Народно събрание
брой: 86, от дата 13.10.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

 

УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, приет от 49-ото Народно събрание на 29 септември 2023 г.
Издаден в София на 11 октомври 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
(обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41 и 65 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г., бр. 42 и 102 от 2022 г. и бр. 11 и 54 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. биогаз и зелен водород;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта;“
б) в т. 3 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
в) в т. 5 думите „газ от възобновяеми източници, както и на производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и на производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
б) в т. 2 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
в) в т. 3 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
г) в т. 4 думите „регулиращи и акумулиращи съоръжения“ се заменят с „регулиращи съоръжения и съоръжения за съхранение“;
д) в т. 8 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. приема План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия;“.
3. В т. 3 накрая се добавя „като при дългосрочното им планиране се вземат предвид резултатите от оценката по чл. 4, ал. 2, т. 1“.
§ 4. В чл. 3а думите „на биогорива от ново поколение“ се заменят с „и потреблението на биогорива, течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изготвя оценка за ефективността на схемите за подпомагане за електрическа енергия от възобновяеми източници и тяхното въздействие върху различните групи потребители и върху инвестициите;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. е администратор на държавна помощ, предоставяна по реда на този закон, доколкото в друг закон не е предвидено друго;“
в) в т. 9 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
г) в т. 11 думите „и биогоривата“ се заличават;
д) създава се нова т. 12:
„12. одобрява оценките по чл. 18а, ал. 5 и чл. 18б, ал. 4, изготвени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие;“
е) досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 13, 14, 15 и 16.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Оценката по ал. 2, т. 1 се изготвя най-малко веднъж на всеки 5 години, като включва и оценка на въздействието на евентуалните промени на схемите за подпомагане, като министърът на енергетиката предприема действия за включването й в съответната актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България и докладите за напредъка съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 328/1 от 21 декември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1999“.“
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на земеделието и храните в изпълнение на правомощията си по този закон:
1. разработват и прилагат механизъм за надеждно и независимо одитиране на подаваната информация от икономическите оператори по чл. 40 относно изпълнение на изискванията на критериите за устойчивост и критериите за намаление на емисиите на парникови газове съгласно изискванията по чл. 37, ал. 16 на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива;
2. организират създаването и актуализирането на списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с критериите за устойчивост и критериите за намаление на емисиите на парникови газове;
3. организират подаването на информация за сделките и за критериите за устойчивост на газообразните и течните горива от биомаса, използвани в транспорта, включително за техните емисии на парникови газове в рамките на цялостния им жизнен цикъл.
(2) Министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на земеделието и храните разработват План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.
(3) Разработването на плана по ал. 2 се извършва при отчитане на:
1. националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и с планираните инсталирани мощности за производство на електрическа енергия, определени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България;
2. потенциала за производство на електрическа енергия от вятърна енергия в съответните зони;
3. прогнозираното потребление на електрическа енергия в страната;
4. планираното в 10-годишния план по чл. 81г от Закона за енергетиката развитие на електропреносната мрежа и плановете по чл. 90 от същия закон за развитие на електроразпределителните мрежи, включително на съоръжения за съхранение на енергия;
5. екологичната чувствителност на съответната зона, включително и въздействието й върху съседни защитени зони и територии, защитени природни местообитания и местообитания на защитени видове и природни територии с висока консервационна стойност.
(4) При определянето на зоните в плана по ал. 2 се разглеждат с приоритет изкуствени и застроени площи, като покриви на сгради, площи със съществуваща транспортна инфраструктура, зони за паркиране, площадки за отпадъци, промишлени зони, индустриални паркове, кариери, изкуствени водни басейни и резервоари, урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), нарушени терени, включително насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, както и земи с влошено качество, които не може да се използват в селското стопанство.
(5) В плана по ал. 2 се определят зоните, в които производството на електрическа енергия не се очаква да има значително въздействие върху околната среда с оглед на особеностите на зоната, като се:
1. използват всички подходящи инструменти и бази данни, за да се определят зоните, включително картографиране на чувствителните области за дивата флора и фауна;
2. изключват защитени зони и защитени територии от Националната екологична мрежа, установените миграционни маршрути на птици, горски и трайно затревени територии, както и други зони, които се определят с помощта на карти на чувствителните области, с изключение на изкуствените и застроени площи, разположени в тези зони, като покриви на сгради, паркинги или транспортна инфраструктура;
3. изключват морските територии, в които производството на електрическа енергия от възобновяеми източници би оказало негативно въздействие върху стопанския риболов по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.
(6) В плана по ал. 2 се определят правила за зоните, включително относно ефективните смекчаващи мерки, които трябва да бъдат предприети при изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съвместно със съоръжения за съхранение на енергия, както и съоръжения за присъединяването им към електрическата мрежа, за да се избегнат или, когато това не е възможно, значително да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда. Нововъведените мерки за смекчаване трябва да предотвратяват в най-голяма степен възможно убиване или безпокойство на екземпляри от защитените видове от приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие, като мерките трябва да бъдат тествани и подложени на мониторинг по отношение на тяхната ефективност, включително чрез изпълнение на пилотни проекти за тестване на ефективността и въздействието им, и незабавно да се предприемат необходимите действия при установяване на неефективност на мерките за смекчаване, дори и когато са били обект на предварително тестване.
(7) Планът по ал. 2 подлежи на екологична оценка в съответствие с чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимост по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
(8) Всички необходими административни разрешения, свързани с предвидените изисквания за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обектите за производство на енергия от възобновяеми източници, както и за изграждане, разширение и реконструкция на съоръжения за присъединяването им към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа в определените с плана по ал. 2 зони, се издават в срок до една година.
(9) В срока по ал. 8 се включва и срокът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения съгласно чл. 92 от Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
(10) Разработването на плана по ал. 2 и неговото приемане не изключват развитие на проекти извън териториите, включени в плана, при спазване на приложимото законодателство.“
§ 7. В чл. 5а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 накрая се добавя „и храните“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието и храните предоставя информацията и анализа по ал. 1 на министъра на енергетиката във връзка с актуализирането на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.“
§ 8. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Министърът на околната среда и водите може да представи на Европейската комисия доклади, включващи информация относно типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини в териториалните единици на страната, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици или на подниво от NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ, L 154/1 от 21 юни 2003 г.). В доклада се описват методът и източниците на данни, използвани за изчисляване на нивата на емисиите, като методът трябва да отчита характеристиките на почвите, климата и очакваните добиви на суровини.“
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „по-малка от 500 kW“ се заменят с „до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. осъществява контрол за изпълнението на задълженията на операторите на преносната и разпределителните мрежи да разходват средствата по чл. 29, ал. 1 единствено за покриване на разходите по чл. 29, ал. 4;“
в) в т. 4 накрая се добавя „и за спазването на сроковете по процедурите за присъединяване“;
г) създава се нова т. 6:
„6. изготвя оценка на регулаторните и административните препятствия пред дългосрочните споразумения за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници и предприема мерки за отстраняване на неоснователните препятствия и за улесняване изпълнението на подобни споразумения;“
д) в т. 7 абревиатурата „НПДЕВИ“ се заменя с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Оценката по ал. 1, т. 6 се предоставя на министъра на енергетиката, който предприема действия за включването й в актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България и в докладите за напредъка съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999.“
§ 10. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „НПДЕВИ в сътрудничество с органите на изпълнителната власт, включително с кметовете на общини“ се заменят с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“;
б) в т. 3 думите „мерките, включени в НПДЕВИ“ се заменят с „мерките за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, включени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“, а думите „и биогорива“ се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. организира и поддържа членството на агенцията в Асоциацията на издаващите органи;“
г) в т. 5 абревиатурата „НПДЕВИ“ се заменя с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“;
д) в т. 6 думите „и поддържането на системата от кметовете на общини“ се заличават;
е) в т. 8 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „биогаз и зелен водород“;
ж) в т. 10 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
з) в т. 11 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
и) в т. 15 думите „газ от възобновяеми източници и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогорива, биогаз, зелен водород и енергия от възобновяеми източници в транспорта, както и на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
к) създава се нова т. 16:
„16. изготвя наръчник за процедурите при изграждането или реконструкцията на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, този закон, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, публикува го на интернет страницата на АУЕР и го предоставя на кметовете на общини;“
л) създава се т. 17:
„17. изготвя оценките по чл. 18а, ал. 5 и чл. 18б, ал. 4 и ги представя за одобрение на министъра на енергетиката;“
м) досегашната т. 16 става т. 18.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Органите по чл. 148, съответно по чл. 177 от Закона за устройство на територията, операторите на електрическите мрежи, крайните клиенти по чл. 25а и КЕВР предоставят на изпълнителния директор на АУЕР информация за издадени разрешения за строеж по Закона за устройство на територията, съответно за въведените в експлоатация обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и издадените разрешения за започване осъществяването на лицензионна дейност по Закона за енергетиката на всяко тримесечие.
(4) Изпълнителният директор на АУЕР публикува на интернет страницата на агенцията информацията по ал. 3.“
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, производството и потреблението на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
2. В т. 2 думите „газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта, производството и потреблението на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
§ 12. В чл. 9 думите „и краткосрочни“ и „и биогорива“ се заличават.
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, които включват:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. анализ на възможностите за изграждане на геотермални системи за отопление и/или охлаждане на сгради – общинска собственост;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт, както и на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта;“
г) в т. 7 думите „газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
д) в т. 10 думите „газ от възобновяеми източници, биогорива“ се заменят с „биогаз, зелен водород“.
2. В ал. 2 думите „а краткосрочните програми – за срок три години“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в т. 5 думите „включително предоставя налична информация и документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4“ се заличават;
б) създава се т. 6:
„6. предоставя информация на изпълнителния директор на АУЕР за въведените в експлоатация инсталации за производство на електрическа енергия на крайни клиенти по чл. 18а.“
§ 14. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „предвиждат“ се добавя „и прилагат“, а думите „когато това е целесъобразно“ се заличават.
2. Създава се т. 7:
 „7. да предоставят информация относно необходимите процедури и тяхната последователност, включително приложимите срокове и необходимите документи.“
§ 15. В наименованието на глава трета думите „НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“ се заменят с „НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“.
§ 16. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така: „Национална цел за енергията от възобновяеми източници“.
§ 17. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта през 2030 г. се определят в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.
(2) От 1 януари 2021 г. делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия трябва да е не по-малко от 16 на сто от брутното крайно потребление на енергия.
(3) За изпълнението на националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия се определят цели за дял на енергията от възобновяеми източници в сектор електрическа енергия, сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане и в сектор транспорт.
(4) Когато делът на енергията от възобновяеми източници е по-малко от 16 на сто от брутното крайно потребление на енергия, измерен за едногодишен период, се предприемат допълнителни мерки, които да компенсират разликата в рамките на една година, като:
1. национални мерки за увеличаване използването на възобновяема енергия;
2. коригиране на дела на енергията от възобновяеми източници в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане;
3. коригиране на дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта;
4. доброволно финансово плащане по механизма за финансиране на енергията от възобновяеми източници, определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 на Комисията от 15 септември 2020 г. относно механизма за финансиране на възобновяемата енергия в Съюза (ОВ, L 303/1 от 17 септември 2020 г.);
5. използване на механизмите за сътрудничество – статистически прехвърляния, съвместни проекти и съвместни схеми.
(5) При изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници и на задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта делът на биогоривата и течните горива от биомаса, както и на горивата от биомаса, потребени в транспорта, произведени от хранителни и фуражни култури, не трябва да надхвърля с повече от един процентен пункт дела на тези горива в крайното потребление на енергия в пътния и железопътния транспорт през 2020 г. и е максимално 7 на сто от крайното потребление на енергия в пътния и железопътния транспорт.
(6) За периодите 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане се увеличава с 1,3 процентни пункта средно за година за съответния период, изчислен въз основа на постигнатия през 2020 г. дял на енергията от възобновяеми източници в този сектор.
(7) Увеличението по ал. 6 се осигурява чрез увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и от отпадна топлина и студ в районните отоплителни и охладителни системи с поне един процентен пункт средно за година, изчислено за периодите 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г., като се започне от дела на енергията от възобновяеми източници и от отпадна топлина и студ в районните отоплителни и охладителни системи през 2020 г.“
§ 18. Член 12а се отменя.
§ 19. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) При изчисляване на задължителния минимален дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта потреблението на биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип „А“ е най-малко:
1. 0,2 на сто през 2022 г.;
2. едно на сто през 2025 г.;
3. 3,5 на сто през 2030 г.
(2) При изчисляване на задължителния минимален дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта се отчитат и възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, когато те се използват като междинни продукти за производството на конвенционални горива и рециклираните въглеродни горива.
(3) При изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници и на задължителния дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта делът на биогоривата, течните горива от биомаса или газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси, не надвишава равнището на потребление на такива горива през 2019 г.
(4) Делът по ал. 3 може да надвиши равнището на потребление през 2019 г., освен когато биогоривата, течните горива от биомаса или газообразните и твърди горива от биомаса са сертифицирани като горива с нисък риск от непреки промени в земеползването в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (ОВ, L 133/1 от 21 май 2019 г.).
(5) В периода от 31 декември 2023 г. до 31 декември 2030 г. делът на биогоривата, течните горива от биомаса или газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси, намалява до 0 на сто.
(6) При изчисляването на потреблението на енергия от възобновяеми източници делът на биогорива и биогаз за транспорта от суровини тип „Б“ се ограничава до 1,7 на сто от енергийното съдържание на горивата в сектор транспорт.
