Министерски съвет
брой: 85, от дата 10.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 178 от 4 октомври 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер 134 151 000 лв. за закупуване на ваксини срещу COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ за закупуване на ваксини срещу COVID-19 по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и чл. 3 от Постановление № 87 на Министерския съвет от 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
7504