от 2019 г., бр. 81 от 2020 г., бр. 50 от 2021 г. и бр. 9 и 85 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се правят следните допълнения:
1. След ред

-
Алфа-пиролидинохексанофенон
(алфа-PHP)
(PV-7)
(α-PHP)
1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-он

се създава ред:

-
Алфа-пиролидин
изохексафенон
Алфа-PiHP
(α-PiHP)
4-метил-2-(пиролидин-1-ил))1-фенилпентан-1-он

2. След ред

-
Ек Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин
3 β-Хидрокситропан-2 β-карбоксилова киселина

 
се създава ред:

-
Етазен
(Етодезнитазен)
N,N-диетил-2-[(4-етоксифенил)метил]-1H-бензимидазол-1-етанамин

3. След ред

-
Еткатинон
2-етиламино-1-фенил-пропан-1-он

се създава ред:

-
Етонитазепин
(N-пиролидин етонитазен)
2-[(4-етоксифенил)метил]-5-нитро-1-(2-пиролидин-1-илетил)-1H-бензимидазол

4. След ред

-
Метамфетамин
N-метил-1-фенилпропан-2-амин

се създава ред:

-
2-метил-AP-237
(2-MAP)
1-[2-метил-4-(3-фенил-2-пропен-1-ил)-1-пиперазинил-1-бутанон

5. След ред

-
1-пентил-3-(1-нафтоил) индол
(JWH-018)
(Нафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон

се създава ред:

-
Протонитазен
N,N-диетил-5-нитро-2-[(4-пропоксифенил)метил]-1-H-бензимидазол-1-етанамин

6. След ред

-
Хашишово масло
-

се създава ред:
 

-
Хексахидроканабинол
(HHC)
6,6,9-триметил-3-пентил-6а,7,8,9,10,10а-хексахидробенз[c]хромен-1-ол

§ 2. В приложение № 3 към чл. 3, т. 3 след ред:

Празепам
-
7-Хлор-1-циклопропилметил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

се създава ред:

Ремимазолам
-
Meтил 3-{(4S)-8-бромо-1-метил-6-(пиридин-2-ил)-4H-имидазо[1,2-a][1,4]бензодиазепин-4-ил}пропаноат

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Дейностите с произведените, внесени и пуснати на пазара лекарствени продукти, съдържащи веществото „Ремимазолам“, неотговарящи на изискванията за маркировка в съответствие с чл. 68, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, могат да се извършват до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 март 2024 г.
§ 4. След изтичането на срока по § 3 лекарствените продукти се унищожават по реда на наредбата по чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§ 5. В приложение № 1 към член единствен, т. 1 от Постановление № 23 от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.) се правят следните допълнения:
1. След ред

25
-
Алфа-пиролидинохексанофенон
(алфа-PHP)
(PV-7)
(алфа-PHP)
1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)
хексан-1-он
40
8000

се създава ред:

25а
-
Алфа-пиролидин
изохексафенон
Алфа-PiHP
(α-PiHP)
4-метил-2-(пиролидин-1-ил)
1-фенилпентан-1-он
40
8000

2. След ред

76
-
Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин
3 ?-Хидрокситропан-2 ?-карбоксилова киселина
50
12000

се създава ред:

76а
-
Етазен
(Етодезнитазен)
N,N-диетил-2-[(4-етоксифенил)метил]-1H-бензимидазол-1-етанамин
120
24000

3.След ред

83
-
Еткатинон
2-етиламино-1-фенил-пропан-1-он
40
12000

се създава ред:

83а
-
Етонитазепин
(N-пиролидин етонитазен)
2-[(4-етоксифенил)метил]-5-нитро-1-(2-пиролидин-1-илетил)-1H-бензимидазол
120
24000

4. След ред

117
-
Метамфетамин
N-метил-1-фенилпропан-2-амин
70
24000

се създава ред:

117а
-
2-метил-AP-237
(2-MAP)
1-[2-метил-4-(3-фенил-2-пропен-1-ил)-1-пиперазинил-1-бутанон
120
24000

5. След ред

168
-
1-пентил-3-(1-нафтоил)
индол
(JWH-018)
(Нафтален-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
30
12000

се създава ред:

168а
-
Протонитазен
N,N-диетил-5-нитро-2-[(4-пропоксифенил)метил]-1-H-бензимидазол-
1-етанамин
120
24000

6. След ред

208
-
Хашишово масло
-
20
16000

се създава ред:
 „

208а
-
Хексахидроканабинол
(HHC)
6,6,9-триметил-3-пентил-6а,7,8,9,10,10а-хексахидробенз[c]хромен-1-ол
40
12000

Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7510