(7) Изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта, правилата за нормализиране при отчитане на електрическата енергия, произведена от водноелектрически и вятърни електрически централи, и за отчитането на енергията от термопомпи се определя с наредба на министъра на енергетиката. При изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници се използват методиката и определенията от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.).“
§ 20. В чл. 14, ал. 2 думите „чл. 12 и чл. 12а, ал. 5“ се заменят с „чл. 12 и чл. 13, ал. 1“ и думите „чл. 12а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 5“.
§ 21. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2 съюзът „и“ накрая и запетаята пред него се заменят с точка и запетая;
б) създава се т. 4:
„4. електрическата енергия е била произведена в съответствие с международното право в трета държава, която е страна по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа или други международни конвенции или договори в областта на правата на човека.“
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „31 декември 2016 г.“ се заменят с „31 декември 2026 г.“;
б) в т. 2 думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2030 г.“ и думите „31 декември 2022 г.“ се заменят с „31 декември 2032 г.“.
3. В ал. 5 думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2030 г.“.
§ 22. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници за трайно задоволяване на обществени потребности се извършва чрез:“;
б) в т. 1 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
в) създават се т. 6 – 8:
„6. учредяване право на строеж по чл. 62, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката за изграждане на обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници;
7. въвеждане на задължения за енергия от възобновяеми източници – схема за подпомагане, изискваща от производителите на енергия да включат определен дял енергия от възобновяеми източници в своето производство, изискваща от доставчиците на енергия да включат в своите доставки определен дял енергия от възобновяеми източници или изискваща от потребителите на енергия да включат определен дял енергия от възобновяеми източници в своето потребление;
8. прилагане на облекчена процедура за промяна на предназначението на земеделските земи съгласно Закона за опазване на земеделските земи.“
2. Създават се ал. 2 – 7:
„(2) Схемите за подпомагане за електрическата енергия от възобновяеми източници и промени на такива схеми се разработват при:
1. спазване на законодателството в областта на държавните помощи;
2. отчитане на условията на електроенергийния пазар, като се вземат предвид разходите за интегриране в електроенергийната система и при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за енергетиката.
(3) Промени в разработена схема за подпомагане за електрическата енергия от възобновяеми източници се правят съобразно обективни критерии, установени в първоначално разработената схема при недопускане на отрицателно въздействие и влияние върху икономическата жизнеспособност на инвестицията.
(4) При прилагане на схеми за подпомагане за увеличаването на потреблението на енергия от възобновяеми източници по този закон се прави необходимото схемите да са достъпни за домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства.
(5) При подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж за изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от слънчева енергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност от 20 kW до 50 kW в съществуващите сгради и постройки в урбанизирани територии, включително върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, и при неполучаване в срок от един месец на отговор от главния архитект на общината, разрешението за строеж се счита за издадено при условията на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/2577 на Съвета от 22 декември 2022 г. за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници (OB, L 335/36 от 29 декември 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/2577“, при условие че общата инсталирана мощност на обекта за производство на електрическа енергия от слънчева енергия не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата/постройката като обект на клиент.
(6) При издаването на разрешения за инсталиране на термопомпи и геотермални термопомпи с обща инсталирана мощност съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2022/2577 се прилагат условията и сроковете, определени в същия член.
(7) Всички необходими административни разрешения, свързани с предвидените изисквания за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които се изграждат в изкуствени и застроени площи, като покриви на сгради, площи със съществуваща транспортна инфраструктура, зони за паркиране, площадки за отпадъци, промишлени зони, индустриални паркове, кариери, урбанизирани територии, населени места и селищни образувания, депа за отпадъци, се издават в срок до една година.“
§ 23. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 5 думите „при спазване на критериите за сигурност по т. 1“ се заменят с „при условията на чл. 12, параграфи 1, 2, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (ОВ, L 158/54 от 14 юни 2019 г.)“;
в) в т. 6 думите „за определен в този закон срок“ се заменят със „съгласно сключени дългосрочни договори по чл. 31, ал. 2“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се създават т. 4 – 6:
„4. подпомагане и реализиране на проекти за инсталиране на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации с енергия от възобновяеми източници в сгради или използване на енергия от възобновяеми източници или на отпадна топлина и студ в индустриални процеси;
5. предоставяне на приоритет на най-добрите налични технологии;
6. приоритетно присъединяване на обекти за производство на топлинна енергия от геотермална енергия към топлопреносната мрежа и изкупуване от топлопреносното предприятие на произведената от геотермална енергия топлинна енергия при условията на Закона за енергетиката и на наредбата по чл. 125, ал. 3 от същия закон.“
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
б) в т. 2 думите „газ, произведен от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
в) в т. 3 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
г) в т. 4 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
д) точка 5 се изменя така:
„5. задължително изкупуване на биогаз със сертификат за качество и налягане и зелен водород съгласно договор с обществения доставчик и/или крайните снабдители.“
5. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 24. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Краен клиент може да стане потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници при условията на ал. 2 – 4.
(2) Потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници може:
1. да произвежда и съхранява произведената от него електрическа енергия от възобновяеми източници и да продава своите излишъци от електрическа енергия от възобновяеми източници чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, чрез доставчици на електрическа енергия и чрез споразумения за търговия между партньори;
2. да инсталира и експлоатира съоръжение за съхранение на електрическа енергия съвместно с инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, без да е длъжен да заплаща за използване на мрежата за присъединяване на съоръженията за съхранение на произведената електрическа енергия, в рамките на неговия имот;
3. да запази своите права и задължения на краен клиент на електрическа енергия;
4. да продава произведените от него излишни количества електрическа енергия като равнопоставен участник на пазара на електрическа енергия при определените в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове към него условия и срещу заплащане по пазарни цени, както и по схеми за подпомагане за произведената и продадена електрическа енергия от възобновяеми източници.
(3) Потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, намиращи се в една и съща сграда, включително жилищна сграда, имат право да участват като съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници в посочените в ал. 2 дейности и може да споделят помежду си електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена в инсталация или инсталации за производство на електрическа енергия в сградата, при зачитане на правата и задълженията на всеки потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, без да се засягат плащанията за използване на мрежата и съответните данъци и такси, приложими към всеки потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници.
(4) В случаите по ал. 2, т. 1 и 4 потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници уреждат взаимоотношенията си с оператора на електропреносната и/или съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа за ползване на мрежата при условия, определени в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.
(5) Насърчаване на развитието на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници се извършва въз основа на изготвена от изпълнителния директор на АУЕР оценка на съществуващите неоснователни пречки и на потенциала на потреблението на собствена електрическа енергия и в електрическите мрежи чрез:
1. мерки за осигуряване на всички крайни потребители на електрическа енергия на възможност за потребление на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, включително за тези с ниски доходи или на уязвимите клиенти;
2. премахване на пречките пред финансирането на проекти за потребление на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и въвеждане на мерки за улесняване на достъпа до финансиране;
3. премахване на неоснователни регулаторни пречки за потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, включително при отдаване на сграда под наем или на помещения от сградата;
4. въвеждане на стимули за собствениците на сгради да създават възможности за потребление на възобновяема собствена електрическа енергия, включително при отдаване на сграда под наем или на помещения от сградата;
5. предоставяне на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, за електрическата енергия, която постъпва към съответната електрическа мрежа, на недискриминационен достъп до съществуващи схеми за подпомагане, както и до всички сегменти от свободния пазар на електрическа енергия;
6. създаване на гаранции, че потребителите на собствена електрическа енергия допринасят по балансиран и подходящ начин за цялостното споделяне на разходите за системата, когато мрежата се захранва с електрическа енергия.
(6) Инсталацията на потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници може да е собственост или да се управлява от трета страна по отношение на монтажа, експлоатацията, включително измерването на електрическата енергия, и поддръжката, при условие че третата страна е обвързана от писмените указания на потребителя на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Третата страна не се счита за потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници.
(7) Обобщена информация по ал. 5 се представя с докладите за напредъка и актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999.
(8) За потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници се прилагат съответно изискванията на чл. 92в от Закона за енергетиката.“
§ 25. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. (1) Крайните клиенти, включително битовите, може да участват в общност за възобновяема енергия, без да губят своите права или задължения като крайни клиенти и без да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в общност за възобновяема енергия. При участие на предприятия тяхното участие не трябва да е свързано с основната им търговска или професионална дейност.
(2) Общностите за възобновяема енергия:
1. може да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия от възобновяеми източници като равнопоставен участник на пазарите на енергия при определените в Закона за енергетиката условия, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;
2. може да споделят в рамките на общността за възобновяема енергия енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността за възобновяема енергия, при зачитане на правата и задълженията на членовете на общността за възобновяема енергия като потребители;
3. имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.
(3) Развитието на общностите за възобновяема енергия се насърчава чрез:
1. премахване на необоснованите регулаторни и административни пречки;
2. прилагане на изискванията на Закона за енергетиката при продажба на енергия и други енергийни услуги;
3. осигуряване на сътрудничество със съответния оператор на разпределителна мрежа и топлопреносно предприятие за преноса на енергията в общността;
4. компетентните органи, които прилагат справедливи, пропорционални и прозрачни административни процедури, включително регистрация и лицензиране, както и гарантират, че за всички ползватели на мрежите се прилагат регулирани цени за мрежови услуги, които следва да допринасят по адекватен, справедлив и балансиран начин за разпределянето на общите разходи за системата в съответствие с прозрачен анализ на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси;
5. прилагане на недискриминационно третиране към общностите по отношение на дейностите, правата и задълженията им като крайни потребители, производители, доставчици, оператори на разпределителни системи или като други участници на пазара;
6. достъпност на всички потребители за участие в общности, включително домакинствата с ниски доходи или уязвимите клиенти;
7. улесняване на достъпа до финансиране и информация;
8. предоставяне на регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при улесняването и създаването на общности за възобновяема енергия и при улесняването на прякото им участие;
9. въвеждане на правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, участващи в общността за възобновяема енергия.
(4) За насърчаване развитието на общностите за възобновяема енергия изпълнителният директор на АУЕР изготвя оценка на съществуващите препятствия и на потенциала за развитие на общностите за възобновяема енергия.
(5) Информация за насърченията по ал. 3 се представя с докладите за напредъка и актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999.
(6) За общностите за възобновяема енергия се прилагат съответно изискванията на чл. 92б от Закона за енергетиката.“
§ 26. Член 19 се отменя.
§ 27. В чл. 21, ал. 5 думите „Държавните образователни изисквания“ се заменят с „Държавният образователен стандарт“.
§ 28. В глава четвърта наименованието на раздел IІ се изменя така: „Административно обслужване на инвестиционния процес за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. Присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“.
§ 29. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Към всяка община се създава център за административно обслужване, който при подадено искане от потребители на административни услуги предоставя указания и информация за процедурите при изграждане, реконструкция или основен ремонт на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници.
(2) Центърът по ал. 1 организира процедурите за предоставяне на административни услуги по издаване на разрешение за строеж и/или на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждането в експлоатация на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници и на съоръжения за присъединяването им към съответната мрежа, включително при реконструкция и модернизация на съществуващи енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници.
(3) Центърът по ал. 1 чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин оповестява наръчника по чл. 7, ал. 2, т. 16.
(4) За издаване на разрешение за строеж за изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници се подава искане в съответния център за административно обслужване, за което следва да са изпълнени разпоредбите на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията.
(5) Центърът по ал. 1 предоставя на оператора на преносната или на съответната електроразпределителна мрежа информация за всяко издадено разрешение за строеж, включително за случаите по чл. 17, ал. 5, което е основание за сключване на договор за присъединяване. Центърът за административно обслужване предоставя на оператора необходимите документи, удостоверяващи вещното право върху имота, върху който ще се изгради енергийният обект, и издадената виза за проектиране.
(6) Центърът по ал. 1 организира съгласуване на график за изграждане на заявения обект и въвеждането му в експлоатация между заявителя, компетентните органи по Закона за устройство на територията и оператора на съответната мрежа, към която се присъединява обектът.
(7) Графикът по ал. 6 следва да предвижда срок за издаване на разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация не повече от две години от подаване на искането по ал. 4, освен когато лицето, подало искането, не е поискало по-дълъг срок. За енергийни обекти и съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 150 kW, както и при реконструкция или модернизация този срок е не по-дълъг от една година. Графикът и предвидените в него срокове обвързват заявителя, компетентните органи по Закона за устройство на територията и оператора на съответната мрежа, към която ще бъде присъединен енергийният обект.
(8) Съответният срок по ал. 7 се удължава с периода на провеждане на процедури по съдебно и извънсъдебно решаване на спорове във връзка с подаденото искане.“
§ 30. Член 23 се отменя.
§ 31. Член 24 се отменя.
§ 32. Член 25 се отменя.
§ 33. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) За присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подават искания за проучване на условията и начина на присъединяване пред съответния оператор на електрическа мрежа при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.
(2) Производител на електрическа енергия от възобновяеми източници, включително краен клиент по чл. 18а, ал. 1, който предвижда да използва произвежданата енергия за собствено потребление, посочва това в искането по ал. 1.
(3) Операторът на съответната електрическа мрежа извършва проучване и издава становище за условията и начина за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Становището за присъединяване включва всички технически изисквания за осигуряване присъединяването на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и прогнозна цена за присъединяването. Становището е валидно до три месеца от предоставянето на гаранцията по чл. 29, ал. 1.
(4) За енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, становището по ал. 3 се издава в срокове до:
1. 15 дни в случаите по чл. 27, ал. 5;
2. 20 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, с изключение на енергийните обекти по т. 1;
3. 40 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW.
(5) Когато за присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е необходимо да се извърши разширение и/или реконструкция на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, операторът посочва това в становището по ал. 3, както и необходимите срокове за осъществяване на тези дейности. Разширението и/или реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа в тези случаи може да бъде свързано единствено с осигуряване на преносните възможности на съответната мрежа за предоставяне на достъп на производителя.
(6) В срока на валидност на становището по ал. 3 производителят подава искане до съответния оператор за сключване на предварителен договор за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. С предварителния договор се уреждат условията за присъединяване съгласно издаденото становище, правата и задълженията по и във връзка с проектиране и изграждане на присъединителните съоръжения и/или необходимо разширение и/или реконструкция на съответната електроразпределителна мрежа до мястото на присъединяване и предварителна цена за присъединяване. Проект на предварителен договор се предоставя от оператора на съответната електрическа мрежа в 15-дневен срок от получаване на искането на производителя. Срокът на предварителния договор е 2 години.
(7) След влизане в сила на разрешението за строеж на енергийния обект за производство на електрическа енергия, с изключение за съоръженията за присъединяване, но не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, производителят подава искане до оператора на съответната електрическа мрежа за сключване на договор за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Проект на договор за присъединяване се предоставя от оператора на съответната електрическа мрежа до 15 дни от получаване на искането на производителя.
(8) Когато производителят не подаде искане за сключване на предварителен договор до датата на изтичане на срока на валидност на становището, съответно не подаде искане за сключване на договор за присъединяване до датата на изтичане на срока на предварителния договор, процедурата по присъединяване се прекратява. Процедурата се прекратява и когато производителят не върне на оператора подписан договора по ал. 6 и 7 в 15-дневен срок от получаването на проекта.
(9) В договора за присъединяване се определят срокът за присъединяване, размерът и условията за плащане на цената за присъединяване и отговорностите на страните при неспазване на условията и сроковете по договора. Цената за присъединяване към мрежата се формира в съответствие с наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.
(10) В цената за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия се включват разходи за дейности за повишаване на преносната способност на съответната електрическа мрежа в случаите, в които тези дейности са необходими за присъединяване на обекта и инвестиционната програма на оператора не предвижда изпълнението им в договорените срокове за присъединяване.
(11) Когато при формиране на цената за присъединяване са включени разходи на съответния оператор по ал. 10, съответният производител дължи част от общите разходи, определена въз основа на пропорционалното съотношение между присъединената мощност на обекта и допълнителните преносни възможности, които ще бъдат осигурени в съответната мрежа.
(12) Операторът на съответната електрическа мрежа започва изпълнението на дейностите по проектиране за повишаване на преносната способност на мрежата съгласно ал. 10 в тримесечен срок от сключване на договора за присъединяване, в който същите са предвидени. Строително-монтажните дейности за повишаване на преносната способност на мрежата започват след сключване на договори за обекти за производство на електрическа енергия с присъединена мощност не по-малко от 75 на сто от предвиденото повишение на преносната способност на мрежата. Разходите за проектиране подлежат на възстановяване на оператора и в случаите, в които строително-монтажните дейности не бъдат извършени поради неизпълнение на условията по предходното изречение.
(13) Производител може да заплати изцяло разходите за дейностите по ал. 10. В този случай, когато в срок от 10 години от извършване на дейностите по ал. 10 операторът използва създадения свободен капацитет за присъединяване на друг обект за производство на електрическа енергия, в цената за присъединяване на обекта се включва част от извършените разходи за повишаване на преносната способност на мрежата, пропорционална на присъединяваната мощност. В тримесечен срок от заплащане на посочената сума операторът я възстановява на производителя, заплатил като цена за присъединяване дейностите по ал. 10. В случай че разходите за повишаване на преносната способност на мрежата са заплатени от повече от един производител, операторът разпределя сумата пропорционално на направените от тях плащания.
 (14) Операторът на съответната електрическа мрежа е задължен да постави енергийния обект в паралел с електроенергийната система в срок до 14 дни от въвеждане в експлоатация на обекта и на съоръженията за присъединяване.
(15) За инсталации за производство на елекрическа енергия от възобновяеми източници или инсталации на потребители на собствена електрическа енергия и демонстрационните проекти с инсталирана електрическа мощност до 10,8 kW включително, за присъединяване, различно от трифазна връзка, в наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката се предвижда облекчен ред за присъединяване, при който срокът за присъединяване е до 30 дни след издаване на становището по ал. 4, т. 1 или 2.
(16) Срокът на процедурите по присъединяване на енергиен обект от подаване на искането по ал. 1 до сключване на договора за присъединяване е 6 месеца. В този срок не се включват проектирането и строителството на съоръжение за присъединяване, реконструкция и модернизация на електрическите мрежи, свързани с изграждането на съответния енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Срокът може да бъде удължен от производителя в сроковете на валидност на издаденото му становище и сключения предварителен договор.“
§ 34. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) При извършване на модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато не се увеличава общата инсталирана мощност на обекта, процедура по присъединяване не се провежда. В тези случаи производителят уведомява съответния оператор на електрическа мрежа за промяната в техническите характеристики на обекта.
(2) При извършване на модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при която се предвижда общата инсталирана мощност да се увеличи с не повече от 50 на сто спрямо съществуващата инсталирана мощност на обекта:
1. операторите на съответните електрически мрежи разглеждат с предимство искане на такъв производител за присъединяване спрямо подадени други искания за присъединяване;
2. становище за присъединяване се издава в едномесечен срок от подаване на искането от производителя и не се сключва предварителен договор; в случаите, когато не се променя общата присъединена мощност, не се дължи гаранция по чл. 29, ал. 1;
3. договор за присъединяване се сключва в 15-дневен срок от подаване на искането от производителя за сключване на такъв договор, при издаване на разрешение за строеж, ако такова е изискуемо съгласно Закона за устройство на територията;
4. присъединяването се извършва в срока, посочен от производителя, и чрез съществуващите присъединителни съоръжения на обекта, освен ако е налице техническа невъзможност за такова присъединяване.
(3) Когато модернизацията на обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия не води до използването на допълнителни поземлени имоти и е в съответствие с приложимите мерки за опазване на околната среда и биологичното разнообразие, въведени за съществуващия обект, не се провеждат процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
(4) При модернизация на обект за производство на електрическа енергия от вятърна енергия, преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, ако такава е изискуема, се ограничава до потенциалните значителни въздействия, произтичащи от промяната или разширяването в сравнение с първоначалния енергиен обект.
(5) В случаите по ал. 1 и 2 на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката не се прилагат.“
§ 35. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. При изграждане на допълнителни съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и/или съхранение на електрическа енергия към енергиен обект, за който е подписан договор за присъединяване, без да се увеличава договорената присъединена мощност, производителят подава до оператора на съответната мрежа искане за подписване на допълнително споразумение към предварителния договор или договора за присъединяване, без да предоставя гаранция по чл. 29, ал. 1. Операторът на съответната мрежа се задължава да подпише допълнително споразумение към договора за присъединяване в срок до 30 дни от искането на производителя.“
§ 36. В чл. 27, ал. 5 думите „чл. 24, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 1“.
§ 37. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници“ се заменят с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“.
2. В ал. 3 след думата „информация“ се добавя „за събраните суми по чл. 29, ал. 1 и за разходването им, както и“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи създават и поддържат електронни публични регистри на подадените искания за присъединяване към съответната мрежа, които съдържат актуални данни за:
1. подадените искания за присъединяване към съответната мрежа и заявената мощност;
2. подадените искания от операторите на електроразпределителните мрежи към оператора на електропреносната мрежа за съгласуване на искания за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към съответната разпределителна мрежа и съответно сключените договори между операторите;
3. статута на подадените заявления (в процедура по разглеждане, издадено становище, срок на действие на становището), сключените предварителни договори и техния срок на действие, сключените договори за присъединяване и срока за присъединяване по тях;
4. техническите данни за реконструкция на мрежата и поставените условия за присъединяване по издадените становища, по сключените предварителни договори и договорите за присъединяване;
5. разполагаемата свободна мощност за присъединяване във всяка една точка от електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа, отразени в географска информационна система.“
§ 38. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 – 4:
„(1) В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване по подадени искания по чл. 26, ал. 1 производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект. В случай че производителят не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно.
(2) В случаите по чл. 26, ал. 8 или по чл. 26, ал. 4, т. 1 или 2 при неподаване в срок на искане за сключване на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 се връща на производителя.
(3) При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията по ал. 1 обезпечава изпълнението на задълженията на производителя на електрическа енергия във връзка с присъединяването на обекта.
(4) Предоставената от производителя гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата от производителя цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Гаранция по ал. 1 не се предоставя от лица по чл. 26, ал. 15 и от производители по чл. 26а, когато не се променя общата присъединена мощност.“
3. Алинеи 6 – 10 се отменят.
4. В ал. 11 думите „ал. 9 и“ се заличават.
§ 39. В чл. 30, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 40. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „електрическата“ се заменя с „по сключените договори електрическа“ и думите „чл. 24, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 1“.
2. В ал. 3 думите „чл. 24, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 1“.
3. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага за енергийни обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и които са с инсталирана мощност до 500 kW, които използват:
а) биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, за които инсталираната мощност се доказва съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката;
б) биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.“
4. В ал. 7 думите „по чл. 25 и чл. 26, ал. 2“ се заменят със „за собствено потребление“.
5. Алинея 9 се отменя.
6. Алинея 14 се изменя така:
„(14) В случай че по отношение на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на слънчева енергия, за който има сключен договор по ал. 1, е извършена реконструкция и/или модернизация, която изисква въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, електрическата енергия се изкупува по преференциална цена за количествата до размера на определеното нетно специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и/или модернизацията. Когато енергийният обект е за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, от момента на въвеждането в експлоатация на реконструкция и/или модернизация общественият доставчик или крайният снабдител изкупува по преференциална цена количествата електрическа енергия до размера на 90 на сто от нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на КЕВР за инсталираната мощност преди извършването им.“
7. Създават се ал. 15 – 18:
„(15) Общественият доставчик и крайните снабдители не изкупуват по преференциални цени електрическата енергия от производителите по ал. 1, когато производителят е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.).
(16) За доказване липсата на обстоятелство по ал. 15 производителят представя декларация, че не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение.
(17) Когато министърът на енергетиката установи, че електрическата енергия е изкупувана от производител по ал. 1 по преференциална цена, която не е прилагана в съответствие с разпоредбите на този закон и на Закона за енергетиката, уведомява обществения доставчик или съответния краен снабдител, като посочва преференциалната цена, която е била приложима съгласно законовите разпоредби.
(18) В случаите по ал. 17, след датата на постъпване на уведомлението общественият доставчик или съответният краен снабдител предприема действия за привеждане на размера на изплащаната преференциална цена по договора за изкупуване по ал. 2 в съответствие с посочената в уведомлението приложима преференциална цена, за което уведомява Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и му предоставя информация във връзка с установяване размера на надвзетите от производителя средства, и възстановяването им по реда на чл. 36з от Закона за енергетиката.“
§ 41. В чл. 32, ал. 6 след думите „министъра на земеделието“ се добавя „и храните“.
§ 42. В чл. 33 накрая се добавя „в съответствие със стандарт CEN – EN 16325“.
§ 43. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. информация за производството на:
а) електрическа енергия;
б) топлинна енергия или енергия за охлаждане;
в) биогаз;
г) зелен водород.“
2. В ал. 3 след думите „електронен път“ се добавя „и се вписва в единен електронен регистър на гаранциите за произход, който се създава и поддържа от АУЕР“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Гаранцията за произход не може да бъде прехвърлена след изтичане на срока по ал. 1. Гаранцията за произход, която не е прехвърлена на краен клиент след изтичане на срока по ал. 1, може да се използва от доставчика в срок до 18 месеца от производството на съответната единица енергия за доказване на дела на енергията от възобновяеми източници в общия му енергиен състав.“
4. В ал. 5 след думите „се издават“ се добавя „и прехвърлят, включително от единния електронен регистър по ал. 3, към регистъра на друга държава членка или към краен клиент в друга държава членка“.
5. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Гаранциите за произход се използват за доказване пред краен клиент, че определен дял от енергията или количество енергия в общия енергиен състав на доставчика и в енергията, доставяна на клиенти по договори, предлагани като включващи енергия от възобновяеми източници, е произведено от възобновяеми източници. Тези гаранции се отменят по искане на доставчика. Количеството енергия от възобновяеми източници, съответстващо на гаранции за произход, прехвърлени на трета страна от доставчика на електрическа енергия, се изважда от дела на енергията от възобновяеми източници в неговия енергиен състав. Неизползваните гаранции за произход до 18 месеца от производството на съответната единица енергия се използват в изчислението на остатъчния енергиен микс на Република България.
(7) Гаранциите за произход се използват и за определяне на дела на енергията от възобновяеми източници в общата доставена енергия от определен доставчик през предходната календарна година съгласно чл. 38б, т. 5 от Закона за енергетиката.“
6. Създава се ал. 9:
„(9) Гаранцията за произход може да се прехвърля независимо от енергията, но само веднъж, на краен клиент. След като бъде прехвърлена на краен клиент, гаранцията се отменя. За целите на чл. 38б, т. 5 от Закона за енергетиката доставчиците на електрическа енергия отменят гаранциите за произход най-късно 6 месеца след края на тяхната валидност.“
§ 44. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Издаването, прехвърлянето, отмяната и признаването на гаранции за произход се извършват по електронен път чрез вписване в единния електронен регистър на гаранциите за произход по чл. 34, ал. 3.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за вписване в единния регистър по чл. 34, ал. 3, издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход се определят с наредба на министъра на енергетиката.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Агенцията за устойчиво енергийно развитие не признава гаранции за произход, издадени от трета държава, освен когато Европейският съюз е сключил с тази трета държава споразумение за съвместно признаване на гаранции за произход, издадени съответно в Европейския съюз и от съпоставими системи в тази трета държава, и само в случаите на пряк внос или износ на енергия.“
§ 45. Наименованието на глава пета се изменя така: „Производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, рециклирани горива в транспорта, горива от биомаса, електрическа енергия от газообразни и твърди горива от биомаса“.
§ 46. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „биогорива“ се поставя запетая и думите „и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
б) в т. 1 думите „за транспорта“ се заличават;
в) в т. 4 думите „земеделието и горското стопанство“ се заменят с „горското, селското и рибното стопанство и аквакултурите“;
г) в т. 5 думите „за производството на биогорива“ се заличават;
д) в т. 7 думата „станции“ се заменя с „инфраструктура“;
е) точка 9 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Финансова подкрепа за потреблението на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се предоставя само когато отговарят на критериите за устойчивост и на критериите за намаляване на емисиите на парникови газове и когато за енергията от възобновяеми източници, произведена от изгаряне на отпадъци, са спазени задълженията за разделно събиране на отпадъците съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 47. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци от земеделски земи, се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предостави финансова подкрепа само при условие че отговарят на критериите за устойчивост и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, определени по ал. 3 – 13.
(2) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от горското, селското и рибното стопанство и аквакултурите, които се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението на които се предоставя финансова подкрепа, трябва да отговарят само на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, определени по ал. 10 – 12. На тези критерии и изисквания трябва да отговарят и отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.
(3) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци от земеделски земи, се вземат предвид за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предостави финансова подкрепа, когато отговарят на глава шеста „Мониторинг на почвите“ от Закона за почвите.
(4) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от селскостопанска биомаса, които се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предостави финансова подкрепа, не трябва да са произведени от суровини:
1. произхождащи от терени с голямо значение за биоразнообразието, а именно – защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“;
2. отглеждани върху терени с високи въглеродни запаси, освен когато суровината е добита от терен, който по времето на добива й през януари 2008 г. е имал статут на терен с високи въглеродни запаси;
3. добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище през януари 2008 г., освен когато са представени доказателства, че култивирането и добиването на суровината не налага дренаж на предварително неотводнената почва.
(5) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от горскостопанска биомаса, се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предоставя финансова подкрепа, когато съответстват на следните критерии за свеждане до минимум на риска от използване на горскостопанска биомаса, получена вследствие на неустойчиво производство:
1. страната, в която е добита горскостопанската биомаса, има съответни закони на национално или поднационално равнище, приложими в района на добива, както и действащи системи за мониторинг и правоприлагане, които гарантират, че:
а) дейностите по дърводобива са законосъобразни;
б) в районите на дърводобива се осъществява възобновяване на горите;
в) зоните, определени съгласно международното или националното право или от съответния компетентен орган за целите на опазването на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени;
г) дърводобивът се извършва по начин, който е съобразен със запазването на качеството на почвата и биоразнообразието, с цел да се сведат до минимум отрицателните последици, и
д) дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на гората за дърводобив;
2. когато липсват данни по т. 1 да съществуват системи за управление на равнището на районите за снабдяване с дървен материал, за да се гарантира, че:
а) дейностите по дърводобива са законосъобразни;
б) горите в районите на дърводобива се възобновяват;
в) зоните, определени съгласно международното или националното право или от съответния компетентен орган за целите на опазването на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени, освен когато се представят доказателства, че добивът на тези суровини не противоречи на тези цели за опазване на природата;
г) дърводобивът се извършва по начин, който е съобразен със запазването на качеството на почвата и биоразнообразието, с цел намаляване на вредното въздействие, и
д) дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на гората за дърводобив.
(6) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от горскостопанска биомаса, се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предоставя финансова подкрепа, когато отговарят на следните критерии във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство:
1. държавата или регионалната организация за икономическа интеграция, от която произхожда горскостопанската биомаса:
а) е страна по Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 86 от 2016 г.) (ДВ, бр. 2 от 2017 г.), наричано по-нататък „Парижкото споразумение“;
б) е подала национално определен принос в Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), обхващащ емисиите и поглъщанията от селското стопанство, горското стопанство и земеползването, който гарантира, че измененията във въглеродните запаси във връзка с добива на биомаса се отчитат спрямо ангажимента на съответната държава да намали или да ограничи емисиите на парникови газове, посочени в национално определен принос, или
в) има закони на национално или поднационално равнище в съответствие с чл. 5 от Парижкото споразумение, приложими в района на дърводобива, които се отнасят за запазване или подобряване на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод и от които е видно, че докладваните емисии от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство не надхвърлят поглъщанията;
2. когато липсват посочените в т. 1 данни да съществуват системи за управление на равнището на районите за снабдяване с дървен материал, гарантиращи запазване или подобряване на нивата на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод в дългосрочен план.
(7) Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса се отчитат за целите на чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението им може да се предоставя финансова подкрепа само когато намалението на емисиите на парникови газове е:
1. поне 50 на сто за биогоривата, биогаза, потребяван в транспортния сектор, и течните горива от биомаса, произведени в инсталации, въведени в експлоатация преди или на 5 октомври 2015 г.;
2. поне 60 на сто за биогоривата, биогаза, потребяван в транспортния сектор, и течните горива от биомаса, произведени в инсталации, въведени в експлоатация от 6 октомври 2015 г. до 31 декември 2020 г.;
3. поне 65 на сто за биогоривата, биогаза, потребяван в транспортния сектор, и течните горива от биомаса, произведени в инсталации, въведени в експлоатация от 1 януари 2021 г.;
4. поне 70 на сто за производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от газообразни и твърди горива от биомаса, използвани в инсталации, въведени в експлоатация от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г., и съответно 80 на сто за инсталации, въведени в експлоатация от 1 януари 2026 г.
(8) За дадена инсталация се счита, че е въведена в експлоатация, след като е започнало производството на биогорива, на биогаз, потребяван в транспорта, и на течни горива от биомаса и съответно след като е започнало производството на топлинна енергия и енергия за охлаждане и на електрическа енергия от газообразни и твърди горива от биомаса.
(9) Намалението на емисиите на парникови газове от използването на биогоривата и биогаза, потребявани в транспорта, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса в инсталации, произвеждащи топлинна енергия и енергия за охлаждане и електрическа енергия, се изчислява по методиката по чл. 44, ал. 3.
(10) Електрическата енергия, произведена от газообразни и твърди горива от биомаса, се отчита за целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и за потреблението й може да се предоставя финансова подкрепа само когато отговаря на едно или повече от следните изисквания:
1. произведена е в инсталация с обща номинална топлинна мощност под 50 MW;
2. произведена е в инсталация с обща номинална топлинна мощност от 50 MW до 100 MW чрез използване на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или в инсталация за производство на електрическа енергия, в която е спазено нивото на енергийна ефективност за най-добрите налични техники, определено в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Комисията от 31 юли 2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 212/1 от 17 август 2017 г.);
3. произведена е в инсталация с обща номинална топлинна мощност над 100 MW чрез използване на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или в инсталация за производство на електрическа енергия, в която е достигнат най-малко 36 на сто нетен електрически коефициент на полезно действие;
4. произведена е от инсталация на биомаса, в която се прилага улавяне и съхранение на въглероден диоксид.
(11) За целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и при предоставяне на финансова подкрепа за потребление инсталациите, произвеждащи само електрическа енергия, се вземат предвид само когато те не използват изкопаеми горива като основно гориво и само когато не съществува разходоефективен потенциал за прилагането на високоефективна комбинирана технология за производство на енергия според оценката по чл. 4, ал. 2, т. 11, буква „а“ от Закона за енергетиката.
(12) За целите по чл. 12, ал. 1 и 5 изискванията по ал. 10 и 11 се прилагат за инсталации, въведени в експлоатация или реконструирани, така че да използват газообразни и твърди горива от биомаса, след 25 декември 2021 г. При предоставяне на финансова подкрепа за потребление изискванията по ал. 10 и 11 се прилагат за схеми за подпомагане, одобрени след 25 декември 2021 г.
(13) Изискванията по ал. 10 не се прилагат по отношение на електрическата енергия от инсталации, които са предмет на специфично уведомление до Европейската комисия, основаващо се на надлежно обосновани рискове за сигурността на доставките на електрическа енергия.
(14) Критериите за намаление на емисиите на парникови газове по ал. 7 не се прилагат за електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за охлаждане, произведена от твърди битови отпадъци.
(15) Газообразните и твърдите горива от биомаса, използвани в инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, или горива с обща номинална топлинна мощност, по-голяма или равна на 20 MW за твърдите горива от биомаса, и с обща номинална топлинна мощност, по-голяма или равна на 2 MW за газообразните горива от биомаса, трябва да съответстват на критериите за устойчивост и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, определени по ал. 3 – 13.
(16) Намалението на емисиите на парникови газове при използване на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход е най-малко 70 на сто, считано от 1 януари 2021 г.
(17) Критериите за устойчивост и критериите за намаление на емисиите на парникови газове по ал. 3 – 13 се прилагат независимо от географския произход на използваната биомаса.
(18) За целите по чл. 12, ал. 1 и 5 и при предоставяне на финансова подкрепа не може да се откаже отчитането по други съображения, свързани с критериите за устойчивост на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които са получени в съответствие с изискванията по ал. 1 – 8. Това не засяга публичната подкрепа, предоставяна по схеми за подпомагане, одобрени преди 24 декември 2018 г.“
§ 48. Член 38 се отменя.
§ 49. В чл. 39 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Икономическите оператори не следва да доказват и министърът на околната среда и водите не изисква доказване на съответните обстоятелства, когато Европейската комисия приеме решение, съгласно което:
1. доброволна национална или международна схема за установяване на стандарти за производство на биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса или други горива, които се отчитат в количеството енергия от възобновяеми източници, предоставя точни данни относно намаляването на емисиите парникови газове за целите по чл. 37, ал. 7 – 9 и 16;
2. доброволна национална или международна схема за установяване на стандарти за производство на биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса или други горива, които се отчитат в количеството енергия от възобновяеми източници в транспорта, доказва съответствие с изискванията за изчисляването на дела на възобновяемата електрическа енергия в електрическата енергия за пътния и железопътния транспорт и за въвеждане в създадената от Европейската комисия база данни на информация за сделките и за критериите за устойчивост и критериите за намаление на емисиите на парникови газове на тези горива;
3. доброволна национална или международна схема за установяване на стандарти за производство на биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса или други горива, които се отчитат в количеството енергия от възобновяеми източници в транспорта, доказва, че партидите от биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса отговарят на критериите за устойчивост по чл. 37, ал. 3 – 6;
4. схемата по т. 1, 2 или 3 съдържа точна информация относно предприетите мерки за опазването на почвите, водите и въздуха, възстановяването на деградирали земи, избягването на прекомерно потребление на вода в райони с оскъдни водни ресурси и сертифицирането на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването;
5. признава зони за защита на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове, признати от международни договори, по които Република България е страна, от Международния съюз за опазване на природата, както и съгласно европейското законодателство.
(2) Министърът на околната среда и водите може да отправи искане до Европейската комисия за вземане на решение, съгласно което определена суровина за производство на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса отговаря на критериите за устойчивост и на критериите за намаляване на емисиите на парникови газове, определени в чл. 37, ал. 3 – 9 и 16.
(3) Министърът на околната среда и водите уведомява Европейската комисия при създаване на национална схема, в която участва и държавата, за проверка по цялата верига на доставките за спазването на критериите за устойчивост и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, определени по чл. 37, ал. 3 – 9 и 16, и на изискването за прагове за намаление на емисиите на парникови газове за възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива. Не може да се откаже признаване на одобрена от Европейската комисия схема, създадена в друга държава членка, в обхвата на изречение първо.“
§ 50. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива се отчитат за целите по чл. 12, ал. 1, 5 и 6 и за потреблението им може да се предостави финансова подкрепа, когато по отношение на лицата, които произвеждат, внасят и/или въвеждат суровини за производство на такива горива, и на лицата, които пускат на пазара такива горива за крайна употреба, наричани по-нататък „икономически оператори“:
1. са спазени критериите за устойчивост;
2. са спазени критериите за намаление на емисиите на парникови газове;
3. се използва система за масов баланс;
4. е осигурено одитирането на информацията по т. 1 – 3;
5. са представени доказателства за проведения одит.“
§ 51. Член 41 се отменя.
§ 52. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Използваната система за масов баланс:
1. позволява смесването на партиди от суровини или горива с различни характеристики за устойчивост и за намаление на емисии на парникови газове;
2. позволява смесване на партиди от суровини с различно енергийно съдържание за целите на по-нататъшна преработка, при условие че размерът на партидите се уточнява в съответствие с тяхното енергийно съдържание;
3. изисква към сместа да остава прикрепена информация за характеристиките за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и обемите на партидите по т. 1;
4. осигурява сборът на всички партиди, напуснали сместа, да има същите характеристики за устойчивост, каквито има сборът на всички партиди, добавени към сместа, и изисква този баланс да се постига в рамките на подходящ времеви период.
(2) Системата за масов баланс гарантира, че всяка партида се отчита само веднъж при изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в сектор електрическа енергия, сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане и в сектор транспорт и е налице информация дали за производството на тази партида е била предоставена подкрепа и когато това е така – вида на схемата за подкрепа.“
§ 53. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Одитирането и сертифицирането се прилагат за биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразните транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, които са произведени в Европейския съюз или са внесени.
(3) Информацията относно географския произход и вида на използваните суровини по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса на всеки доставчик на гориво се предоставя на потребителите чрез интернет страниците на икономическите оператори и се актуализира ежегодно.“
§ 54. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. извършване на одит за съответствие на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива с критериите за устойчивост, с критериите за намаление на емисиите на парникови газове и с изискванията по чл. 37, ал. 16;
3. издаване и отнемане на сертификатите за съответствие на суровините, биогоривата и течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива с критериите за устойчивост и с критериите за намаление на емисии на парникови газове и с изискванията по чл. 37, ал. 16, както и съдържанието на сертификатите.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „съвместно с министъра на земеделието и храните“.
3. В ал. 3 след думите „министъра на земеделието“ се добавя „и храните“ и накрая се добавя „газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива“.
§ 55. В глава пета наименованието на раздел IІ се изменя така: „Потребление на биогорива и на течни горива от биомаса“.
§ 56. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) в т. 3 накрая се добавя „от суровини тип „А“;
в) точка 4 се отменя;
г) създават се т. 6 и 7:
„6. от 1 септември 2024 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, като минимум два процента обемни от биодизела да е биогориво от ново поколение от суровини тип „А“;
7. от 1 март 2025 г. – гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол, произведен от биомаса, минимум 9 процента обемни, като минимум един процент обемен от биоетанола да е биогориво от ново поколение от суровини тип „А“.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 3 и 5“.
4. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 3 и 5“.
§ 57. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 абревиатурата „НПДЕВИ“ се заменя с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. списъкът по чл. 5, ал. 1, т. 2;“
в) в т. 6 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
г) в т. 7 след думите „биогорива“ се поставя запетая и думите „и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
д) в т. 8 думите „газ от възобновяеми източници, както и с производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, както и с производството и потреблението на биогорива и течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“;
е) в т. 10 думите „газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта“ се заменят с „биогаз и зелен водород, биогорива, течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За осигуряване на разполагаемост чрез системата по ал. 1 се предоставя информация за:
1. производството на енергия от възобновяеми източници, биогаз и зелен водород, биогорива, биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип „А“, биогорива и биогаз за транспорта от суровини тип „Б“ и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
2. потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници, включително биогорива, биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип „А“, биогорива и биогаз за транспорта от суровини тип „Б“ и други горива;
3. производството на енергия от потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници;
4. проектите, финансирани от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.“
§ 58. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „газ от възобновяеми източници“ се заменят с „биогаз и зелен водород“;
б) в т. 3 думите „ал. 1“ се заличават;
в) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 в изречение второ след думите „Производителите по чл. 30, ал. 2“ се добавя „и производителите на енергия от плитки геотермални ресурси“.
§ 59. В чл. 56, ал. 4 след думите „проверяваното течно гориво“ се добавя „от нефтен произход“.
§ 60. В чл. 59, ал. 1, т. 1 думите „или краткосрочна“ се заличават, а абревиатурата „НПДЕВИ“ се заменя с „Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България“.
§ 61. В чл. 60, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 62. Член 60а се изменя така:
„Чл. 60а. (1) На оператор на електропреносна или електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, който наруши разпоредба на чл. 26 и/или срок по процедура за присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници, предвиден в този закон или в наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 1 000 000 лв.
(2) На член на управителен орган или на длъжностно лице на оператор на електропреносна или електроразпределителна мрежа, който е извършил или е допуснал извършване на нарушение по ал. 1, се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
 (3) При повторно извършване на нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 30 000 до 3 000 000 лв.
(4) При повторно извършване на нарушение по ал. 1 от лице по ал. 2 глобата е в размер от 3000 до 30 000 лв.“
§ 63. В чл. 65, ал. 1 след думата „биогоривата“ се поставя запетая и думите „и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост“ се заменят с „течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива с критериите за устойчивост, критериите за намаление на емисиите на парникови газове и изискванията по чл. 37, ал. 16“.
§ 64. В чл. 67, ал. 2 и 3 думите „2 или“ се заличават.
§ 65. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. „Биогорива“ са течни горива за транспорта, произведени от биомаса, включително:
а) „биодизел“: метилов естер, произведен от растителни или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначен за употреба чист или в смес с гориво за дизелови двигатели;
б) „биоетанол“: етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци, предназначен за употреба чист или в смеси с гориво за бензинови двигатели;
в) „етери, произведени от биомаса“: кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата на биоетанол, при което обменният процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47, биодиметилетер: диметилетер, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер: гориво, произведено на базата на биометанол, при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, е 36, предназначени за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели;
г) биогорива от ново поколение и биогаз, произведени от суровини тип „А“.
2. „Биомаса“ e биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част на отпадъци, включително на производствени и битови отпадъци от биологичен произход.“;
б) в т. 3 думите „електрическа енергия и топлинна енергия и включително“ се заменят с „електрическа енергия, топлинна енергия и транспортни горива, и“;
в) точка 4 се отменя;
г) точка 8 се изменя така:
„8. „Енергия от възобновяеми източници“ е енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове.“;
д) точка 9 се отменя;
е) в т. 23, буква „в“ думите „ал. 1, т. 4“ се заменят с „ал. 7“;
ж) точка 24 се изменя така:
„24. „Терени с голямо значение за биоразнообразието“ са терени, които през или след януари 2008 г. са имали, независимо дали продължават да имат, някой от следните статути:
а) девствени гори или други горски територии, т.е. гори и горски територии, залесени с местни видове, в които липсват ясно видими признаци на човешка дейност и съществено нарушение на екологичните процеси;
б) гори с висока степен на биоразнообразие и други залесени земи, които са богати на видове и не са деградирали или са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен когато се докаже, че производството на тази суровина не противоречи на тези природозащитни цели;
в) територии, определени по реда на специален закон с оглед на защита на биологичното разнообразие, както и установени територии на редки и застрашени екосистеми и видове, признати от международни споразумения или от Европейската комисия, освен когато производството на суровини от такива зони не противоречи на природозащитните цели и това е установено в акт на компетентния орган;
г) пасища с висока степен на биоразнообразие с площ над един хектар, които са богати на растителни и животински видове, не са ерозирани и независимо от човешката намеса в тях са запазени естественият състав на видовете и екологичните характеристики и процеси и са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен когато добивът на суровини от определените изкуствени пасища е необходим за запазване на пасището.“;
з) точка 30 се отменя;
и) точки 31 и 32 се изменят така:
„31. „Биогорива от ново поколение и биогаз за транспорта от суровини тип „А“ са биогорива и биогаз, произведени от следните суровини:
а) водорасли, отглеждани на сушата в басейни или във фотобиореактори;
б) фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;
в) биоотпадъци по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците;
г) фракция на биомасата в производствени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, включително материали от търговията на едро и на дребно, от хранителната промишленост, селското стопанство, рибарството и аквакултурите, с изключение на суровините по т. 32;
д) слама;
е) животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води;
ж) отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове;
з) смола от талово масло;
и) суров глицерин;
к) багаса;
л) гроздови джибри и винена утайка;
м) орехови черупки;
н) шушулки;
о) кочани, почистени от царевичните зърна;
п) фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли, като кора, клони, отпад от сечта, пъни, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло;
р) други нехранителни целулозни материали;
с) други лигноцелулозни материали с изключение на дървени трупи и трупи за фурнир.
32. „Биогорива и биогаз за транспорта от суровини тип „Б“ са биогорива и биогаз, произведени от следните суровини:
а) използвано олио за готвене;
б) животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.).“;
к) точка 34 се изменя така:
„34. „Възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход“ са течни или газообразни горива, използвани в транспорта, различни от биогорива или биогаз, чието енергийно съдържание се извлича от възобновяеми източници, различни от биомаса.“;
л) в т. 36, изречение второ думите „и материали от биоразградими отпадъци“ се заменят с „ливадни култури и материали от биологични отпадъци, като ливадните и защитните култури се считат за временни, краткосрочно засети пасища със смески от житни и бобови култури с ниско съдържание на скорбяла за фураж за добитъка и за подобряване на плодородието на почвите с цел получаване на по-високи добиви от основни култури“;
м) създават се т. 48 – 70:
„48. „Биогаз“ е газообразно гориво, произведено от биомаса.
49. „Биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването“ са биогорива, течни горива от биомаса и твърди и газообразни горива от биомаса, от суровина, произведена в рамките на схеми, които избягват ефектите на изместване на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса на основата на хранителни и фуражни култури чрез подобрени земеделски практики, както и чрез отглеждането на култури в райони, които преди това не са били използвани за тази цел, и които са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.
50. „Възобновяване на гора“ е възстановяване на горско насаждение чрез естествени или изкуствени средства след отстраняването на предишно насаждение чрез дърводобив или в резултат от естествени причини, включително пожар или буря.
51. „Газообразни и твърди горива от биомаса“ са газообразни и твърди горива, произведени от биомаса.
52. „Горскостопанска биомаса“ е биомаса, добита в горското стопанство.
53. „Енергия от околната среда“ е естествена топлинна енергия и енергия, натрупана в околната среда в определени граници, която може да се съдържа в околния въздух с изключение на изходящия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води.
54. „Зона за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“ е конкретно местоположение или територия независимо дали е на сушата, в морето или във вътрешни водни обекти, което е определено като особено подходящо за изграждане на електрически централи за производство на енергия от възобновяеми източници на сушата, вятърни електрически централи в морето и фотоволтаични електрически централи във вътрешни водни обекти.
55. „Модернизация“ е основен ремонт на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, включително с цялостна или частична замяна на инсталации или работни системи и съоръжения, за целите на замяната на генериращи мощности или подобряване на ефективността или капацитета на инсталацията.
56. „Общност за възобновяема енергия“ е субект без ограничение на правнo-организационната форма, който:
а) се основава на открито и доброволно участие, независим е и е ефективно контролиран от акционерите, съдружниците или членовете му;
б) притежава и управлява разположени в рамките на урбанизирана територия инсталация/инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и обекти, в които акционерите, съдружниците или членовете му потребяват произведената енергия;
в) се състои от акционери, съдружници или членове, които са физически лица, малки и средни предприятия или общини;
г) има основна цел да осигурява на своите акционери, съдружници или членове или на районите, в които оперира, не толкова финансови, колкото екологични, икономически или социални ползи.
57. „Остатъчен енергиен микс“ е общият годишен енергиен микс на дадена държава членка, без да се включва делът, обхванат от отменени гаранции за произход.
58. „Отпадна топлина и студ“ е неизбежна топлина или студ, генерирани като страничен продукт в промишлена или електроенергийна инсталация или в сектора на услугите, които биха се разпръснали неизползвани в атмосферата или във воден басейн без достъп до отоплителна или охладителна система, когато е бил използван или ще се използва процес на комбинирано производство на енергия или когато комбинираното производство не е осъществимо.
59. „Потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ е краен клиент, извършващ дейност в свой имот, който произвежда електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и който може да съхранява или продава произведената от него електрическа енергия от възобновяеми източници, при условие че за небитовите потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници тези дейности не представляват основната им търговска или професионална дейност.
60. „Район на снабдяване“ е географски определен район, от който е добита горскостопанската биомаса, за който съществува надеждна и независима информация и където условията са достатъчно хомогенни, за да се прецени рискът във връзка с характеристиките по отношение на устойчивостта и законността на горскостопанската биомаса.
61. „Рециклирани въглеродни горива и рециклирани горива в транспорта“ са течни и газообразни горива, които се произвеждат от течни или твърди отпадъчни потоци, произхождащи от невъзобновяеми суровини, които не са подходящи за оползотворяване на материалите в съответствие с чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, или от газ от отпадъчен процес и отработен газ от невъзобновяеми източници, които се произвеждат като неизбежна и неволна последица от производствения процес в промишлени инсталации.
62. „Селскостопанска биомаса“ е биомаса, добита в селското стопанство.
63. „Споразумение за закупуване на енергия от възобновяеми източници“ е договор, с който физическо или юридическо лице се съгласява да закупува енергия от възобновяеми източници пряко от производител на енергия от възобновяеми източници.
64. „Съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ е група от най-малко двама съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, които са потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и са разположени в една и съща сграда или в многофамилна жилищна сграда.
65. „Търговия между партньори“ на възобновяема енергия е продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници между търговските участници на пазара по смисъла на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката. Правото да се извършва търговия между партньори не засяга правата и задълженията на страните, участващи като крайни клиенти, производители или доставчици.
66. „Хранителни и фуражни култури“ са богати на скорбяла култури, захарни култури или маслодайни култури, отгледани върху селскостопанска земя като основна култура, без да се включват остатъци, отпадъци, или лигноцелулозен материал и преходни култури, като междинните и защитните култури, при условие че употребата на такива преходни култури не води до търсене на допълнителна земя.
67. „Геотермални ресурси“ означава концентрация на топлина в повърхностни и/или подземни естествено нагрети пари, течности или геоложки образувания, които са източник на геотермална енергия.
68. „Дълбоки геотермални ресурси“ са геотермални ресурси, които се експлоатират с геотермална система на дълбочина над 200 метра под земната повърхност.
69. „Плитки геотермални ресурси“ са геотермални ресурси, които се експлоатират с геотермална система на дълбочина до 200 метра включително, под земната повърхност.
70. „Хидрогеотермални ресурси“ са геотермални ресурси, съдържащи се във водни ресурси по смисъла на Закона за водите.
2. В § 2 накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 328/82 от 21 декември 2018 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. Разпоредбите на чл. 31, ал. 15 – 18 се прилагат за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, които имат договори за изкупуване на електрическата енергия по преференциални цени, сключени преди влизането в сила на този закон.
§ 67. Планът по чл. 5, ал. 2 се разработва в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон и се актуализира през 2029 г.
§ 68. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон кметовете на общини организират дейността на центровете за административно обслужване по чл. 22.
§ 69. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по отменените чл. 23, 24 и 25 се довършват по досегашния ред.
§ 70. (1) Присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на този закон е сключен предварителен договор за присъединяване или договор за присъединяване, се извършва по досегашния ред.
(2) Гаранцията по чл. 29, ал. 1 се предоставя за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които са издадени становища за присъединяване, но към датата на влизане в сила на този закон не са сключени предварителни договори или договори за присъединяване.
(3) Гаранцията по ал. 2 се предоставя в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
(4) В случай че гаранцията по ал. 2 не бъде предоставена в срока по ал. 3, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява.
§ 71. Договорите за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия, строежът на които е приключил и производителят е подал искане за провеждане на 72-часови проби до съответния оператор на електрическа мрежа към датата на влизането в сила на този закон, се считат за безсрочни.
§ 72. Операторът на електропреносната и операторите на електроразпределителните мрежи създават регистъра по чл. 28, ал. 5 с актуална информация по т. 1 – 4 в двумесечен срок от влизането в сила на този закон и разработват географската информационна система по т. 5 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 73. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за енергетиката се привеждат в съответствие с този закон в срок до три месеца от влизането му в сила.
(2) Компетентните министри предлагат нормативните промени за преодоляване на препятствията пред развитието на общностите за възобновяема енергия, установени в доклада по чл. 18б, ал. 5, в срок до 1 март 2024 г.
(3) Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие изготвя и представя на министъра на енергетиката оценките по чл. 18а, ал. 5 и чл. 18б, ал. 4 за одобрение в срок до 31 декември 2023 г.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие изготвя наръчника по чл. 7, ал. 2, т. 16 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
§ 74. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г., бр. 8, 9, 99 и 102 от 2022 г. и бр. 11 и 82 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. разработва съвместно с министъра на околната среда и водите и внася за одобрение от Министерския съвет Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България;“
б) създава се нова т. 10:
„10. одобрява планове на топлопреносните предприятия за развитие на районните отоплителни или охладителни системи и превръщането им в ефективни районни отоплителни или охладителни системи;“.
2. В чл. 8, ал. 4 т. 4 се отменя.
3. В чл. 31б, ал. 2 думите „има право при необходимост да измени“ се заменят с „изменя“.
4. В чл. 35а, ал. 3 думите „чл. 24, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 1“.
5. В чл. 36в, ал. 11, т. 1 думите „две трети от“ се заличават.
6. В чл. 36е, ал. 1, т. 1 думите „чл. 24, т. 1“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 1“.
7. В чл. 36ж:
а) в ал. 1:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. оператор на електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителните мрежи и оператора на затворени електроразпределителни мрежи за потребената електрическа енергия за технологични разходи;“
бб) създава се т. 4:
„4. оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата „търговците“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, след думата „производителите“ се добавя „и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“, а след думите „крайни клиенти“ се добавя „съответно за количеството, изчислено по реда на чл. 90б, ал. 3“;
в) в ал. 7:
аа) в текста преди т. 1 след думата „търговците“ се поставя запетая и съюзът „и“ се заличава, след думата „производителите“ се добавя „и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“;
бб) в т. 2 след думите „крайни клиенти“ се добавя „съответно за количеството, изчислено по реда на чл. 90б, ал. 3“;
г) в ал. 8 след думата „търговец“ се поставя запетая и съюзът „или“ се заличава, а след думата „производител“ се добавя „или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“;
д) алинея 9 се изменя така:
„(9) Фондът ежемесечно проверява размера на обезпечението и уведомява търговеца, производителя или оператора на съоръжения за съхранение на електрическа енергия за привеждането му в съответствие с изискванията. Търговецът, производителят или операторът на съоръжения за съхранение на електрическа енергия в 7-дневен срок от получаване на уведомлението представя актуализирано обезпечение.“;
е) в ал. 10 след думата „търговец“ се поставя запетая и съюзът „или“ се заличава, а след думата „производител“ се добавя „или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“;
ж) в ал. 11 след думата „търговец“ се поставя запетая и съюзът „или“ се заличава, а след думата „производител“ се добавя „или оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
8. В чл. 36и се създават ал. 5 – 7:
„(5) За период от една календарна година фондът изплаща премии на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 за произведените от тях количества електрическа енергия, за които е установено, че:
1. произведеното от съответния производител количество електрическа енергия достигне размера на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната му цена, или
2. общият размер на приходите от продадена електрическа енергия и премии за съответния производител достигне стойност, изчислена на базата на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия и определената въз основа на него преференциална цена.
(6) Премия не се дължи, когато производител по ал. 1 е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.), като в този случай фондът не дължи лихва за забава.
(7) За доказване липсата на обстоятелство по ал. 6 производителят представя на фонда ежемесечно декларация, че не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение, заедно с разходооправдателния документ по ал. 4.“
9. В чл. 38б, ал. 4, изречение второ накрая се добавя „а топлопреносните предприятия предоставят на крайните си потребители информация за енергийните характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в топлоснабдителните системи и системите за централизирано охлаждане“.
10. В глава трета, раздел VI се създава чл. 38л:
„Чл. 38л. (1) Клиенти на районни отоплителни или охладителни системи, които не са ефективни районни отоплителни и охладителни системи или няма да станат такива системи до 31 декември 2025 г. въз основа на одобрен от министъра на енергетиката план, може да прекратят или да изменят договора, сключен съгласно чл. 149, когато сами ще осигуряват за имотите си топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници.
(2) Когато прекратяването на договора е свързано с физическо отделяне от топлопреносната мрежа, клиентът дължи обезщетение само за разходите, пряко произтичащи от физическото отделяне от мрежата, и неамортизираната част от активите, необходима за осигуряването на топлинна енергия или енергия за охлаждане на този клиент.
(3) Договорът се прекратява за цялата сграда и се изменя, когато договорът обхваща няколко сгради. За сграда – етажна собственост, договорът се прекратява съгласно чл. 153, ал. 2 и 4.“
11. В чл. 62, ал. 8 след думите „Лицата по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“.
12. В чл. 64:
а) в ал. 3, т. 2, буква „а“ накрая се добавя „с изключение на случаите, когато това е допустимо, при спазване на съответните технически и други изисквания и след писмен договор“;
б) в ал. 6 се създават изречения трето и четвърто: „За имоти – държавна собственост, дължимото обезщетение по ал. 4, т. 2 се заплаща по сметка на съответната областна администрация. За имоти – общинска собственост, дължимото обезщетение по ал. 4, т. 2 се заплаща по сметка на съответната община.“;
в) в ал. 9 след думите „министъра на земеделието“ се добавя „и храните“;
г) алинея 10 се изменя така:
„(10) Сервитутите по реда на тази разпоредба възникват независимо от собствеността или вида на територията, която засяга обекта по ал. 1 и ал. 11, с изключение на поземлени имоти в горски територии, които са общинска или държавна собственост.“;
д) създава се ал. 11:
„(11) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на ал. 2 – 10, освен в случаите, когато това е регламентирано в специален закон.“
13. В чл. 73, ал. 1, т. 8 думите „чл. 116, ал. 10 и чл. 117, ал. 11“ се заменят с „чл. 116, ал. 12 и чл. 117, ал. 13“.
14. В чл. 87 се създава ал. 4:
„(4) При изготвянето на краткосрочните и дългосрочните планове за развитие на електроенергийната система операторът на електропреносната мрежа взема предвид оценките по чл. 90, ал. 3.“
15. В чл. 90 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Операторът на електроразпределителната мрежа оценява поне веднъж на всеки 4 години в сътрудничество с операторите на районни отоплителни или охладителни системи в съответния район потенциала на районните отоплителни или районните охладителни системи за балансиране и други системни услуги, включително оптимизация на потреблението и съхранението на излишъка от електрическа енергия от възобновяеми източници, и дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.
(4) Оценката по ал. 3 се предоставя на оператора на електропреносната мрежа.“
16. Създават се чл. 92б и 92в:
„Чл. 92б. (1) Крайните клиенти, включително битовите, може да участват в гражданска енергийна общност, без да губят правата или задълженията си като крайни клиенти и без да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в гражданската енергийна общност. При участие на предприятия в граждански енергийни общности тяхното участие не трябва да е свързано с основната им търговска или професионална дейност.
(2) Гражданските енергийни общности може да се организират под формата на търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел по реда на Закона за управление на етажната собственост или гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите при спазване на изискванията на този закон.
(3) Отношенията между членовете на гражданската енергийна общност се определят с устав или договор според избраната организационна форма, който съдържа задължително следното:
1. основните цели, свързани с екологични, икономически и/или социални ползи на членове и/или района;
2. условията относно развитието на проекти за производството, потребяването, съхранението, продажбата и/или споделянето на енергия в рамките на общността съобразно предмета на дейност на общността и правата и задълженията на членовете на общността във връзка с това;
3. условията за набиране и разходване на средствата относно екологичните, икономическите и/или социалните дейности и цели на общността;
4. условията и реда за защита правата на членовете на общността като потребители на енергия;
5. видовете фондове, условията за разпределяне на дивиденти и начина за определяне на техния размер.
(4) Гражданските енергийни общности:
1. може да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия като равнопоставен участник на пазарите на енергия при определените в този закон и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му условия, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;
2. може да споделят в рамките на общността енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността, при зачитане на правата и задълженията на членовете като потребители;
3. имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.
(5) Развитието на гражданските енергийни общности се насърчава чрез:
1. премахване на необоснованите регулаторни и административни пречки;
2. прилагане на изискванията на този закон при продажба на енергия и други енергийни услуги;
3. осигуряване на сътрудничество със съответния оператор на разпределителна мрежа и/или топлопреносно предприятие за преноса на енергията в общността;
4. прилагане от страна на компетентните органи на справедливи, пропорционални и прозрачни административни процедури, включително регистрация и лицензиране, които гарантират, че за всички ползватели на мрежите се прилагат регулирани цени за мрежови услуги, които следва да допринасят по адекватен, справедлив и балансиран начин за разпределянето на общите разходи за системата в съответствие с прозрачен анализ на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси;
5. прилагане на недискриминационно третиране към общностите по отношение на дейностите, правата и задълженията им като крайни потребители, производители, доставчици или като други участници на пазара;
6. достъпност на всички потребители за участие в общности, включително домакинство в положение на енергийна бедност или уязвимите клиенти;
7. улесняване на достъпа до финансиране и информация;
8. предоставяне на регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при улесняването и създаването на енергийни общности и при улесняването на прякото им участие;
9. въвеждане на правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, участващи в гражданската енергийна общност.
Чл. 92в. (1) Крайните клиенти имат право да действат като активни клиенти, без да са обект на непропорционални или дискриминационни технически и административни изисквания, процедури и цени за достъп до мрежата, които не отразяват извършени от съответния мрежови оператор разходи.
(2) Активните клиенти може:
1. да действат пряко или чрез агрегиране;
2. да продават произведената от тях електрическа енергия директно на друг краен клиент на базата на сключен договор между тях;
3. да участват в схеми за гъвкавост и схеми за енергийна ефективност;
4. да възложат на трета страна управлението на инсталациите, необходими за тяхната дейност, включително инсталирането, експлоатацията, управлението на данни и поддръжката, без третата страна да се счита за активен клиент.
(3) Цените за достъп до мрежата за активните клиенти са прозрачни и недискриминационни и отразяват разходите. При определяне на тези цени се отчита предоставената и/или договорената мощност, като активните клиенти може да ползват схеми за отчитане поотделно на електрическата енергия, постъпваща в мрежата, и електрическата енергия, потребявана от мрежата.
(4) Активните клиенти са финансово отговорни за небалансите, които причиняват в електроенергийната система.
(5) Активните клиенти може да притежават съоръжение за съхранение на енергия.
(6) Активните клиенти, които притежават съоръжения за съхранение на енергия, имат право:
1. на присъединяване към мрежата в рамките на разумен срок след подаване на заявлението, при условие че са изпълнени всички необходими условия, като например отговорност за балансиране и подходящо измерване;
2. да предоставят едновременно няколко услуги, ако това е технически осъществимо.
(7) На активните клиенти, които притежават съоръжения за съхраняване на енергия, не се налагат:
1. двойни такси, включително такси за достъп до мрежата, за съхраняваната в техните обекти електрическа енергия или при предоставяне на услуги за гъвкавост на операторите на мрежите;
2. непропорционални лицензионни изисквания или лицензионни такси.“
17. В чл. 116 се създава ал. 14:
„(14) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа съгласува представените от производителя инвестиционни проекти на обекта на производителя единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране и предварителния договор или договора за присъединяване, подписан от производителя.“
18. В чл. 116а се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случай че присъединяването на обект на оператор на електроразпределителната мрежа изисква разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, операторът на електропреносната мрежа може да предложи на оператора на електроразпределителната мрежа присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията.
(5) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да разпореди на оператора на електроразпределителната мрежа налагането на ограничения при ползването на обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа. Ограниченията може да бъдат налагани единствено по отношение на обекти, които със съгласието на собствениците им са присъединени към електроразпределителната мрежа при действието на временна схема на достъп за обекта на оператора на електроразпределителната мрежа. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа и операторът на електроразпределителната мрежа не носят отговорност за вреди, претърпени от собственици на обекти в резултат на наложените ограничения.“
19. В чл. 125:
а) в ал. 1 след думата „Топлоснабдяването“ се добавя „и централизираното охлаждане“ и накрая се добавя „и охладени течности, включително охладена вода“;
б) в ал. 2 след думата „Топлоснабдяването“ се добавя „и централизираното охлаждане“ и накрая се добавя „и система за централизирано охлаждане“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Редът и техническите условия за топлоснабдяване и централизирано охлаждане, за оперативно управление на топлоснабдителната система и системата за централизирано охлаждане, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за разпределение, прекратяване на топлоснабдяването и централизирано охлаждане и спиране на топлоподаването и охлаждането се определят с наредба на министъра на енергетиката.“
20. В чл. 127:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. районни отоплителни и охладителни централи;“
б) създава се ал. 4:
„(4) Когато топлопреносното предприятие разработи план за развитие на районната отоплителна или охладителна система и превръщането й в ефективна районна отоплителна или охладителна система, го представя за одобрение на министъра на енергетиката.“
21. В чл. 131, ал. 1 след думите „топлоснабдителната система“ се добавя „и системата за централизирано охлаждане“.
22. В чл. 132, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „топлопреносната мрежа“ се добавя „и системата за централизирано охлаждане“.
23. В чл. 162в, ал. 4 думите „т. 1, 2 и 4“ се заменят с „т. 1 и 4“.
24. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 24д се изменя така:
„24д. „Зелен водород“ е водород, получен чрез електролиза или други технологии, при които използваната електрическа енергия е в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2023/1184 на Комисията от 10 февруари 2023 г. за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на методология на Съюза за определяне на подробни правила за производството на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход (ОВ, L 157/11 от 20 юни 2023 г.).“;
б) създава се т. 24з:
„24з. „Районна отоплителна система“ или „районна охладителна система“ е съвкупност от съоръжения за разпределение на топлинна енергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централни или децентрализирани източници на производството чрез пренос по топлопреносна мрежа или мрежа за охлаждане до множество сгради или обекти за използване за отопление или охлаждане на сгради или за технологични процеси.“;
в) създават се т. 74 – 79:
„74. „Агрегиране“ е функция, осъществявана от физическо или юридическо лице, което съчетава множество товари при потребителя или произведена електрическа енергия с цел продажба, купуване или обявяване на търг на пазарите на електрическа енергия.
75. „Активен клиент“ е краен клиент или група от действащи съвместно крайни клиенти, които потребяват или съхраняват електрическата енергия, произведена в обекти, разположени в точно определени граници, продава/продават произведената от него/тях електрическа енергия или участва/участват в схеми за гъвкавост или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните му/им търговски или професионални дейности.
76. „Гражданска енергийна общност“ е правен субект:
а) основан на доброволно и открито участие, реално контролиран от членове, съдружници или акционери, които са физически лица, общини или малки предприятия;
б) има за основна цел осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за своите членове или акционери или за местните райони, в които извършва дейност, а не финансови печалби, и
в) може да извършва производство, включително на енергия от възобновяеми източници, разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхранение на електрическа енергия, услуги за повишаване на енергийната ефективност или услуги за зареждане на електрически превозни средства или да предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери.
77. „Интегрираност поради определени технически причини“ по смисъла на т. 24е и/или т. 24ж е налице в случаите, когато за разпределението на електрическа енергия и/или природен газ на територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект се използва разпределителна мрежа, която е собственост на собственика или оператора на индустриалния парк или на географски обособения промишлен обект или свързани с тях лица, и/или която се използва и/или ще се използва изключително за разпределение на електрическа енергия или природен газ на територията на затворената електроразпределителна или газоразпределителна мрежа, и/или е икономически нецелесъобразно и/или технологично невъзможно отделните ползватели на мрежата на територията на индустриалния парк или на географски обособения промишлен обект да се свързват самостоятелно със съответната основна разпределителна мрежа.
78. „Интегрираност поради причини, свързани с безопасността“ по смисъла на т. 24е и/или т. 24ж е налице, когато елементите, от които е изградена затворената разпределителна мрежа, се диспечират само от едно предприятие или когато ползвателите на мрежата имат сходни технически изисквания към качеството или характеристиките на мрежата, които не могат да бъдат удовлетворени частично или в цялост от основните мрежи и/или това е икономически нецелесъобразно.
79. „Разпределение на електрическа енергия или природен газ, осъществявано основно за собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия“ е налице, когато частта от разпределената електрическа енергия или природен газ за нуждите на собственика, оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия е по-голяма от разпределената електрическа енергия или природен газ за нуждите на всеки един от останалите крaйни клиенти на територията на индустриалния парк или на географски обособен промишлен обект.“
25. В Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) в § 68, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „В случай че енергийният обект е за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, от момента на въвеждане в експлоатация на реконструкцията и/или модернизацията премия се предоставя за произведените от него количества електрическа енергия в размер на 90 на сто от нетното специфично производство на електрическа енергия за инсталираната мощност преди извършването им, въз основа на което е определена преференциалната му цена в съответното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.“
26. В Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 41 от 2019 г.) в § 34, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „В случай че енергийният обект е за производство на електрическа енергия от слънчева фотоволтаична енергия, от момента на въвеждане в експлоатация на реконструкцията и/или модернизацията премия се предоставя за произведените от него количества електрическа енергия в размер на 90 на сто от нетното специфично производство на електрическа енергия за инсталираната мощност преди извършването им, въз основа на което е определена преференциалната му цена в съответното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.“
27. В Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 9 от 2021 г.), в § 28, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „В случай че енергийният обект е за производство на електрическа енергия от слънчева фотоволтаична енергия, от момента на въвеждане в експлоатация на реконструкцията и/или модернизацията премия се предоставя за произведените от него количества електрическа енергия в размер на 90 на сто от нетното специфично производство на електрическа енергия за инсталираната мощност преди извършването им, въз основа на което е определена преференциалната му цена в съответното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.“
§ 75. (1) Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката в частта относно ежегодно определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия се прилага до датата, на която независимият преносен оператор се присъедини ефективно към всички европейски платформи за балансиране съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (OB, L 312/6 от 28 ноември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2195“.
(2) Независимият преносен оператор обявява датата, от която условията на европейските платформи съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 към всички координатори на балансиращи групи са изпълнени.
§ 76. От влизането в сила на този закон сключените договори за компенсиране с премия се считат за изменени, като премия се изплаща при условията на чл. 36и, ал. 5 от Закона за енергетиката.
§ 77. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 27, 38 и 83 от 2018 г., бр. 21 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 50 се създава ал. 8:
„(8) Отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация, които са предмет на договор за енергийноефективни услуги или на договор с гарантиран резултат и подлежат на мерки за контрол на ефективността на системно равнище, не подлежат на проверка по ал. 1, при условие че критериите за контрол са равностойни на въздействието, произтичащо от оценката по ал. 3.“
2. В чл. 51 се създава ал. 4:
„(4) Климатичните инсталации, които са предмет на договор за енергийноефективни услуги или на договор с гарантиран резултат и подлежат на мерки за контрол на ефективността на системно равнище, не подлежат на проверка по ал. 1, при условие че критериите за контрол са равностойни на въздействието, произтичащо от оценката по ал. 2.“
3. В чл. 67 се създават ал. 7 – 12:
„(7) Когато енергийно предприятие, доставящо енергия или природен газ на краен клиент, предоставя на същия клиент и енергийноефективна услуга, доставчикът и клиентът може да договорят разсрочено плащане на тази услуга чрез сметките за доставената енергия или природен газ.
(8) Когато лицето, доставящо енергийноефективни услуги, е различно от енергийното предприятие по ал. 7, клиентите на тези услуги може да договорят с лицето, предлагащо енергийноефективни услуги, и с енергийното предприятие, което им доставя енергия или природен газ, да заплащат задълженията си за тези услуги чрез сметките за доставената енергия или природен газ.
(9) За осъществяване на плащанията по ал. 8 енергийните предприятия сключват договори с лица, предлагащи енергийноефективни услуги, за събиране и изплащане стойността на предоставените енергийноефективни услуги на техни клиенти чрез доставчика на енергия и природен газ.
(10) Когато задължението за енергийноефективната услуга е към финансираща институция, клиентът на тази услуга, финансиращата институция и енергийното предприятие, доставящо енергия или природен газ на този клиент, може да сключват договори за събиране и изплащане стойността на предоставените енергийноефективни услуги чрез доставчика на енергия и природен газ.
(11) Енергийноефективните услуги по ал. 7, 8 и 10 не включват инсталирането на отоплителни инсталации на природен газ при подмяна на инсталации на течни горива от нефтен произход.
(12) Енергийното предприятие по ал. 8 може да договори с доставчика на енергийноефективна услуга и с крайния клиент да отчита постигнатите енергийни спестявания от резултата на енергийноефективната услуга за изпълнение на индивидуалните си цели по чл. 14а в качеството му на задължено лице.“
4. В § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби след думите „енергийна ефективност“ се добавя „и/или използване на енергия от възобновяеми енергийни източници“.
§ 78. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 102 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 4 след думите „земеделското предназначение на земята“ се добавя „и за агрофотоволтаици“.
2. В чл. 17а, ал. 3 след думите „индустриалните паркове“ се добавя „на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“.
3. В чл. 23, ал. 3 думата „седма“ се заменя с думата „пета“, а думите „при наличие на становище за присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови оператор“ се заличават.
4. В чл. 24:
а) в ал. 7 накрая се добавя „или изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници“;
б) в ал. 8 накрая се добавя „освен в случаите на изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 11:
„11. „Агрофотоволтаици“ са енергийни обекти за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, изградени върху земеделска земя, които позволяват спокойното и безпрепятствено използване на земеделската земя за нейното предназначение.“
§ 79. В Закона за индустриалните паркове (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) в § 8 от преходните и заключителните разпоредби думите „2000 г.“ се заменят с „влизането в сила на Закона за индустриалните паркове“.
§ 80. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 56 и 60 от 2019 г., бр. 21 от 2020 г., бр. 16 и 17 от 2021 г. и бр. 102 от 2022 г.) в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „а когато изменението на общия устройствен план не засяга територии от зона „А“ и зона „Б“, възлагането се извършва от кмета на общината“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 18, ал. 1, т. 2“ и се създава изречение второ: „По този ред се одобрява проект за изменение на общ устройствен план по чл. 18, ал. 1, т. 2, а когато изменението не засяга територии от зона „А“ и зона „Б“, проектът се приема от общинския експертен съвет и се одобрява с решение на общинския съвет.“
§ 81. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г., бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104 от 2020 г., бр. 16, 20 и 21 от 2021 г., бр. 42 от 2022 г. и бр. 6 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 124, ал. 1 се създава изречение второ: „По този ред се разрешава изработване на проект за изменение на общ устройствен план на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, когато изменението не засяга територии от зона „А“ и зона „Б“.“
2. В чл. 134, ал. 1 се създава нова т. 8:
„8. възникнат инвестиционни инициативи за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми източници или съоръжения за съхранение на електрическа енергия.“
3. В чл. 147:
a) в ал. 1 се създава нова т. 8:
„8. изграждане на геотермална система за експлоатация на плитки геотермални ресурси по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници;“
б) в ал. 2 се създава изречение трето: „За строежите по ал. 1, т. 8 се представя геоложки доклад, а за хидрогеотермална система – хидрогеоложки доклад, изготвени съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, проектно решение на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението.“
4. В чл. 151, ал. 1, т. 19 след думите „възобновяеми източници“ се добавя „а в случаите на геотермални системи – до дълбочина от 10 метра включително“.
§ 82. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г., бр. 23 и 107 от 2020 г. и бр. 62 от 2022 г.) в чл. 13, ал. 1 се създава т. 22:
„22. за обществени поръчки, които са свързани с изпълнение на дейности по експлоатация на индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове, дейности по разпределение на електрическа енергия и природен газ в затворена разпределителна мрежа по смисъла на Закона за енергетиката и други секторни дейности, когато последните се извършват само на територията на индустриален парк или индустриална зона.“
§ 83. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 77 и 98 от 2018 г., бр. 79 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 4:
„4. плитки геотермални ресурси.“
2. В чл. 2, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „полезните изкопаеми“ се добавя „дълбоките геотермални ресурси“;
б) създава се т. 8:
„8. дълбоки геотермални ресурси.“
3. В чл. 4, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и т. 8“.
4. В чл. 7, ал. 2, т. 7 цифрата „7“ се заменя с „8“.
5. В глава четвърта се създава чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Информацията и документацията, отнасящ се до подземни води, придобита във връзка с изпълнение на дейностите по този закон, се споделя със съответните басейнови дирекции.
(2) Басейновите дирекции и Националният геоложки фонд създават обща база данни за управление, съхранение и достъп до информация и документация, отнасяща се до подземни води, придобита или използвана във връзка с изпълнение на дейностите по този закон.
(3) Условията и редът за предоставяне на данните по ал. 2 се определят по реда на чл. 16, ал. 3 и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.“
6. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на енергетиката има право да изисква и да получи цялата налична геоложка и хидрогеоложка информация, налична при органите по управление на водите.“
7. В чл. 25, ал. 2, т. 1 думите „и 7“ се заменят със „7 и 8“.
8. В чл. 26а, ал. 1, т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) е регистрирано находище на подземни богатства, за ползването на които има признати и/или предоставени права или съществува находище на подземни богатства, с действаща концесия за добив, освен в случаите по чл. 24а, ал. 1;“.
9. В чл. 29:
а) в ал. 2 след думите „открито находище“ се добавя „или на геотермална зона“;
б) създава се ал. 4:
„(4) В случай че в резултат на дейностите по търсене и проучване или проучване или по концесия за добив на подземни богатства или минни отпадъци титулярят на разрешението или концесионерът е открил находище на дълбоки геотермални ресурси, същият има право да получи концесия при условията на ал. 1, 2 или 3.“
10. В чл. 31:
 a) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думите „ т. 1 – 4“ се добавя „и 8“;
бб) в т. 1 накрая се добавя „и за дълбоки геотермални ресурси“;
б) в ал. 4 след думите „т. 3“ се добавя „и 8“;
в) в ал. 5 след думите „т. 1 – 4“ се добавя „и 8“.
11. В чл. 32:
a) в ал. 1 се създава т. 7:
„7. за дълбоки геотермални ресурси – до 1000 кв. км.“;
б) в ал. 2 след думите „т. 1 – 4“ се добавя „и 8“;
в) в ал. 3 след думите „т. 1 – 4“ се добавя „и 8“.
12. В чл. 39, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и 2“.
13. В чл. 50, ал. 1, т. 1 думите „4 – 7“ се заменят с „4 – 8“.
14. В чл. 54:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думите „чл. 29, ал. 1“ се добавя „или 2“;
бб) създава се т. 6:
„6. необходимата информация, изисквана по чл. 60 от Закона за водите, когато се подава заявление за концесия за дълбоки хидрогеотермални ресурси.“;
б) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. съответните документи, изисквани по чл. 60 от Закона за водите, когато се подава заявление за концесия за дълбоки хидрогеотермални ресурси.“
15. В § 1 от допълнителните разпоредби:
a) създават се т. 1а – 1г:
„1а. „геотермални ресурси“ е понятие по смисъла на § 1, т. 67 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници;
1б. „геотермална енергия“ е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници;
1в. „дълбоки геотермални ресурси“ е понятие по смисъла на § 1, т. 69 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници;
1г. „плитки геотермални ресурси“ е понятие по смисъла на § 1, т. 70 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници;“
б) в т. 2 след думите „полезните изкопаеми“ се добавя „и геотермални ресурси“;
в) в т. 3 след думите „резервоари на въглеводороди“ се добавя „или геотермални ресурси“;
г) в т. 4 думите „и газообразни полезни изкопаеми“ се заменят с „газообразни полезни изкопаеми и геотермални ресурси“;
д) в т. 13 думата „което“ се заменя с „или съществуването на дълбок геотермален ресурс, които“;
е) точка 19 се изменя така:
„19. „търговско откритие“ е находище на подземни богатства, открити и регистрирани в резултат на дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване, на място и в момент, когато тяхната разработка, добивът и/или преработката на полезни изкопаеми или геотермални ресурси от тях са икономически изгодни, екологосъобразни и имат търговска стойност по актуални пазарни критерии;“
ж) в т. 21 след думите „органични образувания“ се добавя „и геотермални ресурси“;
з) точка 24 се изменя така:
„24. „минни отпадъци“ са отпадъци в твърдо, течно или шламово състояние – пряк резултат от дейности по проучване, добив, първична преработка и складиране на подземни богатства, в т.ч. открит и подземен добив на подземни богатства, включително чрез сондажи, преработка на извлечения материал или извличане на субпродукти, включително редкоземни елементи, от проучване или добив на геотермална енергия, независимо от техния собственик или държател и от момента, в който са генерирани; не са минни отпадъци отпадъците, които не са пряк резултат от дейности по проучване, добив, първична преработка и складиране на подземни богатства, отпадъците, образувани при дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и водите, които се инжектират и/или реинжектират в земните недра, за които се изисква разрешително по чл. 118а, ал. 7 и ал. 9, т. 1 от Закона за водите;“
и) в т. 34 след думите „подземни богатства“ се добавя „и геотермална енергия“.
§ 84. Всички съществуващи разрешения и концесии по Закона за подземните богатства към датата на влизане в сила на този закон остават в сила.
§ 85. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 от 2019 г., бр. 21, 44 и 52 от 2020 г., бр. 13 и 17 от 2021 г., бр. 20 и 102 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43:
а) в ал. 2 думите „както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С“ се заличават;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Физически и юридически лица имат право на безвъзмездно водовземане от повърхностни и подземни води и на безвъзмездно ползване на повърхностни и подземни водни обекти в случаите на експлоатация на плитки геотермални ресурси и изграждане на свързани геотермални системи съгласно условията на Закона за енергията от възобновяеми източници.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „Извън случаите по ал. 2“ се добавя „и ал. 3“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „При доказани нарушения по ал. 2“ се добавя „или ал. 3“.
2. В чл. 44, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и ал. 3“;
б) създава се т. 4:
„4. при водовземане за експлоатация на дълбоки геотермални ресурси по реда на Закона за подземните богатства.“
3. В чл. 46:
а) в ал. 1 се създава т. 11:
„11. изграждане и експлоатация на геотермални системи за плитки геотермални ресурси, когато това се изисква по реда на Закона за енергията от възобновяеми източници.“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Не се изисква разрешително за ползване на воден обект в случаите по чл. 43, ал. 2 и 3, както и в случаите на използване на воден обект или водовземане за експлоатация на дълбоки геотермални ресурси по реда на Закона за подземните богатства.“
4. Създава се чл. 46б:
„Чл. 46б. (1) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 4 или чл. 46, ал. 9, когато дейностите по експлоатация на хидрогеотермални ресурси включва някоя от дейностите по чл. 44 и/или чл. 46, съответните параметри и изисквания на водоползването съгласно този закон, включително съгласно чл. 56, се инкорпорират в и прилагат по отношение на съответното разрешение за търсене и проучване или проучване, или концесия за добив, на дълбоки геотермални ресурси, издадени съгласно Закона за подземните богатства.
(2) Компетентният орган относно съответните води, определен съгласно чл. 52, има задължение да участва в комисията по предоставяне на правата по реда на Закона за подземните богатства.“
5. В чл. 47, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „освен в случаите, когато ценни вещества се извличат в рамките на концесия за добив на дълбоки геотермални ресурси съгласно Закона за подземните богатства“.
6. В чл. 48 се създава ал. 6:
„(6) Титулярите на разрешения и концесионерите, които имат право да експлоатират хидрогеотермални ресурси съгласно Закона за подземните богатства, са длъжни да спазват изискванията по ал. 1, които са приложими към експлоатирания хидрогеотермален ресурс.“
7. В чл. 49, ал. 3 се създава т. 4:
„4. права на експлоатация на хидрогеотермални ресурси.“
8. В чл. 50:
а) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 след думата „водовземанията“ се добавя „включително при съгласуване на разрешения или концесии за експлоатация на геотермални ресурси по Закона за подземните богатства“;
бб) създава се нова т. 4:
„4. експлоатация на геотермални ресурси;“
вв) досегашната т. 4 става т. 5;
б) в ал. 9, т. 1 след думите „издаване на разрешение за строеж“ се добавя „когато това се изисква“.
9. В чл. 56:
а) в ал. 3 след думите „чл. 46, ал. 1, т. 7“ се добавя запетая и съюзът „и“ се заличава;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Разрешителните за експлоатация на хидрогеотермални ресурси по чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 46, ал. 1, т. 11 съдържат и:
1. начин на отвеждане, циркулация, реинжектиране или инжектиране на води във водното тяло;
2. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати;
3. максимална енергийна мощност на геотермалната система.“
10. В чл. 57, ал. 1, т. 1 след думите „хидромелиоративни цели“ се добавя „както и за водовземане с цел производство на зелен водород“.
11. В чл. 62а, ал. 1, т. 5 се създава буква „г“:
„г) възможни промени на температурните характеристики на водното тяло в различните случаи на водоползване;“.
12. В чл. 68:
а) в т. 1 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 4“;
б) в т. 8 накрая се добавя „освен в случаите на експлоатация на плитки геотермални ресурси съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници“.
13. В чл. 116, ал. 1 се създава т. 5:
„5. постигане на устойчиво състояние на геотермалния потенциал на водите.“
14. В чл. 118а:
а) алинея 8 се изменя така:
„(8) Инжектираните води по ал. 7, т. 1 и ал. 11 не могат да съдържат вещества, различни от тези, получени в резултат от проучването и добива на нефт и газ, на геотермални ресурси, или от минната дейност.“;
б) в ал. 9 т. 2 се заличава;
в) създават се ал. 11 и 12:
„(11) Разрешава се инжектирането и реинжектирането:
1. на води, съдържащи вещества, резултат от проучването и добива на хидрогеотермални ресурси, и
2. в случаите на използване на води за добив на хидрогеотермални ресурси.
(12) В случаите по ал. 11 не се издава отделно разрешително по този закон, а параметрите на разрешеното инжектиране и реинжектиране се включват:
1. в рамките на правото на свободното ползване по чл. 43, ал. 3, доколкото не се използва водно тяло, различно от това, от което се добива вода;
2. в условията на разрешението или концесията по Закона за подземните богатства, в случаите на експлоатация на дълбоки хидрогеотермални ресурси;
3. в условията на разрешителното за водовземане или ползване на воден обект за експлоатация на плитки хидрогеотермални ресурси в останалите случаи.“
15. В чл. 118г се създава ал. 7:
„(7) В регистъра по ал. 3 в отделна категория се вписват и геотермалните системи за експлоатация на хидрогеотермални ресурси, независимо дали представляват водовземни съоръжения или не и независимо дали по отношение на тях има издадено разрешение по този закон или не.“
16. В глава десета, раздел IX се създава чл. 181а:
„Чл. 181а. (1) Всички геоложки и хидрогеоложки данни, налични и създавани в резултат или във връзка с дейностите по този закон, се събират от съответните басейнови дирекции и се предоставят в цифрова форма за завеждане в Националния геоложки фонд.
(2) Басейновите дирекции и Националният геоложки фонд създават споделена обща база данни за управление, съхранение и достъп до геоложките и хидрогеоложките данни, създавани и използвани във връзка с дейностите по този закон.
(3) Изпълнението на предходните алинеи се конкретизира в наредбата по чл. 16, ал. 3 от Закона за подземните богатства и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от този закон.“
17. В чл. 194:
а) създава се нова ал. 13:
„(13) Не се дължи такса за водовземане при търсене и проучване, проучване и добив на дълбоки геотермални ресурси, освен за количествата вода, когато има водовземане без връщане обратно във водното тяло, както и в случаите съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници.“;
б) досегашната ал. 13 става ал. 14.
18. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
а) създават се т. 102 и 103:
„102. „геотермални ресурси“ е понятие по смисъла на § 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства;
103. „хидрогеотермални ресурси“ е понятие по смисъла на § 1, т. 70 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.“
19. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби ал. 4 се изменя така:
„(4) Титулярите на разрешителните по ал. 3 заплащат такса за разрешеното водно количество в размер на 5 лв./куб. м за бутилиране на минерална вода и 2 лв./куб. м за количества използвана вода в приложимите случаи при добив на хидрогеотермална енергия, които не се връщат обратно във водното тяло.“
§ 86. В срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон басейновите дирекции:
1. правят списък с всички титуляри на разрешителни, които използват хидрогеотермални ресурси в рамките на разрешенията си, и категоризират съответните съоръжения в регистъра съгласно чл. 118г, ал. 7 от Закона за водите;
2. предават в Националния геоложки фонд всички налични геоложки и хидрогеоложки данни, свързани с дейностите по Закона за водите.
§ 87. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за водите се привеждат в съответствие с него.
§ 88. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) се създава чл. 16а:
„Чл. 16а. Ядрените централи осъществяват медицинско наблюдение на допускани до работа лица чрез наети правоспособни лекари с придобита специалност съгласно приложение № 3 към наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето и медицински специалисти, организирани в собствено структурно звено в централата. Медицинското осигуряване в ядрени централи в случаи на аварийни ситуации и/или инциденти се извършва от наети правоспособни лекари с придобита специалност и медицински специалисти, организирани в собствено структурно звено в централата, което отговаря на изискванията, посочени в наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.“
§ 89. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 52, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98, 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58, 62 от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 94 от 2022 г.; изм., бр. 102 и 104 от 2022 г. и бр. 8, 66 и 80 от 2023 г.) в чл. 64, ал. 3 се създава изречение второ: „Медицинското наблюдение на лицата, допускани до работа в ядрени централи, се осъществява от наети правоспособни лекари с придобита специалност съгласно приложение № 3 към наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето и медицински специалисти, организирани в структурно звено в централата.“
§ 90. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 29 септември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
7444